HFD 2013 not 80

Kammarrätts icke överklagbara beslut till vilket fogats besvärshänvisning

Not 80. Överklagande av Y.K. av ett beslut ang. avvisad talan. - Försäkringskassan beslutade att avvisa Y.K:s överklagande av ett beslut om sjukersättning som för sent inkommet. Försäkringskassan fann samtidigt att det inte förelåg skäl för ändring enligt 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade i dom den 11 april 2013 att avslå Y.K:s överklagande av Försäkringskassans beslut. Förvaltningsrättens dom överklagades hos Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 16 juli 2013 vägrade prövningstillstånd. - Y.K. överklagade kammarrättens beslut. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-12-10, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Om ett överklagande eller en begäran om omprövning har avvisats på grund av att överklagandet eller begäran har kommit in för sent och rätten efter överklagande har prövat avvisningsbeslutet eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får rättens beslut enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte överklagas. Av denna bestämmelse följer att kammarrättens beslut inte får överklagas trots att kammarrätten lämnat överklagandehänvisning. Y.K:s överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 5905-13, fd Sjöberg)