HFD 2013 not 77

Skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägg / Skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget / Ne bis in idem (skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när åtal väckts efter det att Skatteverket påfört skattetillägget)

Not 77. Ansökan av J.N. om resning i mål ang. skattetillägg m.m. - Med hänvisning till att J.N. i samband med en hantering med osanna fakturor underlåtit att redovisa vissa löneinkomster beslutade Skatteverket genom omprövningsbeslut den 13 december 2005 att höja J.N:s inkomst av tjänst för inkomståren 2002-2004 och att påföra honom skattetillägg. Beslutet fastställdes slutligen av Kammarrätten i Stockholm genom dom den 6 april 2010. - Åtal mot J.N. väcktes den 31 maj 2006, grundat på bl.a. samma oredovisade löneinkomster. Han dömdes den 15 juli 2009 av Svea hovrätt till fängelse för, såvitt nu är av intresse, grovt skattebrott. Domen vann laga kraft. - J.N. ansökte om resning och anförde att han utsatts för dubbla förfaranden och att detta kränkt hans rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma gärning. Han yrkade också ersättning för kostnader i målen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-12-02, Melin, Sandström, Hamberg, Knutsson, Rynning) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i plenum den 29 oktober 2013 i mål nr 658-660-13 funnit att från det att åtal väcks föreligger hinder mot att besluta om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet. - I J.N:s fall väcktes åtalet efter det att Skatteverket beslutat att påföra skattetillägg. Redan på grund härav kan vad J.N. anfört inte föranleda Högsta förvaltningsdomstolen att bevilja resning. Ansökningen om resning ska därför avslås. - Det saknas skäl att bevilja ersättning för kostnader i målen. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning och yrkandet om ersättning för kostnader. - (mål nr 4990-4992-13, fd Magnander)