Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
SFS 2000:628 i lydelse enligt SFS 2023:938
Ikraft
2000-08-01
Upphäver
Förordning (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-28

1 §  Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Förordning (2007:905).

2 §  Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska utformas och bedrivas så att

 1. den är effektiv, enhetlig och rättssäker,
 2. kvinnor och män ges förutsättningar att ta del av stöd och insatser på lika villkor,
 3. bidragsbrott motverkas,
 4. risken för felaktiga utbetalningar minimeras, och
 5. konkurrensen mellan företag på marknaden inte snedvrids. Förordning (2022:813).

2 a § Har upphävts genom förordning (2007:905).
2 b § Har upphävts genom förordning (2007:905).
2 c § Har upphävts genom förordning (2007:905).
2 d § Har upphävts genom förordning (2007:905).

3 §  Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska anpassas

 1. efter den enskildes förutsättningar, och
 2. till de skilda förutsättningar och behov som finns i olika delar av landet så att arbetssökande och arbetsgivare i hela landet kan få likvärdig service och likvärdigt stöd.

[S2]I verksamheten ska de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden prioriteras. Förordning (2022:813).

4 §  Arbetsförmedlingen ska sträva efter att ta tillvara de kvaliteter en mångfald av utförare kan tillföra den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

[S2]Arbetsförmedlingen ska säkerställa att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i enlighet med denna förordning även då verksamheten utförs av andra än myndigheten. Förordning (2022:813).

Former för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

5 §  Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av

 1. platsförmedling,
 2. vägledning,
 3. arbetsmarknadspolitiska program,
 4. arbetsplatsintroduktion,
 5. arbetslivsinriktad rehabilitering, och
 6. verksamhet för unga med funktionsnedsättning.

[S2]Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2022:813).

Individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter

5 a §  Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta en individuell handlingsplan. I handlingsplanen ska anges

 1. en bedömning av den arbetssökandes stödbehov,
 2. planerade insatser och aktiviteter,
 3. den arbetssökandes skyldigheter, och
 4. arbetssökandets inriktning, särskilt vad gäller yrkesmässigt och geografiskt sökområde.

[S2]Planerade insatser och aktiviteter ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade. Med det avses att de måste framstå som lämpliga både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Förordning (2022:813).

6 §  Handlingsplanen ska upprättas senast 30 dagar från det att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.

[S2]En individuell handlingsplan för en nyanländ som har anvisats till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upprättas så snart som möjligt efter att den nyanlände första gången har folkbokförts i en kommun.

[S3]En upprättad handlingsplan ska hållas aktuell och förnyas vid behov, dock senast sex månader från det att den upprättades eller senast förnyades. Förordning (2022:813).

6 a §  Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan ska den som är arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den som får eller begär arbetslöshetsersättning ska redovisa sina aktiviteter minst en gång per månad.

[S2]Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast två veckor efter utgången av den period rapporten avser.

[S3]Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter. Förordning (2017:821).

6 b §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur aktivitetsrapporten enligt 6 a § ska vara utformad samt om när och hur den ska lämnas. Förordning (2013:201).

Platsförmedling

7 §  Platsförmedling innebär att den enskilde får information och erbjudanden om lediga arbeten och att arbetsgivare får hjälp med att finna lämpliga arbetssökande till lediga platser.

7 a §  Arbetsförmedlingen får anvisa den som är arbetslös att söka ett arbete om det behövs för att

 1. matcha den som söker arbetskraft med den som söker arbete, eller
 2. kontrollera att han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbeten.

[S2]Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur den som är arbetslös ska anvisas att söka arbeten. Förordning (2013:201).

Vägledning

8 §  Vägledning innebär att den enskilde får stöd och information för att kunna göra ett övervägt val av arbete och utbildning.

Arbetsmarknadspolitiska program

9 §  De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i

 1. lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
 2. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
 3. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,
 4. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar,
 5. förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
 6. förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
 7. förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd, och
 8. förordningen (2022:812) om förmedlingsinsatser.

[S2]I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

[S3]En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Förordning (2022:813).

Kontroll vid arbetsplatsförlagda program och insatser

9 a §  Innan någon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats ska Arbetsförmedlingen ge den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren tillfälle att yttra sig. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal ska Arbetsförmedlingens förfrågan riktas till en sammanslutning av arbetstagare som har kollektivavtal inom det aktuella verksamhetsområdet. Det ska framgå av Arbetsförmedlingens förfrågan att yttrandet ska avse arbetsplatsens lämplighet med utgångspunkt i de krav på anordnaren eller arbetsgivaren som gäller för respektive program eller insats. Förordning (2022:1348).

