HFD 2013 not 41

Resning -påstående om fel vid Migrationsöverdomstolens handläggning av fråga om prövningstillstånd (avslag) / Felaktig handläggning- påstående om fel vid Migrationsöverdomstolens handläggning av fråga om prövningstillstånd (avslag)

Not 41. Ansökan av A om resning i mål ang. uppehållstillstånd m.m. - Migrationsdomstolen i Malmö avslog den 19 februari 2013 A:s överklagande av Migrationsverkets beslut om bl.a. uppehållstillstånd. A företräddes av två ombud i migrationsdomstolen. A överklagade domen genom sitt ena ombud. Migrationsöverdomstolen beslutade den 26 mars 2013 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - A ansökte genom sitt andra ombud om resning hos Migrationsöverdomstolen. Ombudet anförde att han inte fått del av migrationsdomstolens dom och därmed inte haft möjlighet att inför Migrationsöverdomstolen komma in med någon inlaga i fråga om prövningstillstånd eller andra omständigheter. Detta utgjorde enligt ombudet ett grovt rättegångsfel. - Migrationsöverdomstolen beslutade den 2 maj 2013 att överlämna resningsansökningen till Högsta förvaltningsdomstolen för handläggning med hänvisning till att den rörde handläggningsfel hos Migrationsöverdomstolen. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-06-18, Melin, Sandström, Stenman, Nymansson, Rynning): Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 3293-13, fd Fazlic)