HFD 2012 not 72

Kammarrätts beslut att undanröja myndighets beslut om tillsynsavgift på annan grund än den av myndigheten åberopade

Not 72. Överklagande av Transportstyrelsen i mål ang. undanröjande av tillsynsavgift. - Transportstyrelsen tillstyrkte i kammarrätten den enskildes yrkande om att tillsynsavgift enligt 2 kap. 11 § Transportstyrelsens föreskifter (TSFS 2010:186) om avgifter inom vägtrafikområdet skulle undanröjas, eftersom de i målet aktuella transporterna inte omfattades av bestämmelserna om kontroll av kör- och vilotider. Kammarrätten upphävde i det överklagade avgörandet förvaltningsrättens dom och Transportstyrelsens beslut efter att ha gjort bedömningen att tillsynsavgiften i regeringsformens mening är en skatt och att föreskriften om tillsynsavgift därför strider mot bemyndigandet i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. -Transportstyrelsen överklagade kammarrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd och upphäva kammarrättens domskäl. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-12-13, Almgren, Hamberg, Stenman) : Skälen för avgörandet . Enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får beslut överklagas av den som beslutet angår om det gått honom emot. Det förhållandet att kammarrätten undanröjt tillsynsavgiften på en annan grund än den som Transportstyrelsen åberopat innebär inte att domen kan anses ha gått emot Transportstyrelsen. Transportstyrelsens överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar Transportstyrelsens överklagande. - (mål nr 5741-12, fd 2012-12-04, Nordblom)