HFD 2013 not 79

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrätts dom och domen inte ändrats av kammarrätten

Not 79. Överklagande av A.K. i mål ang. vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. - Förvaltningsrätten i Stockholm biföll i dom den 19 juli 2012 en ansökan av socialnämnden om att A.K:s och B.K:s son skulle beredas vård enligt 1 § andra stycket och 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. B.K. överklagade men överklagandet avslogs av Kammarrätten i Stockholm i dom den 23 september 2013. - A.K. överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva kammarrättens dom. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-12-06, Almgren) : Skälen för avgörandet . Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att en förvaltningsdomstols beslut får överklagas av den som avgörandet angår, om det gått honom emot. - A.K. har inte överklagat förvaltningsrättens dom. Kammarrättens dom, som innebär att förvaltningsrättens dom inte ändras, kan vid sådant förhållande inte anses ha gått henne emot. A.K. har därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom (jfr RÅ 2010 ref. 24). Hennes överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 6666-13, fd A. Sundberg)