Jaktförordning (1987:905)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1987-09-24
Ändring införd
SFS 1987:905 i lydelse enligt SFS 2021:334
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Jaktstadga (1938:279)
Jakttidsförordning (1976:432)
Förordning (1981:175) om frilevande vildsvin
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01
Övrigt
Rättelseblad 2000:1216 har iakttagits. Rättelsesida 2019:174 har iakttagits.
 • NFS 2019:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2002:20: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare

Inledande bestämmelse

1 §  Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i jaktlagen (1987:259).

Jakten

Allmänna jakttider

2 §  Jakt efter vilt av olika slag är tillåten under de tider av jaktåret (den 1 juli–den 30 juni) som anges i bilaga 1 till denna förordning (allmänna jakttider). Ingrepp får dock inte göras i fåglarnas bon. Deras ägg får inte heller tas eller förstöras.

[S2]Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om en begränsning av den allmänna eller särskilda jakttiden för viss viltart om det behövs med hänsyn till snö-, is- eller temperaturförhållandena.

[S3]Naturvårdsverket ska minst en gång vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna förordning och vid behov föreslå ändringar till regeringen. Förordning (2018:639).

Jakten efter älg

3 §  Om licensjakt efter älg och om älgskötselområden finns det bestämmelser i 33 § jaktlagen (1987:259).

[S2]För ett älgskötselområde ska det finnas en skötselplan.

[S3]Trots det som föreskrivs i 33 § tredje stycket jaktlagen (1987:259) om älgskötselområdes storlek får ett älgskötselområde registreras även om området endast medger avskjutning av fem vuxna älgar per år, om det finns särskilda skäl för en sådan registrering och området i övrigt är lämpat för älgjakt. Förordning (2012:32).

 • RÅ 1994:37:Ett beslut som en länsstyrelse fattar om att av biologiska skäl omregistrera ett licensområde för älgjakt skall enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter meddelas senast tre månader före älgjaktens början. Beslut som meddelats senare har upphävts.

3 a §  Jakt efter älg är tillåten under de tider som anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (1991:1770).

3 b §  Den som ansöker om registrering av licensområde för älgjakt eller av älgskötselområde skall betala en avgift enligt föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1216).

 • NFS 2011:7: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort

3 c §  I ett län där det förekommer älg ska länsstyrelsen besluta om att inrätta älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde bör omfatta en i huvudsak egen älgstam.

[S2]Ett älgförvaltningsområde får inrättas utan hinder av en länsgräns. Om ett älgförvaltningsområde berör fler än ett län, fattas beslutet om att inrätta området av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av området ska vara belägen. Förordning (2011:117).

3 d §  För ett älgförvaltningsområde ska länsstyrelsen inrätta en älgförvaltningsgrupp. Älgförvaltningsgruppen ska upprätta en älgförvaltningsplan för området. Planen ska godkännas av länsstyrelsen.

[S2]Om ett älgförvaltningsområde berör fler än ett län, ska älgförvaltningsgruppen för området inrättas av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av området ska vara belägen.

[S3]En älgförvaltningsgrupp ska bestå av sex ledamöter, varav tre utses på förslag av markägarnas organisationer och tre på förslag av jägarnas organisationer. Inom älgförvaltningsområden där medlemmar i en sameby har rätt till jakt enligt 25 § rennäringslagen (1971:437) ska dock en av de ledamöter som företräder jaktintresset utses på förslag av Sametinget. Till ordförande i älgförvaltningsgruppen ska länsstyrelsen utse en av de ledamöter som företräder markägarintresset.

[S4]Om älgförvaltningsgruppen inte är enig om ett beslut, ska omröstning ske. Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöternas röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Förordning (2012:32).

Jakten efter kronhjort

4 §  Ett område som har sådan storlek och arrondering att det medger vård av en i huvudsak egen kronhjortsstam får av länsstyrelsen registreras som kronhjortsskötselområde. Inom ett sådant område får kronhjort jagas utan licens. För Skåne län gäller dock att länsstyrelsen beslutar om inrättande av kronhjortsområden i länet. Inom ett sådant område får kronhjort jagas endast under särskild jakttid och efter licens av länsstyrelsen. Förordning (1998:1000).

5 §  Jakt efter kronhjort är tillåten under de tider som anges i bilaga 3 till denna förordning. Förordning (1998:1000).

 • RH 2004:82:Jägare, som jagat kronhjort under tid då sådan jakt inte varit tillåten, har ansetts oaktsamma och dömts för jaktbrott. Fråga bl.a. om betydelsen av ett besked från jakträttsinnehavaren om att det rådde allmän skyddsjakt på kronhjort.

Skyldighet att anmäla jaktresultat

5 a §  För områden som länsstyrelsen har registrerat för jakt efter kronhjort ska jakträttshavaren anmäla jaktresultatet till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång.

[S2]För områden som länsstyrelsen har registrerat för jakt efter älg ska jaktresultatet anmälas inom två veckor efter jakttidens utgång. Om en älg har fällts ska detta dock anmälas inom två veckor efter det att djuret fälldes.

[S3]Om älg eller kronhjort fälls i andra fall än som avses i första eller andra stycket, ska jakträttshavaren anmäla detta till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång eller, om djuret fälls under annan tid med stöd av särskilt tillstånd, inom två veckor efter det att djuret fälldes. Förordning (2011:117).

5 b §  Den som vid tillåten jakt har fällt eller påskjutit björn, varg, järv eller lo ska anmäla detta till länsstyrelsen utan dröjsmål och senast samma dag. Förordning (2009:1265).

5 c §  I en anmälan enligt 5 a eller 5 b § ska det anges

 1. var och när djuret fälldes eller påsköts,
 2. vilket kön djuret har, om det är möjligt att fastställa,
 3. namn, adress och telefonnummer till den som har fällt eller påskjutit djuret, om djuret är en björn, varg, järv eller lo, och
 4. i fråga om älg eller kronhjort, om det fällda djuret var en årskalv. Förordning (2010:474).

6 § Har upphävts genom förordning (2009:1265).

6 §  /Upphör att gälla U:2022-01-01 genom förordning (2019:565)./ Den som vid tillåten jakt har fällt eller påskjutit gråsäl ska anmäla detta till länsstyrelsen i enlighet med vad som anges i 5 b §. I anmälan ska de uppgifter lämnas som anges i 5 c § 1-3. Förordning (2019:564).

Föreskrifter om licensjakt efter älg och kronhjort m.m.

7 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 1. registrering av licensområde för älgjakt och älgskötselområde,
 2. licens för jakt efter älg och kronhjort,
 3. älgskötselområde, älgförvaltningsområde, kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde,
 4. länsstyrelsens prövning i ärenden som avses i 1–3. Förordning (2011:117).

 • RÅ 1994:37:Ett beslut som en länsstyrelse fattar om att av biologiska skäl omregistrera ett licensområde för älgjakt skall enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter meddelas senast tre månader före älgjaktens början. Beslut som meddelats senare har upphävts.
 • NFS 2011:7: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort

Jakt inom vilthägn m.m.

8 §  Inom ett vilthägn som uppfyller de krav som Naturvårdsverket har föreskrivit får djur av den viltart som hägnet är avsett för jagas trots bestämmelserna om fredning. För användning av hund gäller dock bestämmelserna i 16 §.

[S2]Inom en anläggning för hållande av fåglar i fångenskap får ägg plockas trots bestämmelserna om fredning. Förordning (1998:1000).

Inskränkningar i jakten

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

9 §  För jakt med skjutvapen efter älg, björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår gäller följande begränsningar.

 1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till solens nedgång.
 2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
 3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. Om flera län är berörda, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen.

Om tillstånd till jakt ges enligt 23 b §, 24 § eller 31 § första stycket, prövas dock frågan om undantag från första stycket av den myndighet som beslutar om jakten. Förordning (2011:188).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

9 §  För jakt med skjutvapen på änder, gäss, björn, varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur gäller följande begränsningar.

 1. Bläsand, gräsand, ejder, knipa, kricka, sjöorre, storskrake, vigg, bläsgås, grågås, kanadagås, sädgås och vitkindad gås får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.
 2. Björn får jagas bara under tiden från och med en timme före solens uppgång till och med två timmar före solens nedgång.
 3. Varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

[S2]Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från första stycket. Om flera län är berörda prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen.

[S3]Om tillstånd till jakt ges enligt 23 b §, 24 § eller 31 § första stycket, prövas dock frågan om undantag från första stycket av den myndighet som beslutar om jakten.

[S4]Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Förordning (2021:334).

9 a §  Valar får inte jagas från svenskt fartyg eller luftfartyg på det fria havet utanför Sveriges ekonomiska zon. Förordning (1998:1000).

9 b §  I föreskrifter eller beslut som avses i 11, 14 och 15 §§, 20 §2 samt 21, 23 a23 d, 24, 24 c, 29 och 31 §§ ska det anges

 1. vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
 2. vilka medel och metoder som får användas,
 3. vilken tid och vilket område som avses,
 4. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och
 5. den kontroll som kommer att ske.

[S2]Första stycket 1 gäller inte beslut av länsstyrelsen enligt 21 § första stycket i fråga om undantag för rullstolsburen person med bestående rörelsehinder för jakt efter fågel från motordrivet fordon. Förordning (2011:188).

9 c §  /Upphör att gälla U:2022-01-01 genom förordning (2019:565)./ När Naturvårdsverket fattar ett beslut enligt 23 g § gäller 9 b § första stycket. Förordning (2019:564).

Jaktmedel

10 §  Vid jakt får vapen och andra jaktmedel användas endast i den utsträckning och på det sätt som anges i denna förordning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2019:174).

 • RH 1997:123:Fråga om en jägare, som förväxlat och med hagelgevär skjutit en s.k. spetshjort i stället för ett rådjur, har varit grovt oaktsam. Hovrätten har funnit att så inte varit fallet och ogillat åtal för jaktbrott.
 • RÅ 2010:71:Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning enligt vapenlagen av om ett visst vapen ska tillåtas för jakt.
 • NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
 • NFS 2010:9: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2002:22: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2012:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

10 a §  Vid jakt får endast sådana vapen och andra jaktmedel användas som uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver.

[S2]I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, valar och fladdermöss samt i fråga om annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som anges i bilaga 5 till denna förordning eller andra medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Snaror får dock användas för jakt efter dalripa och fjällripa norr om 58 nordlig bredd.

[S3]Vid jakt med skjutvapen får vapnet inte gillras. Förordning (2019:174).

11 §  Fångstredskap ska vara av godkänd typ för att få användas.

[S2]Ett fångstredskap av en typ som har prövats i ett annat EU- land, Turkiet eller ett EFTA-land som har undertecknat EES- avtalet får dock användas om produkten uppnår en djurskydds- och säkerhetsnivå likvärdig den svenska. Ett sådant redskap ska anmälas till Naturvårdsverket.

[S3]Naturvårdsverket prövar efter samråd med Statens jordbruksverk frågor om godkännande av fångstredskap. Naturvårdsverket är behörig myndighet för fångstredskap enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008.

[S4]Den som ansöker om godkännande ska betala en avgift enligt föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2020:147).

 • MD 2009:40:Ett bolag har marknadsfört vidsvinsfällor utan att dessa varit godkända i enlighet med gällande jaktlagstiftning. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig i enlighet med lagstridighetsprincipen och förbud har meddelats med stöd av punkten 9 i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan.
 • NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
 • NFS 2002:22: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

12 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 1. tillstånd, anmälan, kunskapskrav eller andra villkor för användande av fångstredskap,
 2. vittjande av fångstredskap,
 3. befogenhet för länsstyrelsen att i det enskilda fallet ge tillstånd till användande av vissa fångstredskap, och
 4. typgodkännande och fångstredskap enligt 11 §. Förordning (2013:886).

