HFD 2013 not 25

Beslut om skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (avslag) / Rättsprövning enligt lagen 2006:304 om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Not 25. Ansökan av L.K. om rättsprövning av ett beslut ang. vattenskyddsområde. - Länsstyrelserna i Hallands och Skåne län beslutade om vattenskyddsområde för Dömestorps vattentäkt i Laholms och Båstads kommuner samt om förskrifter för området. L.K. överklagade beslutet och invände bl.a. mot tillståndskraven enligt föreskrifterna.Regeringen (Miljödepartementet, 2012-11-08) avslog överklagandet och anförde bl.a. att de beslutade föreskrifterna fick anses lämpliga för att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet och att de inte gick längre än vad som krävdes för att uppnå syftet. - L.K. ansökte om rättsprövning. Han gjorde bl.a. gällande att underlaget för regeringens beslut var bristfälligt. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-05-14, Melin, Sandström, Hamberg, Stenman, Nymansson): Skälen för avgörandet. - - - Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Enligt 22 § ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt kapitlet ska enligt 25 § hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelser i kapitlet får därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. - Det har i målet inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden av detta slag eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 880-13, fd K. Andersson)