HFD 2012 not 61

Beslut av Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd undanröjdes sedan det framkommit att skrivelse inte var avsedd som ett överklagande av kammarrätts dom (resningsärende)

Not 61. Ansökan av Gemini AB om resning i mål ang. fastställande av underlag för arbetsgivaravgifter. - Skatteverket beslutade avseende Gemini Sweden AB (bolaget) att höja underlaget för arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna januari - december 2007 och januari - mars 2008. Höjningen avsåg oredovisad bostadsförmån. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog bolagets överklagande av besluten. Sedan bolaget överklagat förvaltningsrättens dom prövades frågan av Kammarrätten i Stockholm som avslog överklagandet i dom den 20 juni 2012. - Den 4 juli 2012 inkom till kammarrätten en skrivelse undertecknad av företrädare för bolaget. Skrivelsen var daterad den 23 april 2012 men uppfattades av kammarrätten som ett överklagande, varför den vidarebefordrades till Högsta förvaltningsdomstolen. Även Högsta förvaltningsdomstolen uppfattade skrivelsen som ett överklagande av kammarrättens dom. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 17 september att inte meddela prövningstillstånd i målen (mål nr 3893-12 och 3894-12). - Bolaget fick anses ansöka om resning och yrkade att ärendet skulle återförvisas till Kammarrätten i Stockholm för omprövning och att ett nytt domslut skulle sändas ut till parterna. Bolaget anförde bl.a. följande. Något överklagande har inte skett. Bolaget har inte meddelats att någon dom skulle ha avkunnats vid Kammarrätten i Stockholm och därför har det heller inte kunnat vidta någon åtgärd avseende överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen har av okänd anledning erhållit ett brev daterat den 23 april 2012. Brevet har behandlats som ett överklagande, trots att det inte på något vis finns någon text i brevet som skulle kunna antyda att det rörde sig om ett överklagande. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-14, Melin, Hamberg, Rynning) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Det har numera framkommit att den skrivelse som kom in till Kammarrätten i Stockholm den 4 juli 2012 och som undertecknats av företrädare för bolaget inte var avsedd som ett överklagande av kammarrättens dom meddelad den 20 juni 2012. Skrivelsen har emellertid behandlats som ett överklagande och Högsta förvaltningsdomstolen har under dessa förutsättningar slutligt prövat målen rörande bolaget. Kammarrätten har tillämpat förenklad delgivning vid expediering av domen till bolaget. Såvitt framgår har domen emellertid skickats till fel postadress. För det fall det kan anses att domen ännu inte delgivits bolaget innebär Högsta förvaltningsdomstolens beslut i frågan om prövningstillstånd att bolaget betagits möjlighet att överklaga kammarrättens dom. Med hänsyn till dessa omständigheter bör resning beviljas och beslutet att inte meddela prövningstillstånd undanröjas. - Bolaget har inte överklagat kammarrättens dom av den 20 juni 2012. Under förutsättning att överklagandetiden ännu inte har löpt ut, får bolagets eventuella missnöje med domen prövas inom ramen för ett överklagande. Yrkandet om återförvisning till kammarrätten för omprövning ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning och undanröjer sitt beslut den 17 september 2012 att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 3893-12 och 3894-12. - Högsta förvaltningsdomstolen avvisar bolagets yrkande om att ärendet ska återförvisas till Kammarrätten i Stockholm för omprövning. - (mål nr 5836-12 och 5837-12, fd 2012-11-06, Björnsson) - Samma dag avgjordes målen 5704-5707-12 i vilka saken och utgången var densamma.