 • NFS 2018:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
 • NFS 2013:13: Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap
 • NFS 2010:9: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2018:3: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap
 • NFS 2013:14: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2002:22: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2012:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2018:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:3) om användande av fångstredskap

12 a §  Vilt som har fångats i fångstredskap skall vid vittjningstillfället omedelbart avlivas eller återges friheten.

[S2]Första stycket gäller inte vid fångst i vilthägn av den viltart som hägnet är avsett för.

[S3]Vid avlivning av djur som har fångats med fångstredskap gäller inte bestämmelserna om jaktmedel. Förordning (2001:451).

13 §  Bekämpningsmedel får användas för att döda mullvadar, sorkar (utom bisam), lämlar, råttor, skogsmöss och husmöss, om medlet har godkänts för sådan användning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter eller förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Förordning (2014:427).

14 §  Fast belysning vid väg eller byggnad som satts upp i annat syfte än att underlätta jakten får användas vid jakt efter vildkanin, rödräv, mårdhund, grävling, mink, mård, tvättbjörn eller vildsvin. Vid jakt efter dessa djur får vidare ficklampa eller annan liknande lampa användas

 1. när djuret ska avlivas i samband med jakt med ställande hund,
 2. för jakt vid gryt eller lya, eller
 3. när ett fångstredskap vittjas.

[S2]Fast belysning som har satts upp i syfte att underlätta jakten får användas vid jakt efter vildsvin vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin (åteljakt). Förordning (2008:1412).

14 a §  Elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning får användas i nära anslutning till jaktvapnet vid jakt efter vildsvin.

[S2]Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser. Förordning (2019:174).

15 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om användning av andra jaktmedel än vad som följer av denna förordning.

[S2]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet i 12 a § att fångat vilt omedelbart ska avlivas eller återges friheten.

[S3]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om åtling för jakt efter vildsvin vid åtelplatser för vildsvin som anordnats för ändamålet (åteljakt).

[S4]Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet i 11 § att fångstredskap ska vara av godkänd typ. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om de fall då sådana undantag får beviljas. Förordning (2018:639).

 • NFS 2018:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
 • NFS 2013:13: Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap
 • NFS 2010:9: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2018:3: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap
 • NFS 2002:22: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

15 a §  Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet enligt 14 §, om det är fråga om skyddsjakt, licensjakt eller jakt som avses i 31 § första stycket.

[S2]Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet enligt 10 § andra stycket att använda halvautomatiska vapen med magasinkapacitet som överstiger två patroner, om det är fråga om skyddsjakt eller licensjakt efter björn.

[S3]Om beslutet fattas av länsstyrelsen och flera län är berörda, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen. Förordning (2018:639).

15 b §  Naturvårdsverket får utöver vad som anges i 15 § och 15 a § andra stycket i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet i 10 § andra stycket att använda vissa jaktmedel och metoder. Förordning (2018:639).

15 c §  Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta

 1. att ett godkänt bekämpningsmedel som avses i 13 § får användas för att döda fåglar som orsakar allvarliga skador eller olägenheter för människors hälsa,
 2. om undantag från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet enligt 14 § eller 14 a §, om det är fråga om annan jakt än som avses i 31 § första stycket.

[S2]Om flera län är berörda prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken finns. Förordning (2019:174).

15 d §  I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare och fladdermöss samt i fråga om annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F får föreskrifter eller beslut enligt 15 §, 15 a § första stycket, 15 b § eller 15 c § denna förordning meddelas endast om

 1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
 2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde inte försvåras, och
 3. föreskriften eller beslutet behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 § första stycket denna förordning. Förordning (2018:639).

15 e §  I fråga om jakt efter björn får beslut enligt 15 a § andra stycket meddelas endast om

 1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
 2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde inte försvåras, och
 3. undantaget är lämpligt med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt tillämpas selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Förordning (2018:639).

Hundar

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

16 §  Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:

Hund som förföljer viltefterälg eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutadden 21 aug.–den 31 dec.
björn eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutadden 21 aug.–den 30 sep.
hjort och rådjur eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutadden 1 okt.–den 31 jan.
vildsvinden 1 aug. –den 31 jan.
rödrävden 21 aug.–den 15 mars
lo eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutadden 1 feb. –den 31 mars
grävling mårdhund tvättbjörnden 1 aug.–den 31 jan.
annat vilt feb. eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutadden 21 aug.–den 28 (29)
Hund som inte förföljer viltefterfågel i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län dock t.o.m. den 30 apr.den 16 aug.–den 15 apr.,
annat vilt feb. eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutadden 21 aug.–den 28 (29)
Hund som används vid jakt under jordeftervildkanin mårdhundden 1 juli–den 30 juni
rödräv mink mård grävling enligt bil. 4 till denna förordningallmän jakttid samt jakt
Förordning (2011:188).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

16 §  Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av en annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:

[S2]Hund som

 1. förföljer
björni hela landet utom Norrbottens län väster om odlingsgränsenden 21 aug.-15 okt.
björni Norrbottens län väster om odlingsgränsenden 21 aug.-30 sept.
grävlingi hela landetden 21 aug.-31 jan.
järvi hela landetden 1 sept.-30 nov. eller den senare tidpunkt då jakten har avlysts genom beslut
hjort eller rådjuri hela landetden 1 okt.-31 jan.
loi hela landetden 1 feb.-15 mars eller den senare tidpunkt då jakten har avlysts genom beslut
mink, mårdhund eller tvättbjörni hela landetden 1 aug.-15 april
rödrävi hela landetden 21 aug.-28 (29) feb.
vargi hela landetden 1 dec.-15 jan. eller den senare tidpunkt då jakten har avlysts genom beslut
vildsvini hela landetden 1 aug.-31 jan.
älgi hela landetden 21 aug.-31 jan.
övriga däggdjur i hela landetden 21 aug.-28 (29) feb. eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad
b) jagar
fågel utan att förfölja vilti Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län och Norrbottens länden 16 aug.-30 april
fågel utan att förfölja vilti övriga delar av landetden 16 aug.-15 april
hare, vildkanin eller rödräv utan att förfölja vilti hela landetden 21 aug.-28 (29) feb.
c) används vid jakt under jord på
vildkanin, mårdhund, mink, stenmård eller tvättbjörni hela landetden 1 juli-30 juni
rödräv, skogsmård eller grävlingi hela landetallmän jakt enligt bilaga 1 samt skyddsjakt enligt bilaga 4 till denna förordning
Förordning (2021:334).

16 a §  Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får hundar som är lämpade för ändamålet användas för jaktträning och prov under hela året i gryt som är särskilt iordningställda för ändamålet.

[S2]Jordbruksverket får i samråd med Naturvårdsverket meddela föreskrifter om hur sådana gryt ska vara utformade. Förordning (2011:188).

17 §  Vid all jakt får hund användas för spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt, om hunden står under förarens kontroll. Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får en hund som står under sådan kontroll också användas för att söka efter vilt för att hindra att viltet kommer till skada, exempelvis vid slåtter, eller för annat viltvårdsändamål.

[S2]Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

[S3]Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar. Förordning (2011:188).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

18 §  En hund som vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti–30 september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett olämpligt sätt ska snarast kopplas.

Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Naturvårdsverket får även besluta om sådana undantag i beslut om delegering enligt 24 a §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat föreskrifter eller beslut om sådana undantag, får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut. Förordning (2013:1097).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

18 §  En hund som vid jakt eller jaktträning jagar på ett olämpligt sätt ska snarast kopplas.

[S2]Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

[S3]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Naturvårdsverket får även besluta om sådana undantag i beslut om delegering enligt 24 a §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat föreskrifter eller beslut om sådana undantag, får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut. Förordning (2021:334).

 • NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
 • NFS 2002:22: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

19 §  Om det behövs till skydd för viltet eller av annat särskilt skäl, får länsstyrelsen trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och 16 § denna förordning meddela föreskrifter om

 1. att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin,
 2. att hundar, i marker där det finns vilt, ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa också under annan tid än den 1 mars–den 20 augusti,
 3. att hundar ska hållas kopplade.

[S2]Har länsstyrelsen meddelat föreskrifter som avses i första stycket 2 till skydd för visst vilt, får dock hundar som inte driver eller förföljer sådant vilt användas för jakt enligt föreskrifter som meddelas av länsstyrelsen. Förordning (2011:188).

Jakt från motordrivna fordon m.m.

20 §  Trots bestämmelsen i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) gäller följande.

 1. Jakt får bedrivas från båt försedd med motor under förutsättning att motorn är avstängd och minst en minut förflutit sedan motorn stängts av.
 2. Den som jagar för att förebygga skada av vilt får använda ett motordrivet fordon vid jakt som bedrivs på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
 3. Motordrivna fordon får användas vid jakt i vilthägn efter den art som hägnet är avsett för.

[S2]Första stycket 2–3 gäller inte vid jakt som avser vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, mård, iller, bäver, skogshare, sälar, valar, fladdermöss eller som avser annat vilt som har markerats med N, n eller F i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845). Förordning (2018:632).

20 a §  Trots bestämmelsen i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) får en rullstolsburen person med bestående rörelsehinder jaga däggdjur från ett motordrivet fordon under förutsättning att motorn är avstängd.

[S2]Om jakten avser björn, varg, järv, lo, utter, mård, iller, bäver, skogshare, fladdermöss eller sådant annat vilt som har markerats med N, n eller F i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) krävs dock att tillstånd i det

[S3]enskilda fallet har meddelats av Naturvårdsverket eller länsstyrelsen. Sådan jakt får påbörjas när minst fem minuter förflutit sedan motorn stängts av.

[S4]Beslut om tillstånd enligt andra stycket meddelas av den myndighet som i det enskilda fallet prövar om jakt får bedrivas efter björn, varg, järv, lo, utter och fladdermöss. I övriga fall meddelas sådant tillstånd av länsstyrelsen. Om flera län är berörda och det är länsstyrelsen som beslutar om tillstånd, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen. Förordning (2018:632).

20 b §  Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att en rullstolsburen person med bestående rörelsehinder får jaga vilda fåglar från ett motordrivet fordon med avstängd motor under de tider som anges i bilaga 1 till denna förordning (allmän jakttid). Sådan jakt får påbörjas när minst fem minuter förflutit sedan motorn stängts av. Om flera län är berörda prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen. Förordning (2018:632).

21 §  Utöver vad som följer av 20, 20 a och 20 b §§ får den myndighet som beslutar om jakten i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) i fråga om jakt efter björn, varg, järv, lo, utter, valar och fladdermöss samt när det är fråga om jakt som avses i 24 § eller 31 § första stycket 1 denna förordning. I övriga fall får länsstyrelsen besluta om sådana undantag. Om flera län är berörda och det är länsstyrelsen som beslutar om undantag, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen.

[S2]I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare, vikare, valar och fladdermöss samt i fråga om andra vilt levande djurarter som har markerats med N, n eller F i bilagan till artskyddsförordningen (2007:845) får undantag medges endast om

 1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
 2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde inte försvåras, och
 3. undantaget behövs för att en sådan begränsad jakt som avses i 23 c § ska kunna genomföras eller behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 § första stycket denna förordning. Förordning (2018:632).

