HFD 2013 not 57

Ändamålet med en resningsansökan hade förfallit när Högsta förvaltningsdomstolen i mål angående avvisad talan upphävt kammarrättens avvisningsbeslut och återförvisat målet till kammarrätten (avskrivning)

Not 57. Ansökan av A.M. om resning. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade den 18 november 2011 A.M:s överklagande av förvaltningsrättens dom i ett mål om sjukersättning mot bakgrund av att kammarrätten redan avslagit Försäkringskassans ansökan om prövningstillstånd. A.M. överklagade avvisningsbeslutet och ansökte senare också om resning av beslutet avseende prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde avvisningsbeslutet i beslut den 11 september 2013 och återförvisade målet till kammarrätten (HFD 2013 ref. 55). - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-09-11, Jermsten, Dexe, Nord, Ståhl, Bull) : Skälen för avgörandet . Genom sin ansökan om resning vill A.M. undanröja det hinder kammarrätten ansett föreligga för att kunna ta ställning till hans överklagande av förvaltningsrättens dom. - Högsta förvaltningsdomstolen har i beslut denna dag i mål nr 7412-11 upphävt Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 18 november 2011 att avvisa A.M:s överklagande av förvaltningsrättens dom och visat målet åter till kammarrätten för handläggning. - Ändamålet med resningsansökningen har därmed förfallit. Målet ska därför avskrivas från vidare handläggning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målet. - (mål nr 1512-12, fd Malmborg)