HFD 2012 not 11

Vid avyttring av aktier fick en beräknad kapitalförlust inte ökas med belopp motsvarande sparat lättnadsutrymme (förhandsbesked)

Not 11. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Av ansökningen om förhandsbesked framgick bl.a. följande. A ägde aktier i X AB. A sålde 2010, ett antal år efter det att bolaget marknadsnoterats, hälften av sina aktier. En på vanligt sätt beräknad kapitalförlust uppgick till 600 000 kr medan det sparade lättnadsutrymmet uppgick till större belopp. Aktierna var inte kvalificerade andelar enligt 57 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL. A frågade om hans sparade lättnadsutrymme fick läggas till anskaffningsutgiften för de avyttrade aktierna och därmed öka kapitalförlusten. - Skatterättsnämnden (2011-10-04, Andre, ordf. Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . Sparat lättnadsutrymme ska inte läggas till anskaffningsutgiften för andelarna. - Motivering (efter en inledande redogörelse för de upphävda bestämmelserna i 43 kap. 3, 6, 8 och 9 §§ IL samt för punkt 3 av övergångsbestämmelserna till SFS 2005:1136). A:s aktier i X AB kom efter marknadsnoteringen att omfattas av bestämmelserna i 43 kap. 9 § IL. Det innebar att bestämmelserna i kapitlets 1-8 §§, med visst undantag, skulle fortsätta att tillämpas under de följande tio kalenderåren. Sparat lättnadsutrymme vid utgången av det tionde året skulle läggas till anskaffningsutgiften för andelen. - Mot den bakgrunden anser A att han vid avyttringen av aktierna ifråga under beskattningsåret 2010 har rätt att vid kapitalvinstberäkningen lägga det sparade lättnadsutrymmet till anskaffningsutgiften för att därmed öka den uppkomna kapitalförlusten. - När 43 kap. IL upphävdes vid utgången av år 2005 reglerades i övergångsbestämmelserna vad som skulle gälla för andelar med sparat lättnadsutrymme vid nämnda tidpunkt. Lättnadsutrymmet får användas för att minska den kapitalvinst som uppkommer vid en tillämpning av ordinarie kapitalvinstregler på grund av en avyttring av andelar som sker senast beskattningsåret 2010. Däremot sägs inget om att i en motsvarande situation få lägga ett eventuellt kvarstående del av lättnadsutrymmet till anskaffningsutgiften vid beräkning av en kapitalförlust (jfr 43 kap. 8 §). - Med hänsyn härtill och då A inte heller kan anses ha någon annan grund för sin uppfattning ska hans fråga besvaras nekande. - A överklagade och yrkade att de sparade lättnadsutrymmet skulle läggas till anskaffningsutgiften för aktierna så att kapitalförlusten ökade med motsvarande belopp. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-03-30, Sandström, Almgren, Brickman, Ståhl, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 6792-11, fd 2012-03-21, Gustafsson)