22 §  Skjutvapen får inte medföras vid färd med motordrivet fordon i terräng. Om ett skjutvapen förvaras i ett motordrivet fortskaffningsmedel får det inte finnas ammunition i vapnets patronläge eller magasin.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. bevakningspersonal, militär personal, en polisman eller en kustbevakningstjänsteman under tjänsteutövning,
 2. vid sådan jakt som bedrivs med stöd av bestämmelserna i 20 § och 20 a § första stycket, eller
 3. när undantag medgetts eller tillstånd meddelats med stöd av 20 a § andra stycket, 20 b eller 21 §§.

[S3]Första stycket första meningen gäller inte heller vid sådan transport av fällt vilt som sker med stöd av 1 § andra stycket 5 terrängkörningsförordningen (1978:594). Förordning (2019:89).

23 §  Länsstyrelsen får i det enskilda fallet eller genom föreskrifter medge undantag från 22 § första stycket, om det behövs för renskötseln eller om det annars finns särskilda skäl. Förordning (2002:551).

Skyddsjakt och licensjakt

Förutsättningar för skyddsjakt

23 a §  Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas

 1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
 2. av hänsyn till flygsäkerheten,
 3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, eller
 4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

[S2]Ett beslut som avses i första stycket får även avse rätt att göra ingrepp i fåglars bon eller förstöra fåglars ägg. Förordning (2009:1265).

 • NJA 2008 s. 376:Jaktbrott? Tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.
 • HFD 2018:7:Fråga om förutsättningar för skyddsjakt efter järv.
 • HFD 2018:46:En skogsägare har - trots föreskrivet överklagandeförbud - ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en civil rättighet.

23 b §  Om det finns förutsättningar enligt 23 a § får Naturvårdsverket efter ansökan av den som riskerar att drabbas av skada eller på eget initiativ besluta om skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo, säl eller örn. Om det finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, får beslut om skyddsjakt fattas även om någon skada inte har inträffat.

[S2]Innan Naturvårdsverket fattar ett beslut enligt första stycket ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller skyddsjakt efter säl. Förordning (2013:1097).

Förutsättningar för licensjakt efter vissa rovdjur

23 c §  Förutsättningen för att licensjakt efter björn, varg, järv och lo ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Förordning (2009:1265).

 • HFD 2016:89:Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

23 d §  Om det finns förutsättningar enligt 23 c § och något annat inte följer av 24 a §, får Naturvårdsverket besluta om licensjakt efter björn, varg, järv och lo.

[S2]Ett beslut om jakt enligt första stycket får utformas och förenas med villkor som är ändamålsenliga med hänsyn till de olägenheter som förekomsten av täta rovdjurspopulationer orsakar. Förordning (2011:1571).

23 e §  Beslut om licensjakt efter varg får fattas senast den 1 oktober varje år.

[S2]De år som miniminivåer för förekomsten av varg fastställs enligt 5 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn får beslut om licensjakt efter varg i stället fattas senast den 15 oktober. Förordning (2016:556).

23 f §  Om beslut om licensjakt har fattats enligt 23 e § får beslutet ändras om det behövs med hänsyn till nya omständigheter eller av någon annan särskild anledning. Förordning (2016:556).

23 g §  /Upphör att gälla U:2022-01-01 genom förordning (2019:565)./ Om de förutsättningar som anges i 23 c § är uppfyllda får Naturvårdsverket besluta om licensjakt efter gråsäl.

[S2]Innan Naturvårdsverket fattar ett beslut enligt första stycket ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten.

[S3]När Naturvårdsverket fattar ett beslut enligt första stycket gäller 23 d § andra stycket. Förordning (2019:564).

Skyddsjakt enligt 7 § jaktlagen

24 §  Frågor om jakt enligt 7 § jaktlagen (1987:259) prövas av

 1. Naturvårdsverket när det gäller jakt efter björn, varg, järv, lo eller säl samt efter rovfåglar och ugglor, och
 2. länsstyrelsen i andra fall.

[S2]Innan Naturvårdsverket fattar ett beslut enligt första stycket ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller jakt efter säl.

[S3]Om länsstyrelsens beslut rör arter som annars är fredade, är länsstyrelsen skyldig att årligen till Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten lämna de uppgifter om jakten som verket eller myndigheten begär. Förordning (2011:645).

Delegering av beslut om skyddsjakt och licensjakt

24 a §  Naturvårdsverket får överlämna till länsstyrelsen att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo och kungsörn med stöd av 23 b §.

[S2]Naturvårdsverket får överlämna till länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde enligt 2 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn att besluta om licensjakt efter björn, varg, järv och lo med stöd av 23 d §, under förutsättning att antalet föryngringar för arten i rovdjursförvaltningsområdet överstiger de fastställda miniminivåerna enligt 5 § samma förordning. Förordning (2013:1097).

24 b § Har upphävts genom förordning (2013:1097).

24 c §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om beslut enligt 24 a §.

[S2]Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att jaga rovdjur med stöd av beslut enligt 24 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, eller möjligheten annars utnyttjas i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet, får verket ändra eller återkalla ett sådant beslut. Förordning (2013:1097).

 • NFS 2010:7: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn
 • NFS 2010:15: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo
 • NFS 2014:25: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:15) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo
 • NFS 2014:24: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg
 • NFS 2014:3: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2014:3 och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om Utkom från trycket den 11 juni 2014 licensjakt efter björn

24 d §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta hur man ska förfara med dödade djur.

[S2]I ett beslut om jakt enligt 23 b eller 23 d § får den beslutande myndigheten bestämma hur man ska förfara med ett dödat djur. Om inte myndigheten beslutat något annat får djuret behållas av jakträttshavaren. När beslut om jakt meddelas enligt 23 b eller 23 d § får myndigheten även medge undantag från 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) och, när det gäller skyddsjakt, också medge att jakten bedrivs på annans jaktområde.

[S3]Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter eller fattar ett sådant beslut som avses i första eller andra stycket, ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, om föreskrifterna eller beslutet gäller jakt efter vilt som lever i hav eller vatten. Förordning (2011:645).

24 e §  /Upphör att gälla U:2022-01-01 genom förordning (2019:565)./ När Naturvårdsverket fattar ett beslut om licensjakt enligt 23 g § får verket i beslutet bestämma hur man ska förfara med ett dödat djur. Om inte verket beslutat något annat får djuret behållas av jakträttshavaren.

[S2]Naturvårdsverket får i beslutet även medge undantag från 31 § första stycket jaktlagen (1987:259). Förordning (2019:564).

25 §  Frågor om jakt enligt 8 § jaktlagen (1987:259) prövas av Naturvårdsverket. Ett sådant beslut får avse däggdjur och fåglar av sådan art eller ras som inte genom naturlig utbredning tillhörde landets viltbestånd vid utgången av år 1987, dock inte vildsvin och mufflonfår.

[S2]Innan Naturvårdsverket meddelar ett beslut som avses i första stycket ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller jakt efter vilt som lever i hav eller vatten. Förordning (2011:645).

Skyddsjakt på enskilds initiativ

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

26 §  För att förebygga skador av vilt får jakträttshavare bedriva jakt under de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till denna förordning. Vidare får sådan jakt bedrivas av personer som avses i 23 § första stycket jaktlagen (1987:259) under de tider som anges i punkterna 2-4 samt, när det gäller vildkanin, punkten 1 i bilaga 4.

Vid jakt som avses i första stycket får ingrepp även göras i fåglars bon och fåglars ägg förstöras.

Den som jagar med stöd av första eller andra stycket är skyldig att till länsstyrelsen lämna de uppgifter om jakten som Naturvårdsverket föreskriver. Länsstyrelsen är skyldig att årligen till Naturvårdsverket överlämna dessa uppgifter. Förordning (1995:443).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

26 §  För att förebygga skador av vilt får jakträttshavare bedriva jakt under de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till denna förordning. Vidare får sådan jakt bedrivas av personer som avses i 23 § första stycket jaktlagen (1987:259) under de tider som anges i punkterna 2 och 3 samt, när det gäller vildkanin, punkten 1 i bilaga 4.

[S2]Vid jakt som avses i första stycket får ingrepp även göras i fåglars bon och fåglars ägg förstöras.

[S3]Den som jagar med stöd av första eller andra stycket är skyldig att till länsstyrelsen lämna de uppgifter om jakten som Naturvårdsverket föreskriver. Länsstyrelsen är skyldig att årligen lämna dessa uppgifter till Naturvårdsverket. Förordning (2021:334).

27 § Har upphävts genom förordning (2009:1265).

28 §  Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

[S2]Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret

 1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
 2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
 3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

[S3]Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

[S4]Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310).

 • RH 2009:48:En jägare har i samband med älgjakt dödat en varg inför ett befarat angrepp på hans hund. Åtalet har ogillats då förutsättningarna för skyddsjakt enligt 28 § jaktförordningen (1987:905) har förelegat.
 • NJA 2004 s. 786:En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om förutsättningar för skyddsjakt enligt 28 § jaktförordningen (1987:905) förelegat. Tillika fråga om ansvarsfrihet på grund av nöd.

28 a §  Åtgärder enligt 28 § andra–fjärde styckena får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §.

[S2]Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Förordning (2009:310).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

28 b §  Åtgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalparker. Förordning (2009:310).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

28 b §  Åtgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på någon annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Inom nationalparker är sådan jakt endast tillåten för att förhindra angrepp på ren. Förordning (2021:334).

28 c §  Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av 28 § andra–fjärde styckena och 28 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde eller annars används i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen. Förordning (2009:310).

28 d §  Den som i fall som avses i 2828 b §§ har dödat ett djur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsen ska anmäla händelsen till Polismyndigheten, om det finns misstanke om brott. Förordning (2014:1232).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

29 §  Om förutsättningarna enligt 23 a § är uppfyllda för andra djur än björn, varg, järv, lo, säl eller örn, får länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt.

Länsstyrelsen ska i beslutet om tillstånd bestämma hur man ska förfara med fångat eller dödat djur av art som avses i 33 § första stycket.

Länsstyrelsen får med stöd av första stycket ge tillstånd till att bävrars boplats och dammbyggnad förstörs. Tillstånd till sådan förstörelse under tiden den 1 september–den 30 april får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.

Utan sådant tillstånd som avses i tredje stycket första meningen och trots att jakt med andra medel inte är tillåten får bävrars dammbyggnad, men däremot inte boplats, förstöras under tiden den 1 maj–den 31 augusti inom områden med allmän jakttid för bäver.

Tillstånd till jakt på duvhök i syfte att skydda fåglar som är uppfödda för att sättas ut för jakt får endast avse fångst av duvhök för förflyttning till en annan plats för att åter släppas fri.

Om beslutet rör arter som annars är fredade, är länsstyrelsen skyldig att årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om jakten som verket begär. Förordning (2009:1265).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

29 §  Om förutsättningarna enligt 23 a § är uppfyllda för andra djur än björn, varg, järv, lo, säl eller örn, får länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt.

[S2]Länsstyrelsen ska i beslutet om tillstånd bestämma hur man ska förfara med ett fångat eller dödat djur av en art som avses i 33 § första stycket.

[S3]Länsstyrelsen får med stöd av första stycket ge tillstånd till att bävrars boplats och dammbyggnad förstörs. Tillstånd till sådan förstörelse under tiden den 1 oktober-30 april får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.

[S4]Utan sådant tillstånd som avses i tredje stycket första meningen och trots att jakt med andra medel inte är tillåten får bävrars dammbyggnad, med undantag av boplats, förstöras under tiden den 1 maj-30 september.

[S5]Tillstånd till jakt på duvhök i syfte att skydda fåglar som är uppfödda för att sättas ut för jakt får endast avse fångst av duvhök för förflyttning till en annan plats för att åter släppas fri.

