HFD 2013 not 15

Ansökan kunde inte tas upp till prövning då det ärende som resningen avsåg inte var slutligt avgjort (avvisning)

Not 15. Ansökan av Värnamo Elnät AB om resning i mål ang. handel på den nordiska elbörsen. - Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) beslutade den 24 maj 2010 bl.a. att dela in Sverige i fyra anmälningsområden för handel på den nordiska elbörsen. Värnamo Elnät AB (Värnamo Elnät) överklagade beslutet i ett överklagande som kom in till Svenska kraftnät i maj 2011. Svenska kraftnät avvisade överklagandet såsom för sent inkommet och antecknade därutöver att beslutet inte kunde anses vara överklagbart. Värnamo Elnät överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Stockholm, som fann att beslutet inte var överklagbart och avslog överklagandet. Värnamo Elnät överklagade förvaltningsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm och yrkade i första hand att kammarrätten skulle undanröja Svenska kraftnäts beslut den 24 maj 2010 och i andra hand att kammarrätten skulle återförvisa ärendet till förvaltningsrätten för prövning i sak. Kammarrätten fann i beslut den 21 januari 2013 att indelningsbeslutet var överklagbart och måste anses ha gått Värnamo Elnät emot. Kammarrätten undanröjde därför förvaltningsrättens dom och återförvisade målet dit för fortsatt handläggning. I beslutet angavs att talan mot beslutet enligt 34 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, inte fick föras särskilt. -Värnamo Elnät ansökte om resning i kammarrättens mål och yrkade i första hand att Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja Svenska kraftnäts beslut den 24 maj 2010 och i andra hand att målet skulle återförvisas till kammarrätten för fortsatt handläggning och prövning av yrkandet om undanröjande. Till stöd för sin talan anförde Värnamo Elnät i huvudsak följande. Bolaget har i kammarrätten framfört två yrkanden, vilka inte har samma rättsföljd. Vid bifall till förstahandsyrkandet saknas anledning att ta ställning till några andra frågor i målet. Kammarrättens underlåtenhet att pröva bolagets förstahandsyrkande utgör ett grovt rättegångsfel. Eftersom det enda beslut som kammarrätten meddelat avser återförvisning till lägre instans gäller enligt 34 § sista stycket FPL, att beslutet inte får överklagas. Även av kammarrättens överklagandehänvisning framgår att inget ordinärt rättsmedel finns för att åstadkomma rättelse av det grova rättegångsfel som förevarit i kammarrätten. Beslutet har i denna mening vunnit laga kraft. För Värnamo Elnät återstår därför att begära resning. Att bolaget i och för sig har möjlighet att få sitt förstahandsyrkande prövat i förvaltningsrätten hindrar inte att resningsgrund föreligger. -Högsta förvaltningsdomstolen: (2013-03-23, Jermsten, Nord, Saldén Enérus): Skälen för avgörandet. Av 11 kap. 13 § regeringsformen följer att en förutsättning för att en ansökan om resning ska kunna tas upp till prövning är att det ärende som resningen avser är slutligt avgjort genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. - Kammarrättens mål gällde i sak det överklagade indelningsbeslutet. Efter kammarrättens återförvisningsbeslut handläggs denna fråga nu i förvaltningsrätten och är inte slutligt avgjord genom en dom eller beslut som vunnit laga kraft. Värnamo Elnäts resningsansökan kan därför inte prövas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen. - (mål nr 1646-13, fd Axelsson)