HFD 2012 not 75

Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då det grundades på uppfattningen att förvaltningsrätts återförvisningsbeslut inte innefattade fråga som påverkat målets utgång (återförvisning) / F örvaltningsrätts beslut som innehöll ett principiellt uttalande i fråga om regleringen om omprövning och som innebar att Försäkringskassan på nytt måste pröva en ansökan om arbetsskadeersättning ansågs kunna överklagas av Försäkringskassan

Not 75. Överklagande av Försäkringskassan av beslut om avvisning av ett överklagande i mål ang. yrkesskadeförsäkring. - Försäkringskassan avslog i beslut den 23 april 2012 S.J:s ansökan om ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, YFL. Sedan beslutet överklagats visade Förvaltningsrätten i Göteborg i beslut den 15 maj 2012 målet åter till Försäkringskassan för omprövning av Försäkringskassans beslut. Efter det att Försäkringskassan överklagat detta beslut avvisade Kammarrätten i Göteborg överklagandet i beslut den 12 juli 2012. Försäkringskassan överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva kammarrättens och förvaltningsrättens beslut och visa målet åter till förvaltningsrätten för prövning i sak. Försäkringskassan anförde bl.a. följande. Den fråga som Försäkringskassan ville att kammarrätten skulle pröva gäller om ett beslut om ersättning enligt YFL ska omprövas. Av 9 kap. 14 a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken, SFBP, framgår att reglerna om omprövning i 113 kap.7-9 §§socialförsäkringsbalken inte ska tillämpas då det gäller beslut rörande ersättning enligt YFL. Förvaltningsrätten skulle därför inte ha återförvisat målet för omprövning till Försäkringskassan. - S.J. medgav bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-12-14, Jermsten, Dexe, Nord, Saldén Enérus, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . S.J. överklagade Försäkringskassans beslut att avslå hans ansökan om ersättning enligt YFL. Förvaltningsrätten visade målet åter till Försäkringskassan för omprövning. Försäkringskassan överklagade återförvisningsbeslutet till kammarrätten, som avvisade överklagandet med hänvisning till att talan inte fick föras mot beslutet enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL. - Enligt 34 § andra stycket FPL får talan föras mot ett beslut om återförvisning endast om beslutet innefattar avgörande av en fråga som inverkar på målets utgång. - I 113 kap.7-13 §§socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om omprövning och överklagande av Försäkringskassans beslut. I 9 kap. 14 a § SFBP finns kompletterande bestämmelser såvitt avser förmåner enligt bl.a. YFL. - Visserligen har förvaltningsrätten i sitt beslut om återförvisning inte tagit ställning till hur Försäkringskassan ska bedöma S.J:s ansökan om ersättning i sak. Förvaltningsrättens beslut innehåller emellertid ett principiellt uttalande i fråga om den aktuella regleringen om omprövning och beslutet innebär att Försäkringskassan på nytt måste pröva S:J:s ersättningsansökan. Beslutet får därför anses innefatta ett avgörande av en fråga som inverkar på målets utgång i den mening som avses i 34 § andra stycket FPL. Denna bestämmelse utgör således inget hinder mot överklagande och kammarrätten borde inte ha avvisat Försäkringskassans överklagande. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens avgörande och visar målet åter till kammarrätten för fortsatt handläggning. (mål nr 4883-12, fd 2012-11-28, Krafft)