HFD 2012 not 1

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadstillägg till pensionärer (fråga om utländsk gottgörelseförmån skulle beaktas vid beräkningen av bostadstillägget, prejudikatskäl)

Not 1. Överklagande av E.M. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bostadstillägg till pensionärer. - E.M. beviljades bostadstillägg med 1 068 kronor per månad från och med februari 2009 till och med juni 2009. Vid beräkningen av beloppets storlek beaktade Försäkringskassan bl.a. en gottgörelseförmån från chilenska staten. E.M. överklagade beslutet och yrkade med hänvisning till konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile (SFS 2006:286) att gottgörelseförmånen inte skulle beaktas vid beräkningen av bostadstillägget. Förvaltningsrätten i Göteborg avslog överklagandet. Kammarrätten i Göteborg beslutade den 19 januari 2011 att inte meddela prövningstillstånd. - E.M. överklagade beslutet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle bevilja prövningstillstånd i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Försäkringskassan har lagt gottgörelseförmånen till hans övriga inkomster och därmed har hans bostadstillägg minskat. Detta strider mot syftet med konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile. Avsikten har aldrig varit att förmånen skulle påverka mottagarnas ekonomiska situation negativt på något sätt. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-01-20, Almgren, Nord, Brickman) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att omedelbart avgöra frågan om prövningstillstånd i kammarrätten. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Målet gäller i sak om en gottgörelseförmån från Chile ska beaktas vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer. Förvaltningsrätten har ansett att förmånen ska beaktas, eftersom bostadstillägget inte kan betraktas som en sådan pension som enligt artikel 12 punkt 6 konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile inte ska påverkas av förmånen. - Enligt 12 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. ska den bidragsgrundande inkomsten beräknas med utgångspunkt i 1. ett uppskattat överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), 2. ett uppskattat överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat enligt 13 §, och 3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 14 § för året före det år då ansökan om bostadstillägg görs. - Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten enligt 12 § lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. ska, såvitt nu är av intresse, enligt 15 § 1 göras för inkomst som inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst eller kapital på grund av 3 kap.9-13 §§inkomstskattelagen eller skatteavtal. - Konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile ska, vad avser Sverige, enligt artikel 2 punkt 1 B) tillämpas på lagstiftningen om sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring, garantipensioner, efterlevandepensioner och arbetslöshetsförsäkring. Den är således inte tillämplig på bostadstillägg för pensionärer (prop. 2005/06:79 s. 26). - För att gottgörelseförmånen ska beaktas vid beräkningen av bostadstilläggets storlek krävs att förmånen är en sådan inkomst som enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. ska ingå vid beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten. Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen i denna fråga. Eftersom det är av vikt för rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar E.M. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 19 oktober 2010 i mål nr 4495-10. - (mål nr 1436-11, fd 2011-12-20, Lindeberg)