HFD 2012 not 36

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Jobb- och utvecklingsgarantin (fråga om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten (prejudikatskäl)

Not 36. Överklagande av M.J. ang. återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. - Arbetsförmedlingen återkallade i september 2010 M.J:s anvisning enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin med hänvisning till att M.J. hade misskött sig och stört verksamheten. Vid omprövning i februari 2011 ändrades inte beslutet. M.J. överklagade hos Förvaltningsrätten i Linköping och anförde bl.a. att det visat sig att han hade Aspergers syndrom, att detta var förklaringen till de problem som han uppvisat på sina anvisade arbetsplatser och att återkallelsen av anvisningen därför var felaktig. M.J. åberopade som stöd för sin talan bl.a. ett i januari 2011 utfärdat läkarintyg. Förvaltningsrätten avslog i dom den 4 maj 2011 överklagandet med motivering att vad Arbetsförmedlingen åberopat var tillräckligt för att anse att M.J. hade misskött sina åtaganden i programmet och att det saknade betydelse om beteendet helt eller delvis kunde förklaras av sjukdom. M.J. överklagade domen hos Kammarrätten i Jönköping som den 25 augusti 2011 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - M.J. yrkade att han skulle meddelas prövningstillstånd i kammarrätten. Han anförde bl.a. följande. I målet är ostridigt att han haft samarbetssvårigheter vid utförande av arbete inom fas tre. Vid den medicinska utredning som han genomgick under hösten 2010 konstaterades att han har Aspergers syndrom. Han utgår från att förvaltningsrätten menar att prövningen enligt 15 § första stycket 2 förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin är strikt, dvs. att orsaken till att en person missköter sig eller stör verksamheten inte får/kan beaktas. Det saknas stöd för en sådan tolkning av förordningen. Av 1 § i förordningen framgår att syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt ska få arbete. Därmed måste insatserna vara individuellt utformade efter den enskildes möjligheter och begränsningar. Prövningen bör mot denna bakgrund vara en skälighetsprövning där samtliga omständigheter ska beaktas. Vägledande praxis i frågan saknas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-06-12, Billum, Knutsson, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 1 § förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin framgår att syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt ska få arbete. Enligt 2 § ska arbetsförmedlingen inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin kartlägga vilka insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin position på arbetsmarknaden (1) och lämna det stöd som deltagaren bedöms behöva för att uppfylla vad som överenskommits i den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2). - I 15 § samma förordning anges att en anvisning till programmet ska återkallas om den som anvisats 1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl, inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter eller inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare, 2. missköter sig eller stör verksamheten, eller 3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor. En anvisning till programmet ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. - Frågan i målet är om bedömningen enligt 15 § första stycket 2 förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin enbart tar sikte på den enskildes faktiska beteende eller om hänsyn också kan tas till personliga omständigheter av betydelse, såsom förekomsten av psykiskt funktionshinder. Det saknas vägledande domstolspraxis som rör dessa frågor. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar M.J. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 4 maj 2011. (mål nr 5781-11, föredraget 2012-06-05, Axelsson)