HFD 2012 not 26

Tillhandahållande av tjänster avseende omhändertagande och omvårdnad av hundar ansågs inte utgöra rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet (förhandsbesked)

Not 26. Ansökan av X AB om förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde X AB (bolaget) bl.a. följande. Bolaget bedriver verksamhet avseende hundpensionat (hundhotell). Kunderna är hundägare som har behov av att inkvartera sina hundar under kortare eller längre tid. Hundarna bor en eller två eller i undantagsfall flera i särskilt inredda boxar, sammanlagt 40 stycken. Den genomsnittliga vistelsetiden ligger i intervallet tre till sju dygn. I login ingår två eller tre promenader per dag, utfodring två gånger per dag samt vistelse i större hundgårdar. Bolaget frågade om det vid tillhandahållandet av login skulle tillämpa skattesatsen 12 eller 25 procent. Bolaget ansåg att skattesatsen 12 procent skulle tillämpas medan Skatteverket ansåg att rätt skattesats är 25 procent. - Skatterättsnämnden (2011-11-29, Svanberg, ordf., Fored, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Wingren) : Förhandsbesked . X AB:s med ansökan avsedda verksamhet utgör inte sådan rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet som avses i 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt ska ta ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av de med frågan avsedda tjänsterna. - Skatterättsnämndens bedömning . Frågan i ärendet gäller i första hand om X AB:s verksamhet rörande hundpensionat i mervärdesskattehänseende kan inrymmas under begreppet ”rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet” i 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML. - Bestämmelsen rör tillämpningsområdet för den reducerade skattesatsen. Begreppet ska därför tolkas restriktivt. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning tar begreppet sikte på tillhandahållanden åt personer. En sådan tolkning får anses stämma överens med den normala betydelsen av begreppet. Den stöds också av de uttalanden som gjorts rörande motiven för att i ML införa en reducerad skattesats i nu aktuellt avseende. X AB:s med ansökan avsedda tillhandahållanden kan enligt nämndens bedömning därför inte anses omfattande av begreppet ”rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet” utan har närmast karaktär av omhändertagande av hundar. Eftersom X AB:s tillhandahållande enligt det föregående får anses skilja sig från rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet är det inte fråga om jämförbara och således konkurrerande tjänster. Bedömningen strider därmed inte mot principen om skatteneutralitet (jfr domen i mål C-94/09 Kommissionen mot Frankrike pp. 40 och 41). - X AB har i andra hand gjort gällande att för det fall en uppdelning ska göras av beskattningsunderlaget ska själva rumsuthyrningen omfattas av den reducerade skattesatsen. Oavsett om X AB:s aktuella tillhandahållande ska anses utgöra ett enda tillhandahållande eller flera fristående tillhandahållanden ska emellertid skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. - Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i de ovan redovisade övervägandena. - X AB överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra förhandsbeskedet och slå fast att tillhandahållande av logi i ett s.k. hundhotell ska omfattas av den reducerade skattesatsen om 12 procent. X AB anförde bl.a. följande. EU-domstolen uttalade i mål C-346/95, Blasi, att begreppet ”rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet” ska tolkas extensivt. En extensiv tolkning leder till att det aktuella tillhandahållandet omfattas av den reducerade skattesatsen. - Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-05-22, Dexe, Knutsson, Stenman, Saldén Enérus, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening utgör de med ansökan avsedda tjänsterna omhändertagande och omvårdnad av hundar. För sådana tjänster gäller inte någon reducerad skattesats. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska således fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 7784-11, fd 2012-05-02, Engsbråten)