HFD 2013 not 36

En av sökanden till Migrationsöverdomstolen ingiven handling hade inte tillförts akten i mål om uppehållstillstånd före avgörandet (bifall)

Migrationsöverdomstolen och begärde samtidigt anstånd för komplettering i målet

Not 36. Ansökan av C.S. om resning i mål om uppehållstillstånd. - Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, beslutade genom dom den 4 september 2012 att avslå C.S:s överklagande av Migrationsverkets beslut den 26 januari 2012 om uppehållstillstånd. C.S. överklagade Migrationsdomstolens dom hos Migrationsöverdomstolen och begärde samtidigt anstånd för komplettering i målet. Anstånd beviljades. Kompletteringen inkom till Migrationsöverdomstolen före anståndstidens utgång. Den kom emellertid inte att tillföras akten före den 31 oktober 2012 då domstolen slutligt avgjorde målet genom att inte meddela prövningstillstånd. - C.S. yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle bevilja resning i målet om uppehållstillstånd och återförvisa målet för korrekt handläggning. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-06-12, Jermsten, Nord, Ståhl): Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av utredningen i målet framgår att en handling som C.S. gett in till Migrationsöverdomstolen inte hade tillförts akten i målet när domstolen fattade sitt beslut att inte medge prövningstillstånd. Omständigheterna får därmed anses vara sådana att ansökningen om resning bör bifallas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning och upphäver Migrationsöverdomstolens beslut att vägra prövningstillstånd i mål nr UM 8451-12 samt överlämnar handlingarna till Migrationsöverdomstolen för fortsatt handläggning. - (mål nr 7249-12, fd Petkovska)