RÅ 2008 not 96

Enbart den omständigheten att en annan länsrätt än den som varit behörig handlagt ett ärende om betalningssäkring utgjorde inte skäl för resning

Not 96. Ansökan av S.F. om resning i mål ang. betalningssäkring. Efter framställning från Skatteverket, Skattekontoret i Göteborg, beslutade Länsrätten i Stockholms län den 15 maj 2006 att så mycket av S.F:s egendom som svarade mot 13 100 000 kr fick tas i anspråk genom betalningssäkring. Genom omprövningsbeslut den 26 juli 2006 fastställde Skatteverket därefter den fordran som betalningssäkringen avsåg. I överklagande till Kammarrätten i Stockholm yrkade S.F. att länsrättens beslut om betalningssäkring skulle undanröjas. Kammarrätten beslutade den 24 oktober 2006 att avslå överklagandet. - S.F. överklagade även Skatteverkets omprövningsbeslut den 26 juli 2006 till Länsrätten i Stockholms län som i beslut den 12 februari 2008 förklarade att Länsrätten i Göteborg var rätt forum varför målet överlämnades dit. - S.F. ansökte om resning av Länsrättens i Stockholm län beslut den 15 maj 2006 angående betalningssäkring. Han anförde bl.a. följande. Genom Länsrättens i Stockholm län beslut den 12 februari 2008 har det numera framkommit att Länsrätten i Stockholms län inte varit behörig domstol. Felet är att bedöma som grovt misstag och beslutet om betalningssäkring ska därför undanröjas. -Regeringsrätten (2008-06-03, Nordborg, Kindlund, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Enbart den omständigheten att Länsrätten i Stockholms län handlagt målet om betalningssäkring i stället för Länsrätten i Göteborg, som - såvitt framgår av utredningen i ärendet - varit den behöriga domstolen kan inte antas ha inverkat på utgången i målet. I målet har inte heller i övrigt framkommit något sådant förhållande som kan utgöra skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2008-05-20, Björner)