HFD 2013 not 61

Klagande hos Migrationsöverdomstolen hade inte beretts tillfälle att slutföra sin talan (bifall)

Not 61. Ansökan av M.G. om resning ang. prövningstillstånd i mål om uppehållstillstånd m.m. - Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen, beslutade genom dom den 6 maj 2013 att avslå M.G:s överklagande av Migrationsverkets beslut den 2 april 2013 om uppehållstillstånd m.m. M.G. överklagade domen till Migrationsöverdomstolen, yrkade inhibition m.m. samt angav att en kompletterande besvärsinlaga skulle inges senare. Migrationsöverdomstolen beslutade den 22 maj 2013 att ge M.G. tillfälle att senast den 28 maj 2013 skriftligen slutföra sin talan och erinrade om att domstolen - för det fall att en skrivelse inte kommit in inom utsatt tid - ändå kunde komma att avgöra frågan om prövningstillstånd. Då någon skrivelse inte kom in beslutade Migrationsöverdomstolen den 30 maj 2013 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - M.G. ansökte om resning i Migrationsöverdomstolens mål. Han anförde att domstolens föreläggande om komplettering inte kom honom tillhanda och att han därför inte getts möjlighet att slutföra sin talan. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-10-02, Melin, Dexe, Hamberg) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Såvitt framgår av utredningen har Migrationsöverdomstolen inte skickat föreläggandet om komplettering till M.G. eller dennes ombud. M.G. har således inte beretts tillfälle att slutföra sin talan. Med hänsyn till detta bör resning beviljas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning och upphäver Migrationsöverdomstolens beslut att vägra prövningstillstånd i mål nr UM 3782-13 samt överlämnar handlingarna till Migrationsöverdomstolen för fortsatt handläggning. - (mål nr 5795-13, fd Norrman)