HFD 2012 not 65

Upplösning av pensionskassa inte kunde ske på det sätt som förutsatts i ansökningen (inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader) / Särskild löneskatt på pensionskostnader (något förhandsbesked kunde inte lämnas eftersom upplösning av pensionskassa inte kunde ske på det sätt som förutsatts i ansökningen) / Överföring av tillgångarna i en pensionskassa till en pensionsstiftelse ansågs inte förenlig med bestämmelserna i 58 kap. 18 § inkomstskattelagen och 14 kap. 14 § försäkringsavtalslagen (förhandsbesked) / Överföring av tillgångarna i en pensionskassa till en pensionsstiftelse ansågs inte förenlig med bestämmelserna i 58 kap. 18 § inkomstskattelagen och 14 kap. 14 § försäkringsavtalslagen (förhandsbesked, inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader)

Not 65. Överklaganden av X AB, Y AB (dotterbolag till X AB) och en pensionsstiftelse, gemensam för anställda i X-koncernen. - Av en ansökan om förhandsbesked framgick att X-koncernen övervägde att likvidera en pensionskassa (understödsförening) som försäkrade pensionsåtaganden och överföra kassans tillgångar till en befintlig pensionsstiftelse. Ett flertal frågor av bl.a. X AB, Y AB och pensionsstiftelsen ställdes rörande effekterna i fråga om inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader. - Skatterättsnämnden inhämtade yttrande från Finansinspektionen. Enligt inspektionen var ombildningen förenlig med aktuell lagstiftning om tjänstepension och annan lagstiftning som inspektionen hade att beakta. - Skatterättsnämnden (2011-10-05, Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell ) fann bl.a. att X AB och Y AB med anledning av överföringen till pensionsstiftelsen skulle inkomstbeskattas med rätt till avdrag enligt reglerna i 28 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL, (fråga 4) och att tryggandet av pensionsutfästelser innebar att bolagen skulle betala särskild löneskatt enligt bestämmelserna i 2 § första stycket b lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader (fråga 5). Ordföranden André var skiljaktig. Han ansåg att ansökningen skulle avvisas och pekade på bl.a. oklarheter i stadgarna och vad gäller förutsättningarna för gottgörelse för pensionsutbetalningar till anställda i dotterbolag. - X AB, Y AB och pensionsstiftelsen överklagade nämndens förhandsbesked och yrkade att överföringen för aktiebolagen inte skulle medföra några inkomstskatteeffekter (fråga 4) eller skyldighet att betala särskild löneskatt (fråga 5) samt att mottagandet av tillgångarna inte skulle medföra skattekonsekvenser för pensionsstiftelsen (fråga 3, frågan förföll hos nämnden). Skatteverket ansåg att svaren på frågorna 4 och 5 skulle fastställas. Enligt verket innefattade emellertid avvecklingen av pensionskassan ett moment av återköp. För det fall att bestämmelserna i IL och försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL, inte ansågs hindra genomförandet av ombildningen medgavs yrkandet avseende fråga 3. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-22, Jermsten, Dexe, Hamberg, Stenman, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet. X AB har för avsikt att likvidera pensionskassan och föra över kassans tillgångar till pensionsstiftelsen på villkor att X AB övertar, som egen utfästelse, pensionskassans samtliga utfästelser. Tillvägagångssättet innebär att försäkringsförhållandet upphör utan att det tecknas nya försäkringar hos någon annan försäkringsgivare till vilken kapitalet överförs eller att beståndet överlåts till en annan understödsförening eller ett försäkringsbolag. - De nu aktuella pensionsförsäkringarna omfattas av regleringen i 14 kap. 14 § FAL. Där föreskrivs att ett förfogande över försäkringen är utan verkan i den mån förfogandet är förbjudet enligt ett försäkringsvillkor som enligt IL ska tas in i försäkringsavtalet. Något undantag för försäkringar som meddelats av en understödsförening finns inte. - Av 58 kap. 16 § IL framgår att pensionsförsäkringsavtalet ska innehålla villkor att försäkringen inte får pantsättas, belånas, ändras på sådant sätt att den inte längre uppfyller villkoren för pensionsförsäkring eller överlåtas eller återköpas i andra fall än som avses i kapitlets 17 eller 18 §. Förutsättningarna för överlåtelse regleras i 17 § och i 18 § anges i vilken mån återköp är tillåtet. Vad som är ett återköp definieras inte i FAL eller IL. Av förarbetena till FAL framgår dock att ett återköp föreligger när försäkringsförhållandet avslutas genom att försäkringsbolaget betalar ut försäkringens tekniska återköpsvärde (prop. 2003/04:150 s. 256). - Högsta förvaltningsdomstolen gör följande bedömning. - Pensionskassan har utfästelser att betala pensioner enligt det kollektiva tjänstepensionsavtal som enligt förutsättningarna för ansökan får anses uppfylla de kvalitativa villkor som uppställs i IL för att utgöra pensionsförsäkringar. Det tänkta likvidationsförfarandet innebär att pensionskassan befrias från sina utfästelser och att kassans tillgångar överförs till pensionsstiftelsen som inte är försäkringsgivare. Till den del förfarandet innebär en befrielse från utfästelser får det anses föreligga ett återköp som inte är av det slaget att något av undantagen i 58 kap. 18 § IL från återköpsförbudet är tillämpligt. Förfogandet över försäkringen saknar därmed verkan enligt 14 kap. 14 § FAL. Det är således enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte möjligt att upplösa pensionskassan på det sätt som frågorna i ansökan om förhandsbesked förutsätter. Ansökan om förhandsbesked ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. (mål nr 6653-11, fd 2012-09-19, Gustafsson)