9 b §  Ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en arbetsmarknadspolitisk insats får inte förläggas hos en anordnare eller en arbetsgivare som

 1. har näringsförbud,
 2. a) är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, genomgår företagsrekonstruktion eller tills vidare har inställt sina betalningar, eller
  1. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord, företagsrekonstruktion eller något annat liknande förfarande, eller
 3. inte har fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter eller socialförsäkringsavgifter.

[S2]Om anordnaren eller arbetsgivaren är en juridisk person, får en anvisning inte göras eller en insats inte förläggas till den juridiska personen när en företrädare med väsentligt inflytande över den juridiska personen har näringsförbud. Förordning (2022:1020).

9 c §  Arbetsförmedlingen får avstå från att förlägga ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en arbetsmarknadspolitisk insats hos en anordnare eller arbetsgivare om

 1. anordnarens eller arbetsgivarens förhållanden är sådana att det kan antas att verksamheten som den enskilde ska vara sysselsatt inom inte bedrivs eller kommer att bedrivas i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 2. anordnaren eller arbetsgivaren inte fullgör eller det kan antas att anordnaren eller arbetsgivaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen eller mot den enskilde som programmet eller insatsen avser,
 3. anordnaren eller arbetsgivaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att anordnarens eller arbetsgivarens redbarhet kan ifrågasättas,
 4. anordnaren eller arbetsgivaren genom en dom som fått laga kraft är dömd för brott som avser yrkesutövningen, eller
 5. anordnaren eller arbetsgivaren i ärendet inte har lämnat de uppgifter som Arbetsförmedlingen begärt eller har lämnat felaktiga uppgifter.

[S2]Om den sökande är en juridisk person får Arbetsförmedlingen avstå från en anvisning till ett program eller från en insats, om en företrädare med väsentligt inflytande över den juridiska personen

 1. har gjort sig skyldig till ett sådant fel som avses i första stycket 3,
 2. är dömd för ett sådant brott som avses i första stycket 4, eller
 3. har företrätt en annan anordnare eller arbetsgivare som på grund av sådana omständigheter som anges i denna paragraf inte beviljats bidrag eller stöd, inte längre får bidrag eller stöd, har fått bidraget eller stödet återkrävt eller inte har fått ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en insats förlagd till sig. Förordning (2022:1020).

9 d §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas enligt lagen (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen. Förordning (2022:1020).

Arbetsplatsintroduktion

10 §  Arbetsplatsintroduktion innebär att en specialutbildad arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning. Bestämmelser om detta finns i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion. Förordning (2007:178).

Arbetslivsinriktad rehabilitering

11 §  Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär att den som är i behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Unga med funktionsnedsättning

12 §  Verksamhet för unga med funktionsnedsättning innebär att Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att genom vägledning och information underlätta övergången från skola till arbetsliv för den som har en funktionsnedsättning och har fyllt 16 år men inte 30 år.

[S2]Arbetsförmedlingen samverkar också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2022:813).

13 § Har upphävts genom förordning (2017:821).
14 § Har upphävts genom förordning (2007:905).

Frågor om arbetslöshetsförsäkringen

15 § Har upphävts genom förordning (2007:905).

16 §  Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om det kan antas att en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning

 1. missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten enligt 43-43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, eller
 2. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 eller 11 § samma lag.

[S2]Om Arbetsförmedlingen har underrättat en arbetslöshetskassa om att en sökande inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen, eller en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen, vid en bestämd tidpunkt, ska Arbetsförmedlingen skyndsamt kalla honom eller henne till ett nytt besök eller en ny kontakt. Förordning (2022:813).

 • HFD 2022:31:En förutsättning för att en allmän förvaltningsdomstol ska kunna pröva om en myndighet har haft stöd i rättsordningen för en vidtagen åtgärd är att den utgör ett förvaltningsbeslut som är överklagbart. Så har inte ansetts vara fallet med Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande.

16 a §  Arbetsförmedlingen ska skyndsamt informera arbetslöshetskassan när en arbetssökande åter uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:201).

16 b § Har upphävts genom förordning (2013:683).

16 c §  Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om hur en underrättelse enligt 16 § ska göras och vad den ska innehålla. Förordning (2013:201).

Upplysningsskyldighet

16 d §  Arbetsförmedlingen ska omedelbart informera den arbetssökande om att en underrättelse har gjorts enligt 16 § och om anledningen till underrättelsen.

