HFD 2012 not 40

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Talerätt mot beslut enligt jaktförordningen (prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde talerätt mot beslut enligt jaktförordningen (prejudikat- och ändringsskäl)

Not 40. Överklagande av Svenska Naturskyddsföreningen ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om talerätt enligt jaktförordningen. - Naturvårdsverket beviljade genom beslut den 14 oktober 2011 en ansökan om skyddsjakt på en varg i Kronobergs län, under vissa villkor och under en viss tidsperiod, med stöd av bestämmelser i jaktförordningen (1987:905) och med beaktande av bl.a. Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet). Svenska Naturskyddsföreningen (föreningen) överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att förvaltningsrätten skulle upphäva beslutet och avslå ansökan. - Förvaltningsrätten avvisade överklagandet genom beslut den 28 oktober 2011 med motiveringen att föreningen inte hade rätt att överklaga ett beslut av Naturvårdsverket om jakt på varg. - Föreningen överklagade förvaltningsrättens beslut hos Kammarrätten i Stockholm och anförde bl.a. följande. Naturvårdsverkets beslut innebär skyddsjakt på en art som åtnjuter strikt skydd och är klassificerad som en prioriterad art enligt art- och habitatdirektivet. Beslutet är av betydelse för naturvården och får anses medföra en betydande påverkan på miljön. Med beaktande av svensk lagstiftning, med stöd av Århuskonventionen och genom de rättsakter som införlivades i svensk rätt genom EU-medlemskapet, måste föreningen anses ha ett intresse som är erkänt av rättsordningen. - Genom beslut den 5 december 2011 fann kammarrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Föreningen överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle tillerkänna föreningen talerätt, upphäva kammarrättens beslut samt, i första hand, visa ärendet åter till förvaltningsrätten för förnyad prövning och, i andra hand, meddela föreningen prövningstillstånd i kammarrätten. Föreningen anförde bl.a. följande. Det är av största vikt för rättstillämpningen att omfattningen av miljöorganisationers talerätt prövas av högre rätt. Det behövs ett vägledande avgörande för hur talerätt grundad på ett intresse som erkänts av rättsordningen ska tillämpas för miljöorganisationer som på ett allmänt plan av rättsordningen har tillerkänts ett intresse att försvara natur- och miljövärden. Det är av särskild vikt mot bakgrund av EU-rätten och Sveriges anslutning till Århuskonventionen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-06-28, Billum, Jermsten, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket 1 och 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt eller om anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit. - Enligt Århuskonventionen, till vilken både Europeiska unionen och Sverige är anslutna, ska enligt artikel 9.3 varje ansluten part se till att allmänheten, däribland icke-statliga organisationer som främjar miljöskydd och som uppfyller eventuella kriterier i nationell rätt, har rätt att få handlingar och underlåtenheter av personer och myndigheter som strider mot den nationella miljölagstiftningen prövade av domstol eller i administrativ ordning. - EU-domstolen har i dom i mål C-240/09 Lesoochranarske zoskupenie VLK mot Ministerstvo zivotneho prostredia Slovenskej republiky konstaterat att det ankommer på en nationell domstol att i den utsträckning det är möjligt tolka den processuella rätten, avseende de villkor som ska vara uppfyllda för att få till stånd en prövning av domstol eller i administrativ ordning, så att den står i överensstämmelse med såväl artikel 9.3 i Århuskonventionen som målet att säkerställa ett effektivt domstolsskydd av rättigheterna enligt unionsrätten, så att en miljöskyddsförening ges möjlighet att väcka talan vid domstol mot ett beslut fattat efter ett administrativt förfarande som kan strida mot unionens miljölagstiftning. - Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen rörande frågan om miljöorganisationers talerätt mot myndighetsbeslut som rör jakt på arter som är skyddade enligt art- och habitatdirektivet. Skäl för prövningstillstånd förelåg därför enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen. Vidare borde det för kammarrätten ha framstått som oklart om förvaltningsrätten kommit till ett riktigt slut. Skäl för prövningstillstånd föreligger därför även enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Svenska Naturskyddsföreningen prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av föreningens överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 28 oktober 2011 i mål nr 21255-11. - (mål nr 7943-11, fd 2012-06-19, Petkovska) Samma dag avgjordes mål nr 2687-12 där omständigheterna var liknande och utgången densamma.