[S6]Om beslutet rör arter som annars är fredade, är länsstyrelsen skyldig att årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om jakten som verket begär. Förordning (2021:334).

 • HFD 2018:46:En skogsägare har - trots föreskrivet överklagandeförbud - ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en civil rättighet.
29 a § Har upphävts genom förordning (2001:451).

30 §  Polismyndigheten får låta avliva eller fånga moderlös årsunge av älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin.

31 §  Även om jakt annars inte är tillåten får genom föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet

 1. Naturvårdsverket ge tillstånd till jakt om det behövs för forsknings- eller utbildningsändamål, för återinplantering eller återinförande av en art eller för den uppfödning som krävs för detta, och
 2. länsstyrelsen ge tillstånd till en selektiv jakt efter ett litet antal djur under strängt kontrollerade förhållanden, om det behövs för att tillgodose viltförvaltningen.

[S2]En förutsättning för att jakt enligt första stycket ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Tillstånd enligt första stycket 2 får inte avse arter som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N eller n.

[S3]Innan Naturvårdsverket ger ett tillstånd enligt första stycket 1 ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, om tillståndet gäller jakt efter vilt som lever i hav eller vatten.

[S4]Länsstyrelsen ska årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om medgivna tillstånd som verket begär. Förordning (2011:645).

31 a §  Naturvårdsverket eller den till vilken myndigheten uppdrar detta får i syfte att åstadkomma en ökad genetisk variation i vargstammen fånga en varg på någon annans jaktområde för att flytta den till en annan plats och efter medgivande enligt 41 § tredje stycket släppa den fri där. Ägaren och jakträttshavaren till det jaktområde där djuret fångas ska underrättas om åtgärden.

[S2]En förutsättning för att en åtgärd enligt första stycket ska få vidtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Förordning (2011:188).

Ringmärkning m.m.

32 §  Den som har Naturhistoriska riksmuseets uppdrag att ringmärka fåglar får för sådant ändamål fånga fåglar på annans jaktområde. Om ett fångstredskap kan komma att lämnas utan omedelbar tillsyn, skall jakträttshavaren underrättas innan redskapet sätts ut. Ringmärkningen får ske utan hinder av att fåglarna är fredade.

[S2]För att i andra fall få fånga eller fälla djur eller ta fåglars ägg på någon annans jaktmark i syfte att märka eller undersöka djuren eller äggen fordras tillstånd av Naturvårdsverket. Den som har fått ett sådant tillstånd skall underrätta jakträttshavaren om sin verksamhet. Förordning (1995:443).

32 a §  Naturvårdsverket eller den till vilken myndigheten uppdrar detta får för forskningsändamål fånga en varg på någon annans jaktområde i syfte att märka och undersöka djuret. Ägaren och jakträttshavaren till det jaktområde där djuret fångas ska underrättas om åtgärden.

[S2]En förutsättning för att en åtgärd enligt första stycket ska få vidtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Förordning (2011:188).

Vilt som tillfaller staten

33 §  Vilt av arterna björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar som omhändertas, påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat, tillfaller staten.

[S2]Älg eller hjort som påträffas död eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller staten med de undantag som följer av 34 §. Vidare gäller att älg för vilken det betalas avgift enligt 52 c § får behållas av jakträttshavaren. Förordning (1998:1000).

34 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om eftersök av annat statens vilt än sådant som har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller med ett spårbundet fordon och om tillvaratagande av sådant vilt som tillfaller staten och som har skadats eller dödats av annan orsak än påskjutning under legal jakt.

[S2]Om en älg eller hjort har skadats av någon annan orsak än påskjutning och till följd av detta dött eller avlivats under fredningstid, får djuret behållas av jakträttshavaren, om denne har hjälpt till med att vid behov spåra och avliva djuret eller ta hand om det.

[S3]Inom ett viltvårdsområde där jakt efter älg eller hjort sker gemensamt får dock viltvårdsområdesföreningen behålla sådant vilt på villkor som anges i andra stycket.

[S4]Andra och tredje styckena gäller även i fråga om älg eller hjort som under fredningstid har avlivats eller fångats enligt 30 eller 40 §. Förordning (2012:154).

 • NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
 • NFS 2010:9: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2002:22: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
35 § Har upphävts genom förordning (1992:82).

36 §  Den som har påträffat ett dött djur av sådan art som avses i 33 § första stycket eller har omhändertagit eller vid annat än tillåten jakt har dödat ett sådant djur ska, utom i fall som avses i 28 d §, snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten, oberoende av vem djuret tillfaller. Detsamma gäller i fråga om älg eller hjort när djuret är fredat.

[S2]Får en markägare veta att ett djur som avses i 33 § har omhändertagits eller påträffats på hans eller hennes marker, är markägaren skyldig att förvissa sig om att en anmälan har gjorts eller själv göra en anmälan. En arrendator och en jakträttshavare har samma skyldighet. Förordning (2014:1232).

36 a § Har upphävts genom förordning (2009:1265).

37 §  En anmälan enligt 28 d eller 36 § ska innehålla uppgifter om var och när djuret har dödats, omhändertagits eller påträffats. Förordning (2009:1265).

38 §  När Polismyndigheten har tagit emot en anmälan enligt 36 § ska den se till att djuret tas om hand. Detsamma gäller länsstyrelsen när den har tagit emot en anmälan enligt 28 d §. Naturvårdsverket ska genom föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet bestämma hur omhändertagna djur ska hanteras. Förordning (2014:1232).

 • NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
 • NFS 2019:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om vilt som tillfaller staten
 • NFS 2010:9: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2002:22: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
 • NFS 2012:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
39 § Har upphävts genom förordning (2009:1265).

Viltolyckor och skadat vilt m.m.

40 §  Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta Polismyndigheten. Har ett sådant djur varit inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet fordon, ska dock infrastrukturförvaltaren, i stället för att märka ut olycksplatsen, i samband med underrättelse till Polismyndigheten ange var olycksplatsen är belägen.

[S2]Har Polismyndigheten underrättats om att det har inträffat en sammanstötning med ett djur av en art som anges i första stycket eller i 33 § första stycket, får myndigheten uppdra åt någon annan att eftersöka djuret. Berörd jakträttshavare eller markägare ska om möjligt underrättas om beslutet.

[S3]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter som rör annat än Polismyndighetens medverkan vid eftersök av djur av sådan art som avses i första stycket och i 33 § första stycket. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket höra Polismyndigheten. Förordning (2014:1232).

 • RH 2014:48:En bilförare har sammanstött med ett vildsvin och har, efter att ha rådfrågat biluthyraren, kommit att anmäla händelsen till polisen först dagen efter. Detta har bedömts som förseelse mot jaktlagen. Fråga om påföljden för brottet kan stanna vid penningböter trots att dagsböter är normalpåföljden.
 • NJA 2016 s. 702:När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra något, t.ex. en anmälningsskyldighet, krävs subjektiv täckning i förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla.
 • NFS 2012:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

Ersättning för kostnader

40 a §  Ersättning får lämnas ur viltvårdsfonden för

 1. Polismyndighetens kostnader för att eftersöka eller på något annat sätt spåra, döda eller omhänderta djur av sådan art som avses i 33 §, och
 2. kostnader med anledning av en anmälan enligt 36 §.

[S2]Ersättning ur fonden får även lämnas till den som har hjälpt Polismyndigheten vid eftersök, dock inte till den som har skadskjutit det djur som eftersöktes eller till deltagarna i det jaktlag som han eller hon tillhör.

[S3]Frågor om ersättning prövas av Polismyndigheten.

[S4]Naturvårdsverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om sådan ersättning.

[S5]Om ett djur överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet, en institution för forskning eller undervisning, Statens veterinärmedicinska anstalt eller annan mottagare, ersätts kostnaderna för överlämnandet av mottagaren. Förordning (2018:639).

 • NFS 2010:9: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

40 b §  Polismyndigheten prövar frågor om ersättning för Polismyndighetens kostnader för eftersök enligt 40 § andra stycket och om ersättning till den som har hjälpt Polismyndigheten vid ett sådant eftersök.

[S2]Naturvårdsverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om sådan ersättning. Förordning (2018:639).

40 c §  Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Förordning (2018:639).

Utsättning av vilt m.m.

41 §  Vilt får inte sättas ut i frihet om inte annat följer av 12 a §.

[S2]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.

[S3]Efter medgivande av markägaren och jakträttshavaren får Naturvårdsverket eller den till vilken myndigheten uppdrar detta sätta ut varg i syfte att åstadkomma en ökad genetisk variation i vargstammen. Förordning (2011:188).

41 a §  Vilt får hållas i ett vilthägn eller liknande anläggning endast efter tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd får inte ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Tillståndet får återkallas om viltet eller hägnet inte sköts på rätt sätt eller om anläggningen ger upphov till allvarliga hälsorisker.

[S2]Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd enligt första stycket.

[S3]Vilt i vilthägn eller liknande anläggning skall hållas betryggande instängt i enlighet med föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (1998:1000).

42 §  Naturvårdsverket får efter samråd med Jordbruksverket meddela föreskrifter om

 1. vilka viltarter som får hållas i vilthägn,
 2. hur hägn för olika viltarter skall vara beskaffade,
 3. registrering av vilthägn,
 4. registrering och märkning av vilt som hålls i vilthägn,
 5. länsstyrelsens prövning i ärende som avses i 41 a §. Förordning (1994:108).

43 § har upphävts genom förordning (1998:183).
44 § har upphävts genom förordning (1998:183).
45 § har upphävts genom förordning (1998:183).
46 § Har upphävts genom förordning (2009:1265).

Jakt på allmänt vatten

47 §  Genom beslut i det enskilda fallet eller genom föreskrifter får länsstyrelsen meddela tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen (1987:259).

[S2]När enskilda jakttillstånd meddelas, bör företräde ges åt personer som är fast bosatta i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden. Förordning (2000:1216).

48 §  Jakttillstånd enligt 47 § bör avse en viss tid som inte överstiger tre år. Tillståndet får begränsas till att avse visst område eller vissa djurarter.

[S2]Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt 47 § första stycket enligt bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass tre skall tillämpas. Förordning (1992:238).

Avgifter m.m.

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

49 §  Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift. Avgiften är 300 kr och gäller för ett jaktår. Skyldigheten gäller inte sådan jakt som avses i 28 § eller i punkterna 2–5 i bilaga 4 (skyddsjakt i vissa fall) och inte heller sådan jakt som avses i 31 § första stycket (jakt för bl.a. vetenskapliga behov) eller 32 § (ringmärkning m.m.). Avgift behöver inte heller betalas av den som vid jaktårets början är under arton år, om han eller hon då inte har tillstånd att inneha skjutvapen för jaktändamål.

Den som avser att bedriva sådan licensjakt efter varg, järv eller lo som avses i 23 c § ska anmäla det till jaktkortsregistret. Naturvårdsverket får medge undantag från anmälningsskyldigheten.

Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet. Förordning (2009:1265).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

49 §  Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift. Avgiften är 400 kronor och gäller för ett jaktår. Skyldigheten gäller inte sådan jakt som avses i 28 § eller i punkterna 2-5 i bilaga 4 (skyddsjakt i vissa fall) och inte heller sådan jakt som avses i 31 § första stycket (jakt för bl.a. vetenskapliga behov) eller 32 § (ringmärkning m.m.). Avgift behöver inte heller betalas av den som vid jaktårets början är under arton år, om han eller hon då inte har tillstånd att inneha skjutvapen för jaktändamål.

