HFD 2012 not 15

Överklagande ansågs ha kommit in i rätt tid då det inte framgick att klaganden blivit delgiven det överklagade beslutet genom förenklad delgivning

Not 15. Överklagande av H.O. av kammarrätts beslut att avvisa överklagande av ett beslut ang. radio- och tv-avgift. - H.O:s H.O:s överklagande av Förvaltningsrätten i Luleås dom om radio- och TV-avgift kom in till Kammarrätten i Sundsvall fredagen den 25 mars 2011. Måndagen den 28 mars 2011 skickade kammarrätten en upplysning till H.O. i enlighet med 3 a § delgivningslagen (1970:428) om att förenklad delgivning kunde komma att användas i målet. Den 4 maj 2011 beslutade kammarrätten att inte meddela H.O. prövningstillstånd i målet. Samma dag antecknades på dagboksbladet i kammarrättens akt ”SLUTLIGT BESLUT - H.O. (delges förenklad delg), Radiotjänst i Kiruna AB”. Nästa anteckning på dagboksbladet är från den 20 oktober 2011 då H.O:s överklagande av beslutet kom in till kammarrätten. Kammarrätten avvisade överklagandet genom beslut den 3 november 2011. Som skäl för avvisningen angavs följande. H.O. delgavs kammarrättens beslut den 4 maj 2011 genom förenklad delgivning den 18 maj 2011. Hans överklagande skulle ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dagen men det kom in först den 20 oktober 2011. - H.O. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att frågan om radio- och TV-avgift skulle tas upp till prövning. Han anförde att han inte hade tagit emot beslutet den 4 maj 2011 och att han aldrig har ägt en TV. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-04-16, Sandström, Brickman, Jäderblom) : Skälen för avgörandet . Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett mål om radio- och TV-avgift enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. - Vid delgivningen av beslutet att inte meddela prövningstillstånd tillämpade kammarrätten s.k. förenklad delgivning. Enligt 3 a § i 1970 års delgivningslag innebär förenklad delgivning att myndigheten sänder handlingen med post till mottagarens senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts. Delgivning anses enligt 19 § ha skett när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades. - Den 1 april 2011 trädde en ny delgivningslag i kraft (SFS 2010:1932) och den äldre lagen upphörde att gälla. Av övergångsbestämmelserna till den nya lagen framgår att de äldre bestämmelserna fortfarande gäller vid förenklad delgivning om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt. - Det framgår av 24 § i den nya delgivningslagen att förenklad delgivning får användas om delgivningsmottagaren har fått information om att detta delgivningssätt kan komma att användas. Enligt 22 § innebär förenklad delgivning att handlingen skickas till delgivningsmottagaren och att det närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Delgivning har enligt 26 § skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades. Den nya delgivningslagen skiljer sig alltså från den gamla genom att dagen för delgivning fastställs med utgångspunkt i när själva handlingen skickas och inte när kontrollmeddelandet avsänds. - Eftersom kammarrättens beslut den 4 maj 2011 sändes till H.O. efter det att den nya delgivningslagen trädde i kraft är det den lagen som är tillämplig i fråga om förenklad delgivning av det beslutet. Det framgår inte av handlingarna i målet att kammarrätten har sänt H.O. någon information om förenklad delgivning enligt 24 § i den nya delgivningslagen eller något kontrollmeddelande om delgivningsförsändelsen enligt 22 § samma lag. Han kan därmed inte anses ha blivit delgiven beslutet i enlighet med det föreskrivna förfarandet. Det har inte kommit fram att han på annat sätt har fått del av beslutet tidigare än tre veckor innan hans överklagande kom in till kammarrätten. Överklagandet får därför anses ha kommit in i rätt tid. - För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål om radio- och TV-avgift krävs prövningstillstånd. - - - Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 3 november 2011. - Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut den 4 maj 2011 står därmed fast. - (mål nr 7120-11, fd 2012-02-22, Stålnacke)