[S2]Om en underrättelse har gjorts för att den sökande inte längre är anmäld som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, ska den sökande informeras om att den uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskassan. Förordning (2013:201).

Uppgiftsskyldighet

17 §  Kronofogdemyndigheten har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om en arbetssökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
 3. hans eller hennes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

[S2]Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2013:683).

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

17 a §  Migrationsverket ska på begäran till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som rör en utlännings arbetstillstånd, undantag från kravet på arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller uppehållskort och som behövs för ett ärende inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Om sådana uppgifter saknas ska Migrationsverket ge besked om det. Förordning (2023:938).

18 §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om skyldighet för en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2022:1245).

Behandling av känsliga personuppgifter hos leverantörer

18 a §  Bestämmelserna i 18 b § kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Förordning (2022:1435).

18 b §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller en underleverantör som medverkar till att fullgöra leverantörens uppdrag, om

 1. uppgifterna avser en arbetssökande,
 2. behandlingen är nödvändig för att uppdraget ska kunna fullgöras, och
 3. behandlingen inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

[S2]Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Förordning (2022:1435).

Övriga bestämmelser

19 §  Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med 2 §4 eller 9 förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har påtalat brister i Arbetsförmedlingens handläggning eller rutiner ska Arbetsförmedlingen till regeringen och inspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att för att avhjälpa bristerna. Förordning (2022:813).

20 §  Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är avgiftsfri. Om en arbetssökande eller en arbetsgivare begär annonsering eller någon annan särskild åtgärd, får dock Arbetsförmedlingen ta betalt. Förordning (2007:905).

21 §  Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas oberoende av arbetskonflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en arbetssökande anvisas att söka ett arbete vid en arbetsplats där en sådan konflikt pågår ska sökanden upplysas om konflikten i samband med anvisningen. Förordning (2013:683).

Verkställighetsbestämmelser

22 §  Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:905).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000 då förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamhet som beslutats och ärenden som börjat handläggas före den 1 augusti 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Prop. 1999/2000:98, Bet. 1999/2000:AU7
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:974) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
upph. 10 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1365) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:788) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2001:1143) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:489) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:754) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 2 b §
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2003:624) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 5 §; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2004:156) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 2 c §
Ikraftträder
2004-05-01

Förordning (2004:627) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:959) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 2 b, 2 c, 19 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1327) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2005:525) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder
2005-07-19

Förordning (2005:602) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 6, 16 §§
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2005:1204) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 5, 12, 20 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:113) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:976) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1555) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den äldre lydelsen av 6 § gäller fortfarande för den som har anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6, 9 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:178) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:418) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
upph. rubr. närmast före 1 §; nuvarande 16 a § betecknas 16 d §; ändr 9, 16 §§, rubr. närmast före 16 a § sätts närmare före 16 d §; nya 9 a, 16 a, 16 b, 16 c §§
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:455) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 2 d §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:905) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
upph. 2, 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18 §§, rubr. närmast före 3, 13, 14, 17, 18 §§; nuvarande 19 § betecknas 2 §; ändr. 1, den nya 2, 5, 6, 9 a, 12, 16, 16 c, 16 d, 20, 22 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:977) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1129) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 5, 6 §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1710) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:423) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:691) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:201) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 16 och 16 a §§ i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 6, 16, 16 a, 16 c, 16 d §§, rubr. närmast före 6 §; nya 6 a, 6 b, 7 a §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:683) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
upph. 16 b §; ändr. 17, 21 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2015:506) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2017:465) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:821) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för en nyanländ som vid förordningens ikraftträdande har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.
Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 5, 6, 6 a, 9 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:45) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2020:623) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 9 §; ny 9 b §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2020-10-01

Förordning (2022:813) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 9, 12, 16 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 3, 4, 5 a, 19 §§
Ikraftträder
2022-12-01

Förordning (2022:1020) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för program eller insatser som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
nuvarande 9 b § betecknas 9 d §; ändr. 9 a §; nya 9 b, 9 c §§
Ikraftträder
2022-12-01

Förordning (2022:1245) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 18 §
Ikraftträder
2022-12-01

Förordning (2022:1347) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2022-12-01

Förordning (2022:1348) om ändring i förordningen (2022:1020) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 9 a § i 2022:1020

Förordning (2022:1435) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
nya 18 a, 18 b §§, ny rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2022-12-01

Förordning (2023:938) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 17 a §
Ikraftträder
2024-02-01