[S2]Den som avser att bedriva sådan licensjakt efter varg, järv eller lo som avses i 23 c § ska anmäla det till jaktkortsregistret. Naturvårdsverket får besluta om undantag från anmälningsskyldigheten.

[S3]Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet. Förordning (2021:11).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

49 §  Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift. Avgiften är 400 kronor och gäller för ett jaktår. Skyldigheten gäller inte sådan jakt som avses i 28 § eller i punkterna 2-4 i bilaga 4 (skyddsjakt i vissa fall) och inte heller sådan jakt som avses i 31 § första stycket (jakt för bl.a. vetenskapliga behov) eller 32 § (ringmärkning m.m.). Avgift behöver inte heller betalas av den som vid jaktårets början är under arton år och vid samma tidpunkt inte har tillstånd att inneha skjutvapen för jaktändamål.

Den som avser att bedriva sådan licensjakt efter varg, järv eller lo som avses i 23 c § ska anmäla det till jaktkortsregistret. Naturvårdsverket får i enskilda fall besluta om undantag från anmälningsskyldigheten.

Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet. Förordning (2021:334).

50 §  Viltvårdsavgiften betalas in till ett postgirokonto som disponeras av Kammarkollegiet.

[S2]Kammarkollegiet skall bokföra influtna viltvårdsavgifter på viltvårdsfonden. Efter bokföringen skall kollegiet lämna Naturvårdsverket uppgift om vilka som har betalat avgiften. (Förordning 2000:1216).

51 §  Jaktkort tillhandahålls av Naturvårdsverket. Ett jaktkort gäller som bevis för att viltvårdsavgift har betalats. Ett jaktkort ska innehålla uppgifter om den betalandes namn, personnummer och adress. För den som saknar personnummer ska födelsedatum anges. Förordning (2009:655).

52 §  Den som jagar ska ha med sig sitt jaktkort. Kortet ska på uppmaning visas för en polisman, jakttillsynsman, naturvårdsvakt, tillsynsman i nationalpark eller naturreservat, kustbevakningstjänsteman, tulltjänsteman eller för den som äger eller innehar marken eller har jakträtten där.

[S2]En kustbevakningstjänsteman får ge en sådan uppmaning som framgår av första stycket även på land i anslutning till de områden som anges 1 kap.4 och 5 §§kustbevakningslagen (2019:32). Förordning (2019:89).

Älgavgift m.m.

52 a §  För varje län finns en älgvårdsfond som bildas av de älgavgifter som skall betalas enligt 52 b och 52 c §§. Förordning (1994:1454).

52 b §  För en älg som fälls ska jakträttshavaren betala en avgift som fastställs av länsstyrelsen enligt föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2011:117).

 • NFS 2011:7: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort

52 c §  Har fler älgar fällts än vad som följer av en licens, skall en särskild avgift betalas till länsstyrelsen utöver avgiften enligt 52 b §.

[S2]Avgiften uppgår till 7 000 kr för en vuxen älg och 3 000 kr för en kalv.

[S3]Avgift enligt första stycket skall inte betalas om djuret eller dess värde förklaras förverkat, eller om det är uppenbart oskäligt att kräva ut en avgift. Förordning (1994:1454).

52 d §  Ur älgvårdsfonden får länsstyrelsen enligt föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket lämna bidrag till kostnaderna för administration av älgjakten, däribland

 1. registerhållning som avser områden som registrerats för jakt efter älg,
 2. tilldelning av djur inom områden som registrerats för jakt efter älg, samt
 3. viltvård, information och utbildning i jaktliga frågor. Förordning (2011:117).

 • NFS 2011:7: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort
52 e § Har upphävts genom förordning (2011:117).

Jaktkorts- och jägarexamensregistren

52 f §  Naturvårdsverket ska med hjälp av automatiserad behandling föra register över vilka personer som

 1. betalat viltvårdsavgift, och
 2. avlagt prov som ingår i jägarexamen.

[S2]I ärenden om tillstånd att inneha jaktvapen ska Naturvårdsverket på begäran av Polismyndigheten lämna uppgifter om avlagt prov som ingår i jägarexamen. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2016:1004).

Jaktkorts- och jägarexamensregistrens ändamål

52 g §  Jaktkortsregistret skall ha till ändamål att redovisa vilka personer som betalat viltvårdsavgift. Jägarexamensregistret skall ha till ändamål att underlätta handläggningen av ansökningar om att inneha skjutvapen eller ammunition.

[S2]Jaktkorts- och jägarexamensregistren får användas för att underlätta utsändning av information från statliga myndigheter till jägarna. Förordning (2000:1216).

52 h § Har upphävts genom förordning (2018:380).

52 i §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om jaktkorts- och jägarexamensregistren. Förordning (2001:846).

Jakttillsynsmän

53 §  Jakttillsynsman förordnas av länsstyrelsen i det län där han eller hon har sin hemvist. Förordnandet får omfatta ett eller flera län.

[S2]Föreskrifter om förordnande och utbildning av jakttillsynsmän och om deras utrustning meddelas av Polismyndigheten. Förordning (2014:1232).

Förverkat vilt

54 §  Om beslag av vilt och om försäljning av sådant vilt finns bestämmelser i 47 § jaktlagen (1987:259).

55 §  Förverkat vilt tillfaller jakträttshavaren, om jakten har skett med tilllåtna jaktmedel och under den tid då jakt efter viltet var tillåten.

56 §  Förverkat vilt som inte tillfaller jakträttshavaren får efter beslut av Naturvårdsverket och i samråd med mottagaren överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet, institution för forskning eller undervisning eller någon annan mottagare som verket bestämmer.

[S2]Domstol som har beslutat om förverkande av vilt skall skicka en kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket. Förordning (1994:108).

57 §  Vad som sägs om vilt i 55 och 56 §§ gäller även i fråga om delar av däggdjur och fåglar samt ägg och bon. Förordning (1998:1000).

Överklagande m.m.

58 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Följande beslut enligt denna förordning får inte överklagas:

 1. Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende,
 2. länsstyrelsens beslut enligt 4 § om beslutet avser något annat än registrering av kronhjortsområde,
 3. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 9 § andra eller tredje stycket,
 4. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 15 §, 15 a § första stycket och 15 b §,
 5. Naturvårdsverkets beslut enligt 24 a §,
 6. Polismyndighetens beslut enligt 30 §,
 7. Naturvårdsverkets beslut enligt 38 §,
 8. Polismyndighetens beslut i frågor om ersättning enligt 40 a § tredje stycket eller 40 b §,
 9. länsstyrelsens beslut enligt 47 § första stycket, och
 10. länsstyrelsens beslut enligt 52 d §.

[S3]Andra beslut av länsstyrelsen än de som anges i 1–4 nedan får överklagas till Naturvårdsverket:

 1. beslut som anges i andra stycket,
 2. beslut om avgift enligt 52 b och 52 c §§,
 3. beslut om jakt efter vilda fåglar eller beslut om jakt efter björn, varg, järv, lo eller någon annan art som har markerats med N eller F i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845), och
 4. beslut om undantag eller tillstånd enligt 15 a § andra stycket, 20 a § andra stycket, 20 b eller 21 §§.

[S4]Andra beslut av Polismyndigheten än de som anges i andra stycket får överklagas till länsstyrelsen. Förordning (2018:639).

 • HFD 2018:46:En skogsägare har - trots föreskrivet överklagandeförbud - ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en civil rättighet.
 • HFD 2015:79:Överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv.

58 a §  Ärenden om jakt efter vilda fåglar, björn, varg, järv, lo eller annan art som är markerad med N eller F i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) ska handläggas skyndsamt. Förordning (2016:556).

59 §  Polismyndigheten, länsstyrelsen och Naturvårdsverket får förordna att beslut enligt denna förordning skall gälla utan hinder av att det har överklagats. Förordning (1994:108).

Bilaga 1 /Upphör att gälla U:2021-07-01 genom förordning (2021:334)./

Definitioner

I denna bilaga förstås med
gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand,
kustområde: allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.

