HFD 2012 not 57

Handel med värdepapper skulle beskattas som kapitalinkomst hos fysisk person / Handel med värdepapper utgjorde inte näringsverksamhet hos fysisk person (förhandsbesked) / Handel med värdepapper skulle beskattas som kapitalinkomst hos fysisk person (förhandsbesked)

Not 57. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade A om den handel med värdepapper som hon avsåg att påbörja skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital. - Skatterättsnämnden (André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked. Den omfrågade verksamheten ska beskattas i inkomstslaget kapital . - Motivering. A avser att för egen räkning köpa och sälja värdepapper. Hennes prognos är att omsättningen kommer att överstiga en miljard kronor per år, att antalet transaktioner kommer att överstiga 1 000 per år och att kapitalet kommer att omsättas fler än 2 000 gånger per år. A frågar huruvida verksamheten ska beskattas i inkomstslaget kapital eller i inkomstslaget näringsverksamhet. Hon är osäker på om den praxis som utbildades på 1980-talet genom bl.a. rättsfallen RÅ 1981 1:4 och RÅ 1981 Aa 12 fortfarande gäller. Omständigheter som kan tala för att en förändring kan ha inträtt är enligt henne bl.a. de ändrade marknadsförutsättningar som numera råder för enskilda personer att bedriva köp och försäljning av aktier för egen räkning, den betydelse som omsättningshastigheten har tillmätts i senare praxis (RÅ 2002 ref. 52) samt de förändringar som regelsystemet genomgått genom 1990 års skattereform och införandet av inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Skatteverket anser att verksamheten ska beskattas i inkomstslaget kapital och hänvisar till förstnämnda praxis. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Frågan är om en privatpersons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning kan bli föremål för beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet. - Med näringsverksamhet avses enligt 13 kap. 1 § första stycket IL förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, en definition som motsvarar den som gällde för inkomst av rörelse i 27 § kommunalskattelagen (1928:370) före 1990 års skattereform. - En enskild persons verksamhet som består av köp och försäljning av värdepapper för egen räkning, som saknar inslag av att tillhandahålla investeringsobjekt till andra personer, har i praxis inte hänförts till rörelse. Bedömningen har inte ändrats även om verksamheten haft stor omfattning (jfr RÅ 1981 Aa 12 och RÅ 1981 1:4, RÅ 1986 ref. 99 samt RÅ 1988 ref. 45 II). - Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden inte skäl att hänföra den omfrågade verksamheten till inkomstslaget näringsverksamhet. - A överklagade förhandsbeskedet och yrkade att inkomsterna från hennes verksamhet med köp och försäljning av värdepapper skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Hon anförde bl.a. följande. Tidigare var uppfattningen att handel med värdepapper som bedrivs för egen räkning inte kunde hänföras till rörelse. Genom rättsfallet RÅ 1986 ref. 53 ändrades detta rättsläge för verksamhet i aktiebolag. Det torde vara ostridigt att om hon skulle bedriva verksamheten via ett helägt aktiebolag skulle omfattningen göra att det är fråga om näringsverksamhet. Definitionen av vad som utgör näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL är densamma för fysiska personer, handelsbolag och aktiebolag. Detta talar för att samma bedömning bör göras i samtliga dessa fall. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-06, Melin, Almgren, Hamberg, Stenman, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 817-12, fd 2012-10-17, Lönnberg)