HFD 2012 not 39

Fråga om uppskjuten villkorlig frigivning (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om uppskjuten villkorlig frigivning (prejudikatskäl)

Not 39. Överklagande av Kriminalvården ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om uppskjuten villkorlig frigivning från fängelsestraff. - Kriminalvården beslutade den 11 februari 2011 att A.S:s villkorliga frigivning skulle skjutas upp med sju dagar och att ny tidigaste dag för villkorlig frigivning skulle vara den 19 februari 2011. Motiveringen för beslutet var att A.S., som dömts till fängelse i två månader, rapporterats för misskötsamhet i form av upprepad arbetsvägran. Med anledning av detta tilldelades han fyra varningar och ansågs därigenom på ett allvarligt sätt ha brutit mot de föreskrifter och villkor som gällde för verkställigheten. Han överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Uppsala som biföll överklagandet genom dom den 14 november 2011. Efter överklagande av Kriminalvården fann Kammarrätten i Stockholm genom beslut den 27 januari 2012 inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Kriminalvården överklagade beslutet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Upprepad vägran att delta i anvisad sysselsättning utgör enligt Kriminalvårdens allmänna råd skäl för att tilldela den intagne varning. I det aktuella fallet har A.S. systematiskt vägrat att delta i anvisad sysselsättning. Då han har avtjänat en förhållandevis kort fängelsepåföljd innebär detta att han har arbetsvägrat under en stor del av verkställigheten. Detta utgör ett allvarligt brott mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten på så sätt att det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-06-27, Melin, Brickman, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Enligt 26 kap. 6 § brottsbalken är huvudregeln att den dömde ska friges villkorligt när två tredjedelar av ett tidsbegränsat fängelsestraff, dock minst en månad, har avtjänats. Frigivningen ska skjutas upp om det finns synnerliga skäl. Vid den bedömningen ska särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten. - Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen när det gäller frågan om upprepad arbetsvägran kan utgöra ett allvarligt brott mot föreskrifter och villkor för verkställighet av fängelsestraff på sådant sätt att detta utgör synnerliga skäl mot villkorlig frigivning. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar överklagandet ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Kriminalvården prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av myndighetens överklagande av Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 14 november 2011 i mål nr 984-11. - (mål nr 904-12, fd 2012-06-05, Borlid)