Allmänna jakttider

Slag av vilt Område Jakttid
1)
Hare Gotlands län den 1 sept.–den 15 feb.
Jönköpings län den 1 sept.-den 15 feb.
Kronobergs län Kalmar län: länet utom Öland (skogshare) Västra Götalands län (fälthare), den 1 sept.- den 28 (29) feb.
Kalmar län: Öland den 1 sept.-den 31 jan.
Blekinge län Skåne län Hallands län den 1 sept.-den 15 feb.
Övriga delar av landet den 1 sept.-den 28 (29) feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 3 och 4.
2) Bäver Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län den 1 okt.-den 15 maj
Övriga delar av landet den 1 okt.-den 10 maj
3) Rödräv Blekinge län Skåne län Hallands län den 1 aug.–den 28 (29) feb.
Värmlands län Örebro län Dalarnas län: länet utom Älvdalens kommun Gävleborgs län den 1 aug.–den 31 mars
Dalarnas län: Älvdalens den 1 aug.–den 15 april kommun
Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län den 1 aug.–den 15 april
Övriga delar av landet den 1 aug.–den 15 mars
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 8, 9, 10 och 18.
4)
Iller Hela landet den 1 sept.-28 (29) feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 18.
5) Mård Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län den 1 sept.-den 31 mars
Övriga delar av landet utom Gotlands län den 1 nov.-den 28 (29) feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 18.
6)
Grävling Hela landet den 1 aug.-den 15 feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 8, 11 och 18.
7) Vildsvin utom sugga som åtföljs av smågrisar Hela landet den 16 april-den 15 feb.
Vildsvin - årsunge Hela landet den 1 juli-den 30 juni
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.
8) Dovhjort Hela landet den 1 okt.–den 20 okt. och den 16 nov.–den 28 (29) feb. (alla djur)
Dovhjort – hornbärande djur, endast smyg- och vaktjakt Hela landet den 1 sept.–den 30 sept.
Dovhjort – hind och kalv Södermanlands län Östergötlands län Kalmar län Skåne län Västra Götalands län Örebro län den 21 okt.–den 15 nov.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 22.
9) Kronhjort Skåne län andra måndagen i okt.–den 31 jan.
Kronhjort, årskalv Hela landet utom Skåne län den 16 aug.–den 30 sept. (enbart smyg- eller vaktjakt), den 1 okt.–fram till den andra måndagen i okt. och den 1 jan.–den 31 jan.
Jakt i kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde, se bilaga 3.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 22 och 23.
10) RådjurHela landet utom Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens länden 1 okt.–den 31 jan.
Övriga delar av landetden 1 okt.–den 31 dec.
Rådjur – hornbärande djur, endast smyg- och vaktjaktUppsala län Västmanlands län Gävleborgs län Västernorrlands län Västerbottens länden 1 maj–den 15 juni
Hela landetden 16 aug.–den 30 sept.
Rådjur - kid, endast smyg och vaktjaktHela landet utom Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens länden 1 sept.-den 30 sept.
11) SädgåsBlekinge län Skåne ländagligen före kl. 11.00 under tiden den 1 okt.- den 31 dec.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 13 och 14.
12) BläsgåsSkåne ländagligen före kl. 11.00 under tiden den 1 okt. -den 31 dec.
13) GrågåsGotlands län: huvudön och Fåröden 20 juli–den 31 dec.
Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens länden 21 aug.–den 31 dec.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl 11.00–den 30 sept.
Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdetden 21 aug.–den 30 sept.
Övriga delar av landetden 11 aug.–den 31 dec.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 15.
14) KanadagåsGävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdetden 21 aug.–den 31 dec.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00–den 31 dec.
Övriga delar av landetden 11 aug.–den 31 dec.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 17.
15) Gräsand, kricka, och bläsandGotlands län Blekinge län Skåne länden 21 aug.-den 31 dec.
Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdetden 25 aug.-den 30 nov.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00-den 30 nov.
Övriga delar av landetden 21 aug.-den 30 nov.
Kricka och bläsandÖvriga delar av landetden 21 aug.–den 30 nov.
GräsandÖvriga delar av landetden 21 aug.–den 31 dec.
16) Knipa och storskrakeGävleborgs län och Västernorrlands län: Inlandsområdena Västerbottens län: inlandsområdet nedanför odlingsgränsen Dalarnas län Jämtlands län: utanför renbetesfjällen Norrbottens län: inlandsområdet nedanför odlingsgränsen utom gränsälvsområdetden 25 aug.–den 31 jan.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00– den 31 jan.
Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län samt Norrbottens län utom gränsälvsområdet: kustområdenaden 25 aug.–den 31 jan.
Övriga län: inlandsområdenaden 21 aug.–den 31 jan.
Övriga delar av landet: kustområdenaden 21 aug.–den 31 jan.
17) Alfågel och sjöorreGävleborgs län och Västernorrlands län: inlandsområdena Västerbottens län: inlandsområdet nedanför odlingsgränsen Dalarnas län Jämtlands län: utanför renbetesfjällen Norrbottens län: inlandsområdet nedanför odlingsgränsen utom gränsälvsområdetden 25 aug.–den 30 nov.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00– den 30 nov.
Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län samt Norrbottens län utom gränsälvsområdet: kustområdenaden 25 aug.–den 31 jan.
Övriga län: inlandsområdenaden 21 aug.–den 30 nov.
Övriga delar av landet: kustområdenaden 21 aug.–den 31 jan.
18) ViggGävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län: inlandsområdena Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län: inlandsområdet utom gränsälvsområdetden 25 aug.–den 31 jan.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00den 31 jan.
Övriga delar av landet: inlandsområdenaden 21 aug.–den 31 jan.
Hela landet: kustområdena utom gränsälvsområdetden 1 sept.–den 31 jan.
19) EjderGävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län: inlandsområdena Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län: inlandsområdet utom gränsälvsområdetden 25 aug.–den 31 jan.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00– den 31 jan.
Övriga delar av landet: inlandsområdenaden 21 aug.–den 31 jan.
Hela landet: kustområdena utom gränsälvsområdetden 1 sept.–den 31 jan.
20) SmåskrakeGävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län: inlandsområdena Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län: inlandsområdet utom gränsälvsområdetden 25 aug.–den 30 nov.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00– den 30 nov.
Övriga delar av landet: inlandsområdenaden 21 aug.–den 30 nov.
Hela landet: kustområdena utom gränsälvsområdetden 1 okt.–den 31 dec.
21) Dalripa och fjällripaDalarnas län: Älvdalens kommun Jämtlands länden 25 aug.–den 28 (29) feb.
Dalarnas län: övriga delar av länet Värmlands län Gävleborgs län Västernorrlands länden 25 aug.–den 15 nov.
Västerbottens och Norrbottens län: ovanför lappmarksgränsenden 25 aug.–den 15 mars
Västerbottens och Norrbottens län: nedanför lappmarksgränsenden 25 aug.–den 31 jan.
22) Järpe, orre och tjäderÖstergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Blekinge län Hallands län Västra Götalands länden 25 aug.–den 30 sept.
Övriga delar av landet utom Gotlands och Skåne länden 25 aug.–den 15 nov.
23) Orrtupp och tjädertuppÖstergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Blekinge län Hallands län Västra Götalands länden 1 jan.–den 31 jan.
Skåne länden 1 sept.–den 15 sept. och den 1 jan.–den 31 jan.
Övriga delar av landet utom Gotlands länden 16 nov.–den 31 jan.
24) RapphönaHela landet utom Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens länden 16 sept.–den 31 okt.
25)
FasanHela landetden 1 okt.–den 31 jan.
26) MorkullaDalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens länden 21 aug.–den 31 okt.
Övriga delar av landetden 21 aug.-den 30 nov.
27) Havstrut, gråtrut och fiskmåsHela landetden 1 aug.–den 31 mars
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 6.
28) RingduvaVärmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens länden 1 aug.–den 31 okt.
Blekinge län Skåne län Hallands länden 16 aug.–den 28 (29) feb.
Övriga delar av landetden 16 aug.–den 31 dec.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 20.
29)
Björktrast (snöskata)Hela landetden 1 aug.–den 31 mars
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.
30)
NötskrikaHela landetden 16 juli–den 31 mars
31) Kråka, kaja och skataVästernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens länden 16 juli–den 30 april
Övriga delar av landetden 1 juli–den 15 april
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.
32) RåkaSkåne län Hallands länden 1 aug.–den 28 (29) feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 7.
Förordning (2018:639).

Bilaga 1

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

Ord och uttryck i bilagan

I denna bilaga avses med
gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.
inlandsområde: allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter.
kustområde: allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.

Allmänna jakttider

Slag av vilt Område Jakttid
1)
Fälthare Hela landet den 1 sept.-28 (29) feb.
Skyddsjakt, se bilaga 4, punkterna 2 och 3.
2) Skogshare Gotlands län Hallands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Södermanlands län Västra Götalands län Östergötlands län den 1 sept.-15 feb.
Övriga delar av landet den 1 sept.-28 (29) feb.
3) Bäver Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Övriga delar av landet den 1 okt.-15 maj den 1 okt.-10 maj
4) Rödräv Blekinge län Skåne län Hallands län den 1 aug.-28 (29) feb.
Värmlands län Örebro län Dalarnas län utom Älvdalens kommun Gävleborgs län den 1 aug.-31 mars
Dalarnas län: Älvdalens kommun den 1 aug.-15 april
Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län den 1 aug.-15 april
Övriga delar av landet den 1 aug.-15 mars
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 6, 7, 8 och 13.
5)
Iller Hela landet den 1 sept.-28 (29) feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 13.
6) Skogsmård Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län den 1 sept.-31 mars
Övriga delar av landet den 1 sept.-28 (29) feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 6 och 13.
7)
Grävling Hela landet den 1 aug.-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 6, 9 och 13.
8) Vildsvin, utom sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar Hela landet den 1 april-31 jan.
Vildsvin, årsunge Hela landet den 1 juli-30 juni
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.
9) Dovhjort - alla djur Hela landet den 1-20 okt. och den 16 nov.-28 (29) feb.
Dovhjort - hornbärande djur och kalv Hela landet den 1-30 sept. endast smyg- eller vaktjakt
Dovhjort - hind och kalv Hela landet den 21 okt.-15 nov. och under perioden den 1-31 mars endast smyg- eller vaktjakt
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 17.
10) Kronhjort Skåne län (utanför kronhjortsområden) den 8 okt.-31 jan.
Kronhjort årskalv Hela landet utom Skåne län (utanför kronhjortsskötselområden) den 16 aug.-31 jan. (under perioden den 16 aug.-30 sept. endast smyg- eller vaktjakt)
Jakt i kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde, se bilaga 3.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 17 och 18.
11) Rådjur - hornbärandeHela landetden 16 aug.-30 sept. och den 1 maj-15 juni endast smyg- eller vaktjakt
Rådjur - kidHela landetden 1-30 sept. endast smyg- eller vaktjakt
RådjurHela landetden 1 okt.-31 jan.
12)
BläsgåsSkåne länden 1 okt.-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 5.
13) Grågås och kanadagåsHela landet utom gränsälvsområdet i Norrbottens länden 11 aug.-31 jan.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11:00-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 12.
14) Bläsand, gräsand och krickaGotlands län Blekinge län Skåne länden 21 aug.-31 dec.
Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdetden 25 aug.-30 nov.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00-30 nov.
Bläsand och krickaÖvriga delar av landetden 21 aug.-30 nov.
GräsandÖvriga delar av landetden 21 aug.-31 dec.
15) EjderGävleborgs län Västernorrlands län och Västerbottens län: inlandsområdena Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län: inlandsområdet utom gränsälvsområdetden 25 aug.-31 jan.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00-31 jan.
Övriga delar av landet: inlandsområdenaden 21 aug.-31 jan.
Hela landet: kustområdena utom gränsälvsområdetden 1 sept.-31 jan.
16) Knipa och storskrakeHela landet utom gränsälvsområdet i Norrbottens länden 21 aug.-31 jan.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11.00-31 jan.
17)
SjöorreHela landetden 21 sept.-31 jan.
18) ViggHela landet utom gränsälvsområdet i Norrbottens länden 21 aug.-31 jan.
Norrbottens län: gränsälvsområdetden 20 aug. kl. 11:00-31 jan.
19) Dalripa och fjällripaDalarnas län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens länden 25 aug.-15 feb.
20) JärpeNorrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarnas län Värmlands länden 25 aug.-15 nov.
21) Orre och tjäderÖstergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Blekinge län Hallands län Västra Götalands länden 25 aug.-30 sept.
Övriga delar av landet utom Gotlands län och Skåne länden 25 aug.-15 nov.
22) Orrtupp och tjädertuppÖstergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Blekinge län Hallands län Västra Götalands länden 1-31 jan.
Skåne länden 1-15 sept. och den 1-31 jan.
Övriga delar av landet utom Gotlands länden 16 nov.-15 feb.
23)
RapphönaHela landetden 16 sept.-30 nov.
24)
FasanHela landetden 1 okt.-31 jan.
25)
MorkullaHela landetden 11 sept.-31 dec.
26)
FiskmåsHela landetden 11 aug.-28 (29) feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.
27)
GråtrutHela landetden 1 aug.-31 mars
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.
28) RingduvaDalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens länden 1 aug.-31 dec.
Övriga delar av landetden 16 aug.-31 dec.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 15.
29)
NötskrikaHela landetden 21 aug.-10 mars
30) Kaja, kråka och skataVästernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens länden 16 juli-30 april
Övriga delar av landetden 1 juli-15 april
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.
31) RåkaSkåne län Hallands länden 21 juli-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.
Förordning (2021:334).

Bilaga 2 /Upphör att gälla U:2021-07-01 genom förordning (2021:334)./

Tider för jakt efter älg
Licensjakt efter älg och jakt efter älg inom älgskötselområde: Den särskilda jakttiden ska, i fråga om licensområden och älgskötselområden som avses i 33 § första stycket jaktlagen (1987:259), av länsstyrelsen bestämmas till en eller flera perioder som tillsammans omfattar minst 70 dagar. Om ett älgförvaltningsområde är beläget inom flera län ska jakttiden vara gemensam för hela området. I ett älgförvaltningsområde i ett län där skilda tider gäller för jakttidens början enligt vad som sägs i tredje stycket ska länsstyrelsen besluta att jakttiden ska ta sin början samma dag i hela området. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen inom licensområden besluta att under viss del av jakttiden jakt endast får bedrivas efter vuxen älg av visst kön eller efter kalv.
För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Västerbottens län ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om en jakttid som understiger 70 dagar om det behövs med hänsyn till renskötseln eller snöförhållandena. Områden som allmänheten brukar använda för friluftsändamål kan undantas från jakt under sön- och helgdag samt dag före sön- och helgdag.
Jakttiden ska ta sin början i:
Värmlands län:första måndagen i september
Torsby kommun
Dalarnas län:
Malung-Sälens kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Älvdalens kommun och de delar av Mora kommun som ligger norr om sjön Siljan och de delar av kommunen som ligger norr om väg 45 väster om tätorten Mora
Gävleborgs län:
Ljusdals kommun,
Ovanåkers kommun,
Hudiksvalls kommun och
Nordanstigs kommun
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Övriga delar av landetandra måndagen i oktober
Jakten efter älg får inte pågå efter den 28 (29) februari.
Jakten efter älgkalv: För jakt som sker utan licens och som endast avser älgkalv ska jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som länsstyrelsen bestämmer. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilket jakten ska ske.
Skyddsjakt se bilaga 4 punkt 11. Förordning (2012:466).

