HFD 2013 not 75

Kammarrätt borde ha beviljat prövningstillstånd i mål som gällde / Folkbokföring (fråga om egentligt hemvist för person som efter inflyttning till Sverige arbetade utomlands, prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha beviljat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om egentligt hemvist för person som efter inflyttning till Sverige arbetade utomlands (prejudikat- och ändringsskäl)

Not 75. Överklagande av S.J. ang. prövningstillstånd i mål om folkbokföring. - S.J., som i folkbokföringssammanhang var att betrakta som ensamstående, anmälde återinflyttning till Sverige efter att ha bott några år i Kina. Av anmälan framgick att han hade en hyreslägenhet på två rum och kök i Göteborg och arbetade måndag - torsdag i Oslo där han avsåg att skaffa en liten lägenhet. Skatteverket avslog hans anmälan med motiveringen att han hade dubbel bosättning men inte sitt egentliga hemvist i Sverige eftersom han varken hade familj eller arbete i Sverige. - S.J. överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att han skulle folkbokföras i Sverige. Han anförde bl.a. att han en arbetsvecka tillbringar tre nätter och fyra dagar i Norge men all övrig tid i Sverige där han har sina släktingar och att norska myndigheter anser att han har sitt hemvist i Sverige. Förvaltningsrätten avslog överklagandet med motiveringen att hans egentliga hemvist fick anses vara Norge eftersom arbetsförhållandena bör väga tyngst för den som saknar familj. I beslut den 19 mars 2013 fann Kammarrätten i Göteborg inte skäl att meddela prövningstillstånd. - S.J. överklagade beslutet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Han hade inte någon annan anknytning till Norge än arbetet. I Sverige hade han föräldrar, syster och syskonbarn och en ”riktig” lägenhet. Bostaden i Norge bestod endast av ett rum med lägsta tänkbara hyra och standard. Hans kinesiska flickvän fick inte uppehållstillstånd i Sverige till följd av Skatteverkets beslut och hans hyresvärd hotade med vräkning eftersom han inte var folkbokförd på adressen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-11-28, Jermsten, Almgren, Bull) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till eller det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Enligt 3 § första stycket folkbokföringslagen (1991:481) ska den som efter inflyttning kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila i landet under minst ett år folkbokföras. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom eller utom landet ska folkbokföras om han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist här. - Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2008 ref. 13 prövat frågan om egentligt hemvist vid tillämpning av bestämmelserna i 20 § folkbokföringslagen om avregistrering vid utflyttning. Målet gällde en person som hade dubbel bosättning och veckopendlade från Sverige till arbete utomlands. Något motsvarande rättsfall vad gäller inflyttning till Sverige finns inte. Det får därför anses vara av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Omständigheterna i S.J:s fall är också sådana att kammarrätten haft anledning att ifrågasätta om förvaltningsrätten kommit till ett riktigt slut. - Prövningstillstånd ska därför meddelas för prövning i kammarrätten av S.J:s överklagande av förvaltningsrättens dom. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar S.J. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 18 december 2012 i mål nr 13162-12. - (mål nr 2618-13, fd Johansson)