HFD 2013 not 8

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Vad som utgör otillbörligt uppförande och därmed grund för avstängning från rätt till ersättning (prejudikatskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om vad som utgör otillbörligt uppförande och därmed grund för avstängning från rätt till ersättning, prejudikatskäl)

Not 8. Överklagande av M.Y. ang. prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsförsäkring. - Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa beslutade att M.Y. skulle avstängas från ersättning i 60 dagar fr.o.m. den 2 maj 2010. Beslutet motiverades med att hon, genom att inte följa arbetsgivarens kvalitets- och hygienregler, själv varit vållande till att anställningen upphört. I omprövningsbeslut ändrade kassan inte beslutet. - M.Y. överklagade omprövningsbeslutet hos Förvaltningsrätten i Göteborg som i dom den 17 maj 2011 avslog överklagandet. Förvaltningsrätten ansåg att M.Y. brustit i förhållande till de kvalitets- och hygienrutiner som arbetsgivaren hade ställt upp. Arbetsgivaren hade därför haft fog för att avsluta hennes anställning. Mot denna bakgrund fick M.Y. enligt förvaltningsrätten anses ha agerat otillbörligt och hon skulle därmed avstängas från ersättning på det sätt som skett. M.Y. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg som den 23 september 2011 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - M.Y. överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten. Hon anförde bl.a. att en arbetspsykologisk utredning visade att hon lätt blev stressad vid pressade situationer och att hon inte medvetet brustit i fullgörandet av arbetsuppgifterna. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-02-26, Dexe, Ståhl, Saldén Enérus):Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Enligt 43 § 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska den sökande stängas av från rätt till ersättning om den sökande skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. - Frågan i målet är om M.Y:s agerande ska bedömas som otillbörligt uppförande och därmed kunna läggas till grund för avstängning från rätten till arbetslöshetsersättning. Det saknas avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som rör frågan om vad som avses med otillbörligt uppförande. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar överklagandet ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar M.Y. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 17 maj 2011. - (mål nr 6199-11, fd Perttu)