HFD 2013 not 71

Innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)

Not 71. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A ägde tillsammans med en annan person var sin hälftendel av aktierna i X AB och Y AB vilka bildades år 2007. Samma år förvärvade X AB först aktierna i Z AB från A och den andre delägaren och sålde sedan aktierna vidare till Y AB. X AB hade därefter inte bedrivit någon annan verksamhet än s.k. diskretionär förvaltning av det kapital som försäljningen genererade. Försäljningen av aktierna i Z AB medförde för A:s del att han beskattades för kapitalvinsten med 100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst. A och den andre delägaren avsåg att under år 2013 överlåta samtliga aktier i X AB till ett av dem nybildat bolag, NYAB. Därefter skulle X AB och senare även NYAB likvideras. A frågade om hans aktier i NYAB skulle komma att vara kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Skatterättsnämnden (2013-05-14, André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Lohela, Lundström, Werkell) : Förhandsbesked . Aktierna i NYAB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. - Skatterättsnämndens bedömning . Enligt förutsättningarna kommer A inte att vara verksam i NYAB. Det återstår därmed att pröva om han är eller har varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som NYAB. - Vid försäljningen av Z AB till Y AB under år 2007 tillgodogjorde sig X AB det kapital som genererats i Z AB och som kan hänföras till A:s och den andre delägarens arbetsinsatser där. X AB har sedan förvaltat detta kapital. Därmed får verksamhet motsvarande den som bedrevs i Z AB anses ha överförts till X AB. Vid likvidationen av X AB övertas denna verksamhet av NYAB (jfr HFD 2011 ref. 75 och HFD 2011 not. 88). - Av det anförda följer att NYAB och Z AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Eftersom A är verksam i betydande omfattning i Z AB blir hans aktier i NYAB kvalificerade andelar. Den omständigheten att han vid avyttringen av aktierna i Z AB inkomståret 2007 blivit beskattad med ett belopp motsvarande 100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst påverkar enligt Skatterättsnämndens mening inte bedömningen av karaktären på hans aktier i NYAB. - A överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att aktierna i NYAB inte är kvalificerade andelar. Han anförde bl.a. följande. Situationen i hans fall är jämförbar med den som var aktuell i RÅ 2010 ref. 11 II, fråga 3. Han är inte verksam i betydande omfattning i NYAB. Karaktären på aktierna i NYAB påverkas inte heller av att verksamheten fortfarande bedrivs i Z AB eftersom bolagen inte kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Aktierna i NYAB kan således inte anses vara kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL. Han kan inte anses ha varit verksam i betydande omfattning i X AB, varför aktierna inte heller kan anses vara kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 IL. Det som skiljer hans situation från den i RÅ 2010 ref. 11 II är att hans NYAB avser att likvidera X AB. Likvidationen innebär dock inte att en verksamhet överförs till NYAB. NYAB och X AB kan därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet. - Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-11-18, Almgren, Brickman, Saldén Enérus, Silfverberg, Bull) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 4061-13, fd M. Sundberg)