HFD 2012 not 56

Innebörden av uttrycket ”näringsverksamhet” i inkomstskattelagen (förhandsbesked) / Överlåtelse av samtliga tillgångar och skulder från en ideell förening till ett aktiebolag kunde göras utan uttags- eller utdelningsbeskattning (förhandsbesked)

Not 56. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Den ideella föreningen X hade bildats av ägare till detaljhandelsföretag inom en viss bransch. Dess ändamål var att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Medlemmar i föreningen var ca 250 aktiebolag och handelsbolag samt en ekonomisk förening. Den ideella föreningen, som var oinskränkt skattskyldig, ägde tillsammans med var och en av medlemmarna i föreningen ett aktiebolag, Z AB. Medlemmarna i föreningen önskade strukturera om ägandet av aktierna i det gemensamt ägda aktiebolaget. Detta skulle ske genom bildandet av ett nytt aktiebolag, i vilket var och en av medlemmarna i föreningen fick en aktie. Samtliga tillgångar och skulder hos föreningen skulle föras över till det nya aktiebolaget. Dessa tillgångar bestod av värdepapper, fordringar, kassamedel och banktillgodohavanden. Den ideella föreningen och en av dess medlemmar (Y AB) frågade i en ansökan om förhandsbesked om omstruktureringen kunde ske utan uttagsbeskattning hos föreningen och utdelningsbeskattning hos medlemmen. - Skatteverket ansåg att överlåtelsen skulle medföra såväl uttagsbeskattning som utdelningsbeskattning och anförde bl.a. följande. Uttrycket näringsverksamhet i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska anses ha samma innebörd som uttrycket verksamhet hade i motsvarande bestämmelse i lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris (20 §). Bestämmelserna hade i övrigt samma ordalydelse. Genom definitionen i 12 § i 1998 års lag anknöts uttrycket verksamhet till termen rörelse (prop. 1998/99:15 s. 138; jfr 2 kap. 24 § IL). Eftersom de aktuella tillgångarna inte ingår i en rörelse som föreningen bedriver kan överlåtelsen av dem inte begreppsmässigt anses omfatta föreningens hela näringsverksamhet. - Skatterättsnämnden (2012-01-26, André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked. Överlåtelsen medför inte någon beskattning vare sig för föreningen X som överlåtare eller för Y AB som medlem i föreningen. - I sin motivering till beslutet anförde nämnden att det av givna förutsättningar följde att de överlåtna andelarna i Z AB var näringsbetingade samt att föreningens hela verksamhet överläts, vilket med stöd av 23 kap. 17 § IL och rättsfallet RÅ 2009 ref. 91 ledde till slutsatsen att villkoret för en underprisöverlåtelse att överlåtelsen avsåg hela näringsverkamheten var uppfyllt. Nämnden tillade att såväl uttagsbeskattning som utdelningsbeskattning kunde underlåtas om övriga villkor för en underprisöverlåtelse i 23 kap. IL var uppfyllda. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att den ställda frågan skulle besvaras nekande. Den ideella föreningen X och Y AB bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-05, Jermsten, Dexe, Nord, Ståhl, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Föreningen är enligt förutsättningarna en fullt ut skattskyldig ideell förening med ca 250 medlemmar. En av dessa är Y AB. Föreningens tillgångar består av 6,67 procent av aktierna i Z AB, en fordran på Z AB samt vissa andra kapitalplaceringar. - Föreningens medlemmar ska bilda ett aktiebolag med en ägarfördelning enligt andelstalet i föreningen. Därefter ska föreningen till underpris överlåta samtliga sina tillgångar och skulder till detta bolag. Frågan i målet är om överlåtelsen kan göras utan att föreningen uttagsbeskattas eller Y AB utdelningsbeskattas. - Aktierna i Z AB är enligt lämnade förutsättningar näringsbetingade andelar för föreningen. Som Skatterättsnämnden har funnit följer därmed av 25 a kap. 5 § samt 23 kap. 2 och 11 §§ IL, att överlåtelsen av aktierna inte leder till någon beskattning av föreningen eller Y AB. - För att bestämmelserna om underlåten uttags- och utdelningsbeskattning i 23 kap. 9 och 11 §§ IL ska vara tillämpliga med avseende på övriga tillgångar som ingår i överlåtelsen krävs att villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda. När, som i detta fall, överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren, fordras enligt 17 § att överlåtelsen avser överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren. Det frågan gäller är om en överlåtelse av föreningens samtliga tillgångar och skulder innebär att föreningens hela näringsverksamhet har överlåtits. - Uttrycket näringsverksamhet har samma innebörd i hela inkomstskattelagen (RÅ 2009 ref. 91). Vad som avses med näringsverksamhet preciseras i 13 kap. IL. Enligt 1 och 2 §§ i det kapitlet har juridiska personer bara ett inkomstslag, nämligen näringsverksamhet. Oavsett vad som kan ha varit avsikten när motsvarigheten till bestämmelsen i 23 kap. 17 § ursprungligen infördes (jfr prop. 1998/99:15 s. 138) kan bestämmelsen därför enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte tolkas på annat sätt än att en överlåtelse av en förenings samtliga tillgångar och skulder uppfyller villkoret att avse föreningens hela näringsverksamhet. Den omständigheten att föreningen även efter överlåtelsen kommer att bedriva näringsverksamhet i form av förvaltning av den ersättning som erhålls (jfr RÅ 2006 ref. 58) föranleder ingen annan bedömning. - Under förutsättning att övriga villkor i 23 kap. 14-29 §§ IL är uppfyllda är bestämmelserna i 9 och 11 §§ således tillämpliga med avseende på övriga tillgångar som ingår i överlåtelsen. - Förhandsbeskedet ska därmed fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 803-12, fd 2012-10-17, Björnsson)