HFD 2012 not 62

Innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)

Not 62. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. -Av en ansökan om förhandsbesked framgick bl.a. följande. A var år 2005, direkt och indirekt via X AB, huvudägare i Y AB i vilket bolag han var VD. Det medförde att aktierna i såväl Y AB som X AB var kvalificerade andelar. Samtliga aktier i Y AB såldes samma år till det amerikanska bolaget Z Inc., som inte är ett fåmansföretag. Vederlaget utgjordes av aktier i Z Inc., som sammanlagt motsvarade en ägarandel om ca en procent i bolaget. För A:s del utgick vederlag även i form av kontanter. År 2006 förvärvade det amerikanska bolaget V Inc. samtliga aktier i Z Inc. mot, för A:s och X AB:s del, kontant betalning. A har hela tiden fortsatt som VD i Y AB. Som ett led i en omstrukturering av verksamheten i V Inc.-koncernen köpte A tillsammans med några andra personer ut Y AB år 2008 genom det av dem ägda H AB. Verksamheten i X AB har bestått i förvaltning av först aktierna i Z Inc. och därefter av det kapital som uppkom vid försäljningen av dessa aktier. - A frågade om aktierna i X AB är kvalificerade andelar för honom efter utgången av år 2012. - Skatterättsnämnden (2011-10-07, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Skatterättsnämndens bedömning. I 57 kap. 4 § IL regleras under vilka förutsättningar en andel i ett fåmansföretag ska anses som en kvalificerad andel. Enligt första stycket 1 är andelen kvalificerad om, såvitt här är av intresse, andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. - Enligt förutsättningarna har A inte varit verksam i betydande omfattning i X AB. Aktierna i X AB kan således inte på den grunden anses som kvalificerade andelar. - Det återstår därmed att pröva om A är, eller har varit, verksam i ett annat fåmansföretag som kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB. - Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28 och RÅ 2010 ref. 11 I-V). - X AB avyttrade år 2006 samtliga sina aktier i Y AB - och därigenom del av den verksamhet som bedrevs i det bolaget - till Z Inc. för som det får antas aktiernas marknadsvärden. Därmed har X AB tillgodogjort sig kapital som genererats i verksamheten i Y AB och som kan hänföras till A:s arbetsinsatser i det bolaget. - Den fortsatta verksamheten i X AB har bestått i förvaltning av det vederlag som utgick för aktierna och det kapital som senare trätt i dess ställe. - Av det anförda följer att X AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet som den som bedrivs i Y AB där A alltjämt är verksam som VD (jfr RÅ 2010 ref. 11 I). Aktierna i X AB utgör därmed kvalificerade andelar för A. - Att han viss tid under den föregående femårsperioden inte haft några ägarintressen i Y AB och bolaget då inte varit ett fåmansföretag medför inte någon annan bedömning. Utdelning på aktierna i X AB ska därför beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL. - A överklagade och yrkade att förhandsbeskedet skulle ändras på så sätt att aktierna i X AB inte ska anses vara kvalificerade andelar efter utgången av 2010. Han anförde bl.a. följande. X AB kan inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB efter utgången av 2010 eftersom verksamheten i Y AB under lång tid bedrivits av andra ägare. De vinstmedel som genererats i Y AB under 2010 och senare får anses härröra från en ny verksamhet i förhållande till verksamheten i X AB. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-16, Melin, Sandström, Almgren, Ståhl, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Frågan i målet är om A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. - A äger samtliga aktier i X AB. Bolaget avyttrade 2005 externt sina aktier i Y AB, ett bolag där A varit och alltjämt är verksam. Även A avyttrade sina aktier i Y AB 2005. Sedan 2008 äger A återigen, indirekt, aktier i Y AB. - I och med att kapital tillfördes X AB genom avyttringen 2005 får X AB anses ha övertagit en del av Y AB:s verksamhet och bolagen kom därför att bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL (jfr HFD 2011 ref. 75). Vid tillämpning av bestämmelsen saknar det betydelse att Y AB under en period haft andra ägare. - I likhet med Skatterättsnämnden finner Högsta förvaltningsdomstolen därför att A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 6639-11, fd 2012-09-05, M. Sundberg)