Bilaga 2

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

Tider för jakt på älg

Län Kommun Jakttid
Värmlands län Torsby kommun den 1 sept.-31 jan.
Dalarnas län Malung-Sälens kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Älvdalens kommun och de delar av Mora kommun som ligger norr om sjön Siljan och de delar av kommunen som ligger norr om väg 45 väster om tätorten Mora
Gävleborgs län Ljusdals kommun, Ovanåkers kommun, Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Övriga delar av landet den 8 okt.-31 jan.
Jaktens starttid
I ett älgförvaltningsområde där skilda tider gäller för jakttidens början ska den länsstyrelse som har inrättat älgförvaltningsområdet besluta vilken dag jakten ska börja så att jaktstarten blir densamma i hela älgförvaltningsområdet.
Länsstyrelserna i Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län får besluta att jakten ska börja den 1 september i fler delar av länet än vad som anges i första stycket om det kan öka möjligheterna att nå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg.
Uppehåll i jakttiden
Om möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg inte försvåras, får länsstyrelsen i län där jakten ska börja den 1 september besluta om uppehåll i jakten om en period om högst 14 dagar under älgens parningstid.
För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Västerbottens län ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om uppehåll i jakten om det behövs med hänsyn till renskötseln eller snöförhållanden.
Jakten på älgkalv
För jakt som sker utanför licens- och älgskötselområden och som endast avser älgkalv ska jakttiden vara fem dagar. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilken jakten ska ske.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 10. Förordning (2021:334).

Bilaga 3 /Upphör att gälla U:2021-07-01 genom förordning (2021:334)./

Tider för jakt efter kronhjort

Skåne län
Inom kronhjortsområden ska länsstyrelsen bestämma jakttiden till en eller flera perioder under tiden den andra måndagen i oktober–den 31 januari.
Övriga delar av landet
Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti–den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt. Förordning (2012:590).

Bilaga 3

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

Tider för jakt på kronhjort

Skåne län, inom kronhjortsområden
Inom kronhjortsområdena ska länsstyrelsen besluta jakttiden till en eller flera perioder under tiden den 8 okt.-31 jan.
Övriga delar av landet, inom kronhjortsskötselområden
Kronhjort, hjortden 8 okt.-31 jan.
Kronhjort, hind och årskalvden 16 aug.-28 (29) feb. Under perioden den 16 aug.-30 sept. och 1-28 (29) feb. endast smyg- eller vaktjakt.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 17 och 18.
Förordning (2021:334).

Bilaga 4 /Upphör att gälla U:2021-07-01 genom förordning (2021:334)./

Jakt för att förebygga skador av vilt
1) Sumpbäver, mårdhund, tvättbjörn, wapitihjort, sikahjort, vitsvanshjort, mufflonfår, frett, vildkanin, mink, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, näbbmöss, husmus och amerikansk kopparand får jagasden 1 juli-den 30 juni.
2) Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagasden 1 juli-den 30 juni.
Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås
1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
3) Hare och vildkanin får jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola, om det behövs för att förhindra skador på träd eller trädplantor den 1 juli-den 30 juni (vildkanin)den 1 jan.-den 15 april (hare)
4) Är anläggningen inhägnad i enlighet med de föreskrifter som Naturvårdsverket meddelar är jakt efter hare tillåtenden 1 juli-den 30 juni.
5) Gråsparv och pilfink som orsakar sanitär olägenhet i ladugårdar, livsmedelslager eller andra motsvarande anläggningar får jagasden 1 juli-den 30 juni.
6) Korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås som uppträder vid flygplatser får jagasden 1 juli-den 30 juni.
7) Årsunge av råka får jagas i Skåne län om det behövs för att förhindra sanitär olägenhetden 10 maj-den 10 juni.
8) Grävling som förekommer i vilthägn samt rödräv och grävling som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvårdenden 1 juli-den 30 juni.
9) Rödräv och korp får jagas, om det behövs för att skydda ungar av tamdjur inom område för uppfödning av tamdjur och i renskötselområdets kalvningslandden 1 juli-den 30 juni.
10) Årsunge av rödräv får jagas, om det behövs för att tillgodose viltvårdenden 1 juli–den 30 juni.
11) Årsunge av grävling får jagas, om det behövs för att tillgodose lantbruket eller viltvårdenden 1 juni–den 31 juli.
12) Om länsstyrelsen inte föreskrivit annat får älg som uppträder vid fält med oskördad gröda inom registrerat älgskötselområde jagas, om det behövs för att förebygga skadaden 16 aug.–den särskilda älgjaktstidens början.
13) Sädgås som uppträder vid fält med oskördad gröda i Östergötlands och Örebro län samt i Falköpings, Grästorps, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde och Töreboda kommuner i Västra Götalands län får jagas, om det behövs för att förebygga skadaden 1 sept.–den 31 okt.
14) Sädgås som uppträder vid fält besådda med höstgrödor i Blekinge och Skåne län får jagas om det behövs för att förebygga skadaden 1 jan.–den 15 mars.
15) Om det behövs för att förebygga skada, får grågås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagasden 1 juli–den 30 juni.
16) Vitkindad gås som uppträder vid fält med oskördad gröda får jagas om det behövs för att förebygga skada i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne länden 21 aug.–den 15 nov.
17) Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagasden 1 juli–den 30 juni.
18) Rödräv, grävling, hermelin, vessla, iller, mård och korp får jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarnaden 1 juli–den 30 juni.
19) Koltrast och stare får jagas inom trädgård eller annan anläggning för yrkesmässig bär- eller fruktodling samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarnaden 1 juli–den 30 sept.
20) Ringduva som uppträder i flock och som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar får jagas i sådana odlingar i:
Blekinge, Skåne och
Hallands länden 1 mars–den 31 aug.
Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens länden 1 maj–den 31 juli.
Övriga delar av landetden 1 maj– den 15 aug.
21) Orsakas allvarlig skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i ett hus eller en gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.
22) Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands länden 1 juli–den 15 april.
23) Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd får jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län Förordning (2018:639).den 1 juli–den 15 april.

Bilaga 4

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

Jakt för att förebygga skador av vilt
1) Axishjort, bisam, bison, frett, guldfläckig mangust, mink, mufflonfår, mårdhund, röd muntjak, sikahjort, stenmård, strimmig skunk, sumpbäver, svartsvansad präriehund, tvättbjörn, vildkanin, vitsvanshjort och wapitihjortfår jagas för att förhindra skador orsakade av främmande viltarterden 1 juli-30 juni.
2) Ekorre, grävling, hermelin, husmus, iller, lämlar, mink, mullvad, mård, mårdhund, råttor, räv, skogsmöss, sorkar, vessla, vildkanin och vildsvinsom kommer in på gården eller i trädgården och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagasden 1 juli-30 juni.
Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt björktrast, fiskmås, fälthare, gråsparv, gråtrut, havstrut, kaja, korp, kråka, näbbmus, pilfink, råka, skata, skrattmås och tamduva1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet 2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling 3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdetden 1 juli-30 juni.
3) Fältharefår jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola, om det behövs för att förhindra skador på träd eller trädplantorden 1 jan.-15 april.
Fältharefår jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola om anläggningen är inhägnad med stängsel och grindar på sådant sätt att hare hindras att komma in eller utden 1 juli-30 juni.
Vildkaninfår jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola, om det behövs för att förhindra skador på träd eller trädplantorden 1 juli-30 juni.
4) Gråsparv och pilfinksom orsakar olägenhet för människors hälsa eller boskaps hälsa i ladugårdar, livsmedelslager eller andra motsvarande anläggningar får jagasden 1 juli-30 juni.
5) Bläsgås, fiskmås, grågås, gråtrut, havstrut, kaja, kanadagås, korp, kråka, ringduva, skrattmås, skata, storskarv, tamduva och vitkindad gåssom uppträder vid flygplatser får jagas med hänsyn till flygsäkerhetenden 1 juli-30 juni.
6) Grävlingsom förekommer i vilthägn, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvårdenden 1 juli-30 juni.
Grävling, rödräv och skogsmårdsom förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvårdenden 1 juli-30 juni.
7) Rödräv och korp får jagas, om detbehövs för att skydda ungar av tamdjur inom område för uppfödning av tamdjur och för att skydda renkalvar i renskötselområdets kalvningslandden 1 juli-30 juni.
8) Årsunge av rödrävfår jagas, om det behövs för att tillgodose viltvårdenden 1 juli-30 juni.
9) Årsunge av grävlingfår jagas, om det behövs för att tillgodose lantbruket eller viltvårdenden 1 juli-30 juni.
10) Årskalv av älgsom uppträder vid fält med oskördad gröda, får jagas om det behövs för att förebygga skada, om länsstyrelsen inte föreskrivit annatden 1 aug.-den särskilda älgjaktstidens början enligt bilaga 2.
11) Sädgåssom uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda, får jagas i Blekinge län och Skåne länden 21 april-20 feb.
12) Grågås, kanadagås och vitkindad gåssom uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller kan medföra olägenhet för människors hälsa, får jagasden 1 juli-30 juni.
13) Grävling, hermelin, iller, korp, mård, rödräv och vesslafår jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarnaden 1 juli-30 juni.
14) Koltrast och starefår jagas inom trädgård eller annan anläggning för yrkesmässig bär- eller fruktodling samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarnaden 1 juli-30 juni.
15) Ringduvasom uppträder i flock om minst fem individer och som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar, får jagas i sådana odlingar i: Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens länden 1 jan.-31 juli.
och som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar, får jagas i sådana odlingar i: övriga delar av landetden 1 jan.-15 aug.
16) Fågelbo samt ägg eller ungar får flyttas omallvarlig skada eller olägenhet orsakas av att fågel byggt bo i ett hus eller en gårdden 1 juli-30 juni.
17) Årskalv av dov och kronhjortsom uppträder vid fält med oskördad gröda, får jagas om det behövs för att förebygga skadaden 1 juli-15 april.
18) Årskalv av kronhjortfår jagas om kronhjort orsakar stamskada på barrträdden 1 juli-15 april.
19) Storskarv får jagas för att förebygga skada, dock inte närmare än 300 från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjusemetervid fasta och rörliga fiskeredskap (inte handredskap) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskapden 1 aug.-28 (29) feb.
vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana områdenden 1 juli-30 juni.
i fredningsområden för fiskden 1 aug.-28 (29) feb.
20) Tranasom uppträder i flock om minst fem individer, får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada den 1 april-30 maj.den 1 aug.-30 sept. och
21) Sångsvansom uppträder i flock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skadaden 1 okt.-31 mars.
Förordning (2021:334).

