HFD 2012 not 67

Ansökan om resning m.m. i mål ang. inkomsttaxering

Not 67. Ansökan om resning m.m. i mål ang. inkomsttaxering. - R.R. yrkade vid 2007 års taxering avdrag för kostnader för resor med egen bil till och från arbetet avseende 3 020 mil. Skatteverket medgav avdrag för 1 536 mil och dessutom visst avdrag för tjänsteresor. - R.R. överklagade Skatteverkets beslut. Skatteverket fann vid obligatorisk omprövning den 15 december 2008 att han inte var berättigad till avdrag för tjänsteresor. I dom den 16 november 2009 undanröjde Länsrätten i Jönköpings län Skatteverkets beslut såvitt avsåg rätten till avdrag för tjänsteresor och visade målet i den delen åter till verket för ny handläggning. Enligt länsrätten borde Skatteverket efter ytterligare utredning ta ställning till om R.R. var berättigad till avdrag för tjänsteresor. - Skatteverket vidhöll i beslut den 25 februari 2010 att R.R. inte hade rätt till avdrag för tjänsteresor. R.R. överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Jönköping fann i dom den 28 juni 2011 att det inte fanns något som styrkte att han gjort några resor som grundade rätt till avdrag för tjänsteresor. Sedan R.R. överklagat förvaltningsrättens dom avslog Kammarrätten i Jönköping överklagandet i dom den 2 februari 2012 (mål nr 2953-11). - R.R. ansökte hos Kammarrätten i Jönköping om återställande av försutten tid alternativt resning och yrkade att han skulle medges avdrag för tjänsteresor. Han hänförde sig till den dom som Länsrätten i Jönköpings län meddelade den 16 november 2009 och till ett svårt olycksfall som han råkade ut för försommaren 2009. Kammarrätten beslutade den 4 september 2012 att överlämna handlingarna i målet till Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 1801-12). - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-23, Melin, Sandström, Nymansson) : Skälen för avgörandet. Länsrätten i Jönköpings län återförvisade i sin dom den 16 november 2009 frågan om avdrag för tjänsteresor till Skatteverket. Efter beslutet om återförvisning har frågan prövats av Skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten. - Eftersom frågan prövats av kammarrätten är det Högsta förvaltningsdomstolen som ska pröva den till kammarrätten ingivna ansökningen om resning avseende avdrag för tjänsteresor. Ansökningen om återställande av försutten tid att överklaga länsrättens dom i denna del förfaller. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. Ansökningen om resning ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning. (mål nr 5026-12, fd 2012-11-06, Mathiasson)