HFD 2013 not 46

Tobaksskatt (elektronisk cigarett ansågs inte skattepliktig till tobaksskatt) / Tobaksskatt (elektronisk cigarett ansågs inte skattepliktig till tobaksskatt, förhandsbesked)

Not 46. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. tobaksskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Ekonomen Ingemar Larsson AB om tobaksskatt skulle betalas för elektroniska cigaretter (fråga 1) och, i så fall, hur skatten skulle beräknas (fråga 2). Ett till Skatterättsnämnden ingivet varuprov bestod av en batteridel och en refillhylsa, innehållande vätska i flera olika smaker/aromer och förångare, och därtill en batteriladdare. Bolaget anförde bl.a. att cigaretten förångade smaksatt vätska till vattenånga och att den innehöll vare sig tobak eller nikotin utan endast vätskan och elektroniska komponenter.- Skatterättsnämnden (2013-03-27, Svanberg, ordf., Ohlson, Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Wingren): Förhandsbesked. Den elektroniska cigarett som getts in i ärendet är inte skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS. - Motivering.- - - Tullverket, som yttrat sig i ärendet anser att den aktuella varan, i likhet med den elektroniska cigarett som behandlas i kommissionens förordning (EG) nr 1143/2008 av den 13 november 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen, ska klassificeras som en elektrisk anordning enligt KN-nummer 8543 70 90. Enligt Tullverket ska tobaksskatt inte debiteras för varan. - - - Skatterättsnämndens bedömning. Frågorna 1 och 2. Skatterättsnämnden begränsar sin bedömning till att avse den produkt i form av en elektronisk cigarrett som getts in i ärendet. Produkten innehåller inte ämnet tobak utan en smaksatt vätska. Eftersom produkten inte innehåller tobak är den inte skattepliktig enligt 1 a § eller 1 c § LTS. - För att produkter som består av andra ämnen än tobak ska anses skattepliktiga krävs enligt 1 e § LTS att övriga kriterier i 1 a § eller 1 c § är uppfyllda. Produkten består inte av rullar av ett ämne som går att röka som det är eller som kan föras in i cigarettpappersrör eller rullas in i cigarettpapper (jfr 1 a §). Inte heller består produkten av ett ämne som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor (jfr 1 c §). Produkten är därför inte skattepliktig enligt 1 e §. - Vid sådant förhållande omfattas produkten inte av skatteplikt enligt LTS. - Med hänsyn till svaret på fråga 1, förfaller fråga 2. - Skatteverket överklagade och yrkade att Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle fastställas. Bolaget medgav Skatteverkets yrkande. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-06-20, Melin, Sandström, Almgren, Hamberg, Rynning): Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 2934-13, fd Nermark Torgils)