Bilaga 5

Förbjudna medel och metoder för fångst och dödande

Icke-selektiva medel

Förbjudna medel eller metoder för fångst eller dödande av fåglar
 • Användning av snaror, lim, krokar, bandspelare och elektriska eller elektroniska anordningar med förmåga att döda eller förlama.
- lockfåglar.Användning av blinda eller lemlästade levande fåglar som
 • Användning av artificiella ljuskällor, speglar, anordningar för belysning av målet eller siktanordningar för mörkerskytte vari elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare ingår.
 • Användning av sprängämnen.
- innehåller gift eller bedövningsmedel.Användning av nät eller fällor eller användning av beten som
- som rymmer mer än två patroner.Användning av halv- eller helautomatiska vapen med magasin
Förbjudna medel eller metoder för fångst eller dödande av däggdjur
- lockbete.Användning av blinda eller lemlästade djur som levande
-Användning av bandspelare.
- förmåga att döda eller förlama.Användning av elektriska eller elektroniska anordningar med
-Användning av artificiella ljuskällor.
-Användning av speglar eller andra bländande anordningar.
-Användning av anordningar för belysning av målet.
- eller bildomvandlare.Användning av nattriktmedel med elektronisk bildförstärkare
-Användning av sprängämnen.
- selektiv användning av nät.Användning av nät med icke-selektivt utförande eller icke-
- icke-selektiv användning av fällor.Användning av fällor med icke-selektivt utförande eller
- bedövningsmedel.Användning av gift eller beten som innehåller gift eller
-Gasning eller utrökning.
- magasinskapacitet som överstiger två patroner.Användning av halv- eller helautomatiska vapen med
Transportmedel
Transportmedel från vilka fångst eller dödande av fåglar inte får ske
 • Flygplan och motordrivna fordon.
- timmen.Båtar som framförs med högre hastighet än fem kilometer i
Transportmedel från vilka fångst eller dödande av andra djur än fåglar inte får ske

Ändringar och övergångsbestämmelser

Jaktförordning (1987:905)

Förordning (1988:148) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1988-05-01

Förordning (1988:469) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 52 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1175) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2, 3, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:796) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 26, 41 §§
  Ikraftträder
  1989-11-01

Förordning (1990:20) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 27, 28 §§
  Ikraftträder
  1990-03-01

Förordning (1990:136) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 49 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:869) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 58 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:9) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1991-02-15

Förordning (1991:933) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 11, 46, 49 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1178) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 58 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1991:1770) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:9, Prop. 1986/87:58
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 36, 41, 42, 46, 49, 52, 58 §§, rubr. närmast före 3, 49 §§, bil. 1, 2, 3; nya 3 a, 3 b, rubr. närmast före 4 §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:82) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  upph. 35 §; ändr. 33 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1992:238) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 48 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:119) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 41 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1994:108) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 4, 6-12, 14, 15, 16, 18-22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 56, 58 §§, rubr. närmast före 40, 41 §§; nya 12 a, 16 a, 40 a, 41 a, 59 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:627) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:364, Prop. 1993/94:193, Bet. 1993/94:JoU27
  Omfattning
  ändr. 3 §, bil. 2
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1262) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest. till 1994:627
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1454) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Förarbeten
  Rskr. 1991/92:48, Prop. 1991/92:9, Bet. 1991/92:JoU5
  Omfattning
  ändr. 3, 16, 18, 33, 58 §§, rubr. närmast före 49 §; nya 3 c, 3 d, 29 a, 52 a, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e §§, rubr. närmast före 3 c, 29 a, 52 a §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:443) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:272, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:BoU16
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 13, 14, 24, 26, 29, 29 a, 31, 32 §§, bil. 1, 4; nya 23 a, 23 b §§
  CELEX-nr
  394L0024
  Ikraftträder
  1995-06-15

Förordning (1995:1188) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:272, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:BoU16
  Omfattning
  ändr. 29 a, 58 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:727) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2, 3, 4; omtryck
  CELEX-nr
  394L0024
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1261) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 16 §, bil. 1, 2, 4
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:348) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  nya 31 a §, bil. 5, begr. giltighet
  CELEX-nr
  394L0024
  Ikraftträder
  1997-06-23

Förordning (1997:769) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1997-11-15

Förordning (1997:925) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 4
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:183) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

  Omfattning
  upph. 43, 44, 45 §§, rubr. närmast före 43 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Förordning (1998:1000) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
upph. 23 b §, rubr. närmast efter 23 b §; ändr. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 a, 27, 28, 29, 29 a, 31, 33, 39, 40, 41 a, 57 §§, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före 4, 8 §§; ny 9 a §, rubr. närmast före 6, 23 a §§; omtryck
CELEX-nr
392L0043
Ikraftträder
1998-09-01

Förordning (1998:1114) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 58 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:712) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 6, 11, 15, 29, 31 §§, rubr. närmast före 6, 9 §§, 2 p övergångsbest. till 1998:1000; ny 9 b §, rubr. närmast före 7 §
CELEX-nr
392L0043
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (2000:100) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 27 §
CELEX-nr
397L0062
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:101) om ändring i förordningen (1998:1000) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 17 § i 1998:1000
CELEX-nr
397L0062

Förordning (2000:342) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1216) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 a och 5 b §§ samt bilaga 1 och 2 den 1 juli 2001, i fråga om bilaga 3 den 1 mars 2001, i fråga om 50 och 52 f-52 h §§ den 1 januari 2002 och i övrigt den 1 januari 2001. Förordning (2001:450).
 2. Erlagd jaktvårdsavgift för jaktåret 2000/2001 gäller som viltvårdsavgift för samma tid.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut som meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:253, Prop. 1999/2000:73
Omfattning
nuvarande 3 c, 3 d §§ betecknas 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före nuvarande 3 c § sätts närmast före den nya 5 a §; ändr. 3 b §, de nya 5 a, 5 b §§, 9, 9 b, 14, 20, 21, 34, 36, 39, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52 e §§,bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före den nya 5 a §, rubr. närmast före 46 § ; nya 52 f, 52 g, 52 h §§, rubr. närmast före 52 f, 52, g §§; omtryck
CELEX-nr
31992L0043
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:450) om ändring i förordningen (2000:1216) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 1 p i ikrafttr.- och övergångsbest., bil. 1, 2 i 2000:1216

Förordning (2001:451) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:79, Prop. 2000/01:57, Bet. 2000/01:MJU9
Omfattning
upph. 29 a § vid utgången av år 2001; ändr. 6, 9 b, 10, 11, 12 a, 13, 14, 15, 20, 21, 23 a, 27, 28, 31, 46 §§, bil. 3, 4; nya 15 a, 15 b §§, bil. 5
CELEX-nr
31997L0049
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:846) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ny 52 i §
Ikraftträder
2001-12-15

Förordning (2002:551) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 12, 15, 23, 31, 34, 52 b §§; bil. 1, 2, 4
CELEX-nr
31997L0062
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:1127) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 11, 16 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:1162) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 46 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:14) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 28 §; ny 36 a §
CELEX-nr
31997L0062
Ikraftträder
2006-03-01

Förordning (2006:864) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1044) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2007:126) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:486) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 11, 16 a §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:682) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 9 b, 20 §§, bil. 1, 4, 5
Ikraftträder
2007-08-15

Förordning (2007:955) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 10, 15 b, 20, 29, 31 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1242) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 16, 17, 18, 19 §§, bil. 2
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1412) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 14, 15, 15 a, 58 §§
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2009:310) om ändring i jaktförordningen (1987:905);

Omfattning
ändr. 28, 36 a §§; nya 28 a, 28 b, 28 c §§
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:655) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 51, 52 §§, bil. 1, 4
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1265) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
upph. 6, 27, 36 a, 39, 46 §§; nuvarande 5 b, 40 a §§ betecknas 5 c, 40 b §§; ändr. 5 c, 9, 9 b, 15, 16, 17, 18, 21, 23 a, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 49, 58 §§, rubr. närmast före 40 §, bil. 2, 3; nya 5 b, 23 b, 23 c, 23 d, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 28 d, 40 a §§, rubr. närmast före 5 a, 7, 23 a, 23 c, 24 a, 40, 40 a §§
Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2010:474) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
upph. rubr. närmast efter 5 §, rubr. närmast före upph. 6 §, rubr. närmast efter upph. 6 §, de två rubr. närmast efter 23 §, rubr. närmast före upph. 29 a §, rubr. närmast före upph. 46 §; ändr. 5 c, 15 a, 15 b, 21, 34, 58 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:117) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2012. Älgjakt får dock bedrivas enligt äldre föreskrifter till och med den 29 februari 2012.
Omfattning
upph. 52 e §; ändr. 3, 5 a, 7, 52 b, 52 d, 58 §§, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; nya 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2011-03-15

Förordning (2011:188) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 9, 9 b, 16, 17, 18, 19 , 41 §§; nya 31 a , 32 a §§
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:645) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 23 b, 24, 24 d, 25, 31 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:962) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
nya 23 e, 24 e §§
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2011:963) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
upph. 23 e, 24 e §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2011:1571) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 23 b, 23 d §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder
2012-01-15

Förordning (2012:32) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012. Licenser som beviljats enligt 3 § fjärde stycket i dess lydelse före ikraftträdandet gäller fortfarande.
Omfattning
ändr. 3, 3 d §§
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:154) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 34, 40 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:466) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2, 3, 4
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:590) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. bil. 3
Ikraftträder
2012-09-30

Förordning (2013:149) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 28 d, 36, 38 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:205) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 11, 12 §§
CELEX-nr
32008R0764
Ikraftträder
2013-05-15

Förordning (2013:886) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 12, 15 §§
Ikraftträder
2013-12-15

Förordning (2013:1097) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
upph. 24 b §; ändr. 18, 23 b, 24 a, 24 c §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:297) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har fattats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 58 §
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2014:427) om ändring jaktförordningen (1987:905)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.
 2. Vid tillämpningen av 13 § ska ett godkännande som enligt förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel eller förordningen (2000:338) om biocidprodukter har getts före den 15 juli 2014 anses som ett godkännande enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2014-07-15

Förordning (2014:1232) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 22, 28 d, 36, 38, 40, 40 a, 52, 53, 58 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:125) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
 2. Förordningen tillämpas även på beslut som har fattats före ikraftträdandet och som inte fått laga kraft.
 3. Ärenden om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn som har överklagats till Naturvårdsverket men som ännu inte har avgjorts ska efter ikraftträdandet handläggas av allmän förvaltningsdomstol. Naturvårdsverket ska överlämna handlingarna till domstolen.
Omfattning
ändr. 58 §, rubr. närmast före 58 §; ny 58 a §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:556) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 58, 58 a §§; nya 23 e, 23 f §§
Ikraftträder
2016-06-20

Förordning (2016:1004) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 52 f §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:1255) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
nuvarande 40 b § betecknas 40 c §; ändr. 40 a, 58 §§, bil. 1, 4; ny 40 b §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:380) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
upph. 52 h §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:632) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 20, 21, 22 §§; nya 20 a, 20 b §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:639) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 juli 2018.
Omfattning
nuvarande 15 a, 15 b §§, betecknas 15 c, 15 d §§ ändr. 2, 15, 15 d, 40 a, 40 b, 40 c, 58 §§, bil. 1, 4; nya 15 a, 15 b, 15 e §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:89) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 22, 52 §§
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:174) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
nuvarande 10 § betecknas 10 a §; ändr. 15 c §; nya 10, 14 a §§
Ikraftträder
2019-05-15

Förordning (2019:564) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
nya 6, 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraftträder
2019-11-29

Förordning (2019:565) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
upph. 6, 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2020:147) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2020-04-19

Förordning (2021:11) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
 2. Förordningen tillämpas första gången för jaktåret 2021/22.
Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2021-04-01

Förordning (2021:334) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Omfattning
upph. bil. 1, 2, 3, 4; ändr. 9, 16, 18, 26, 28 b, 29, 49 §§; nya bil. 1, 2, 3, 4
Ikraftträder
2021-07-01