HFD 2012 not 18

Ansökan av N.A. om återställande av försutten tid, m.m

Not 18. Ansökan av N.A. om återställande av försutten tid, m.m. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 2 november 2011 att inte meddela N.A. prövningstillstånd i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). N.A. överklagade kammarrättens beslut. Genom beslut den 22 december 2011 avvisade kammarrätten hennes överklagande som för sent inkommet. - N.A. överklagade avvisningsbeslutet och ansökte om återställande av försutten tid. Hon anförde bl.a. att hon var synskadad och i behov av daglig hjälp med att läsa sin post och att hon inte kunnat ta del av kammarrättens beslut i tid eftersom ingen kunnat bistå henne med uppläsning av beslutet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-04-24, Dexe, Stenman, Nymansson) konstaterade att överklagandet kommit in för sent och anförde vidare under Skälen för avgörandet . Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Det har inte kommit fram att någon sådan omständighet föreligger. N.A:s ansökan ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (mål nr 206-12 och 207-12, fd 2012-03-27, K Andersson)