HFD 2013 not 59

Enbart den omständigheten att en annan domstol än den som varit behörig handlagt ett mål om inkomsttaxering m.m. utgjorde inte skäl för resning

Not 59. Ansökan av Löpet AB (upplöst) om resning i mål ang. inkomsttaxering m.m. - Löpet AB ansökte om resning i Kammarrätten i Stockholms mål nr 3915-07 angående inkomsttaxering m.m., avgjort genom dom den 29 april 2008, med motiveringen att målet handlagts av obehörig domstol. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-09-13, Dexe) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Enbart den omständigheten att - såvitt framgår av utredningen - obehörig domstol har handlagt målet kan inte antas ha inverkat på utgången (jfr RÅ 2008 not. 96). Inte heller i övrigt har det framkommit något sådant förhållande som kan utgöra skäl för resning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 1684-13, fd Lindeberg)