HFD 2013 not 72

För samfällighetsförening avseende beslut om föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg

Not 72. Ansökan av Tävetorps samfällighetsförening om rättsprövning av beslut ang. hastighetsbegränsning på väg. - Trafikverket fattade den 19 juni 2012 beslut om föreskrifter (TRVTFS 2012:5) om hastighetsbegränsning på väg E22 i Blekinge län. Föreskrifterna innebar bl.a. en höjning av högsta tillåtna hastighet på vissa vägsträckor. Tävetorps samfällighetsförening överklagade beslutet och anförde i huvudsak att den tätortsmiljö som finns på ett drygt tre km långt avsnitt av E22, med ett flertal oskyddade anslutningar, utfarter och busshållplatser, medför stora olycksrisker. Hastigheten på den aktuella vägsträckan borde därför sänkas i enlighet med vad föreningen närmare hade angett, för att öka trafiksäkerheten både för närboende i området och för trafikanterna. Regeringen (Näringsdepartementet) , som konstaterade att det finns andra alternativ än hastighetsbegränsningar för att höja säkerheten vid busshållplatser, avslog överklagandet i beslut den 29 november 2012. - Tävetorps samfällighetsförening ansökte om rättsprövning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva regeringens beslut. Föreningen anförde bl.a. följande. Det framgår inte av föreskrifterna vilka skäl Trafikverket haft för att höja hastigheten på berörd sträcka av E22. Regeringen har inte skickat ärendet på remiss till Trafikverket och har därför inte kunnat göra en avvägning mellan föreningens skäl för en sänkning av hastigheten och Trafikverkets skäl för en höjning. Regeringen har i stället gjort ett eget politiskt ställningstagande. Eftersom sakskälen för det överklagade beslutet inte har prövats mot föreningens invändningar ska regeringens beslut upphävas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-11-21, Melin, Sandström, Hamberg, Knutsson, Rynning) : Skälen för avgörandet . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Det har inte framkommit att Tävetorps samfällighetsförenings civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Föreningens ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar Tävetorps samfällighetsförenings ansökan om rättsprövning. - (mål nr 958-13, fd Andersson)