HFD 2013 not 48

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Beslut om indragen ersättning (oklarheter kring klagandens bosättning, ändringsskäl) / Beslut om indragen assistansersättning (oklarheter kring klagandens bosättning, ändringsskäl)

Not 48. Överklagande av J.A. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om indragen assistansersättning. - J.A. var under ett antal år beviljad assistansersättning, enligt uppgift senast genom beslut av Försäkringskassan den 31 oktober 2011 avseende personlig assistans med 119 timmar per vecka. Mot bakgrund av att J.A. återkommande vistats i Tjeckien inledde Försäkringskassan en utredning av hennes försäkringstillhörighet. Kassan beslutade den 19 juli 2012 att J.A. från och med den 16 maj 2005 inte skulle vara registrerad hos Försäkringskassan. Grunden för beslutet var att hon från och med detta datum inte längre ansågs bosatt i Sverige. Härefter beslutade Försäkringskassan den 14 augusti 2012 att från och med samma månad dra in J.A:s assistansersättning med motiveringen att hon avregistrerats hos kassan och inte längre var bosatt i Sverige. I omprövningsbeslut den 13 november 2012 vidhöll kassan sitt beslut. J.A. överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet i dom den 4 februari 2013. I beslut den 14 maj 2013 fann Kammarrätten i Stockholm inte skäl att meddela prövningstillstånd. - J.A. överklagade beslutet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten. Hon anförde bl.a. följande. Förvaltningsrättens avgörande är uppenbart felaktigt. Försäkringskassan har baserat sitt beslut på felaktiga antaganden, vilket ytterligare styrks av material som tillförts målet efter förvaltningsrättens avgörande. Hon har hela tiden varit bosatt i Sverige. Försäkringskassans beslut om avregistrering grundades på uppgifter från perioden 2005-2008. Den felbedömning som gjorts avseende hennes bosättning under denna tid borde dock inte spela någon roll vid bedömningen av hennes rätt till assistansersättning 2012. Rätten till bosättningsbaserade förmåner är inte beroende av att den enskilde är registrerad hos Försäkringskassan, utan det ska vid varje beslut prövas var personen är bosatt. I Försäkringskassans beslut om indragning av assistansersättningen hänvisas endast till det tidigare beslutet om avregistrering, utan att det utretts var hon var bosatt 2012. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-07-11, Almgren, Ståhl, Rynning): Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Assistansersättning är enligt 5 kap. 9 § socialförsäkringsbalken en bosättningsbaserad förmån. I 2 och 3 §§ anges när en person ska anses vara bosatt i Sverige. - Frågan i målet är om Försäkringskassan haft grund för sitt beslut om indragning av den assistansersättning som J.A. beviljats. - En socialförsäkringsförmån kan inte vägras på den grunden att den enskilde inte är inskriven hos Försäkringskassan (HFD 2012 ref. 10). Vid prövning av den enskildes rätt till en bosättningsbaserad förmån ska Försäkringskassan ta ställning till om personen i fråga uppfyller bosättningsvillkoret. - Försäkringskassan motiverade indragningsbeslutet med att J.A. från och med den 16 maj 2005 avregistrerats hos kassan och inte längre ansågs bosatt i Sverige. Förvaltningsrätten fann att det av utredningen i målet framgick att J.A. inte kunde anses vara bosatt i Sverige och att Försäkringskassan därför hade haft fog för sitt beslut. - Som grund för Försäkringskassans beslut låg en utredning av J.A:s bosättning under perioden 2005-2008. Såvitt framgår av handlingarna i målet finns inte någon motsvarande utredning av hennes bosättningsförhållanden under åren efter 2008. Det är därmed oklart vilka omständigheter som legat till grund för Försäkringskassans bedömning av hennes bosättning vid tiden för indragningsbeslutet. Mot denna bakgrund borde det för kammarrätten ha framstått som osäkert om förvaltningsrätten kommit till ett riktigt slut i målet. Kammarrätten borde därför ha meddelat J.A. prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar J.A. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 februari 2013 i mål nr 24642-12. - (mål nr 3808-13, fd Norrman)