HFD 2012 not 59

Regeringen hade inte tagit ställning till ett överklagande från en samfällighetsförening (bifall) / Regeringen hade i ett detaljplaneärende inte tagit ställning till ett överklagande från en samfällighetsförening (bifall)

Not 59. Överklagande av Furunäs-Ålstorps samfällighetsförening och ett antal privatpersoner av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun beslutade den 8 april 2010 att anta detaljplan för del av Furunäs 1:42 och del av Furunäs 2:1. Beslutet överklagades av ett antal privatpersoner men Länsstyrelsen i Skåne län avslog överklagandena i beslut den 4 juni 2010. Klagandena fullföljde sin talan hos regeringen som avslog överklagandena i beslut den 6 oktober 2011. I beslutet beskrevs innebörden av detaljplanebeslutet varvid bl.a. antecknades att en del av Furunäs 2:1, som ägs av Furunäs-Ålstorps samfällighetsförening, i detaljplanen lagts ut som allmän plats med beteckning Vägområde samt att det av genomförandebeskrivningen framgick att samfällighetsföreningen föreslogs vara huvudman för allmän platsmark. Regeringen anförde vidare att frågor om samfällighetsföreningens rättigheter och skyldigheter faller inom föreningens behörighetsområde och inte på de enskilda medlemmarna i föreningen. Invändningarna mot att del av föreningens fastighet lagts ut som allmän plats, vägområde utgjorde därför enligt regeringen inte skäl för att upphäva planbeslutet. - Furunäs-Ålstorps samfällighetsförening och ett antal privatpersoner ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att detta skulle upphävas. - De anförde bl.a. följande. Regeringen har inte uppfattat att Furunäs-Ålstorps samfällighetsförening, som äger en del av det planlagda området, har motsatt sig planerna och kommit in med ett överklagande till regeringen. Såväl kommunens som länsstyrelsens beslut är överklagade av samfällighetsföreningen genom dess ordförande M.N. I regeringens beslut nämns M.N. endast som enskild medlem. Felet är av stor betydelse och regeringen anger i skälen för beslutet bl.a. att frågor som rör samfällighetsföreningens rättigheter och skyldigheter faller inom föreningens behörighetsområde och inte på de enskilda medlemmarna i föreningen. Medlemmarnas invändningar mot att del av föreningens fastighet läggs ut som allmän plats, vägområde, utgör enligt regeringen därmed inte skäl att upphäva planbeslutet. - Högsta förvaltningsdomstolen beredde genom beslut den 28 mars 2012 regeringen tillfälle att avge yttrande i målet över Furunäs-Ålstorps samfällighetsförenings ansökan om rättsprövning. - Regeringen anförde bl.a. följande. Regeringen har prövat överklagandet på talan av M.N. för egen del och inte såsom företrädare för Furunäs-Ålstorps samfällighetsförening. Av länsstyrelsens beslut framgår att även överklagandet till länsstyrelsen prövades på talan av M.N. och inte på talan av samfällighetsföreningen. Den omständigheten att Furunäs-Ålstorps samfällighetsförening inte tagits upp som klagande hos länsstyrelsen framfördes inte av M.N. i överklagandet till regeringen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-06, Melin, Sandström, Almgren, Stenman, Nymansson) avvisade inledningsvis ansökningarna från privatpersonerna med motiveringen att det av det som de hade anfört och av vad som i övrigt framkommit i målet inte framgick att deras civila rättigheter eller skyldigheter berörts av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Domstolen anförde därefter följande. - Högsta förvaltningsdomstolen prövar således regeringens beslut med anledning av Furunäs-Ålstorps samfällighetsförenings ansökan. - Enligt 7 § lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ska Högsta förvaltningsdomstolen upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - - - Samtliga överklaganden som gavs in till regeringen är likalydande. Av det överklagande som är undertecknat av M.N. framgår klart att han undertecknat detta i egenskap av ordförande för Furunäs-Ålstorps samfällighetsförening. Regeringen har dock prövat överklagandet på talan av M.N. för egen del och inte såsom företrädare för föreningen. - Regeringen har således inte tagit ställning till samfällighetsföreningens överklagande. Eftersom det inte kan anses uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet ska regeringens beslut upphävas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna från - - - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver regeringens beslut och visar målet åter till regeringen för fortsatt handläggning. - (mål nr 7032-11, fd 2012-10-03, A. Sundberg)