HFD 2014 not 10

Mål återförvisades till förvaltningsrätten då varken förvaltningsrätten eller kammarrätten tagit ställning till klagandens yrkande att beviljade insatser inte skulle dras in / Mål om bistånd enligt socialtjänstlagen återförvisades till förvaltningsrätten då varken förvaltningsrätten eller kammarrätten tagit ställning till klagandens yrkande att beviljade insatser inte skulle dras in

Not 10. Överklagande av Z.G. i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). - Socialnämnden i Järfälla kommun beslutade den 8 juli 2013 att bevilja Z.G. vissa insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för perioden 2013-07-08 - 2014-05-31. Det framgick att beslutet kunde komma att omprövas om förutsättningarna ändrades. - I ett beslut den 24 september 2013 avslog socialnämnden Z.G:s ansökan om utökade insatser med motiveringen att hans omfattande omsorgs- och tillsynsbehov kunde tillgodoses i särskilt boende med heldygnsomsorg. I ett brev till Z.G., daterat samma dag, meddelades han att hans tidigare beviljade hjälp i hemmet skulle avslutas inom två veckor. - Z.G. överklagade socialnämndens beslut.Förvaltningsrätten i Stockholm (2013-11-13, ordf. Sjölund) uppfattade överklagandet som att det avsåg enbart de utökade insatserna och avslog överklagandet. - Z.G. överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade dels att beviljade insatser inte skulle avbrytas, dels att han skulle beviljas utökade insatser i skälig omfattning. Kammarrätten i Stockholm (2013-12-30, Lindqvist, Krüll, referent) avvisade yrkandet rörande de beviljade insatserna med motiveringen att kammarrätten enbart kunde pröva det som varit föremål för förvaltningsrättens prövning och att socialnämndens beslut att avbryta pågående insatser inte omfattades av förvaltningsrättens dom. I övrigt meddelade kammarrätten inte prövningstillstånd. - Z.G. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och beslutet att inte meddela prövningstillstånd. Han yrkade att beslutet att avsluta de beviljade insatserna skulle upphävas, även interimistiskt, och att han skulle medges utökade omsorgsinsatser i skälig omfattning. Han anförde bl.a. följande. Socialnämnden har valt att formulera sitt beslut på olika sätt i olika handlingar. Det beslut som delgetts honom består av två delar, avslag på ansökan samt avslutande av redan beviljade insatser. Genom att inte pröva målet i dess helhet har kammarrätten begått rättegångsfel. Beslutet att med kort varsel avsluta beviljade insatser ingår i målet och omfattas av det beslut som han i sin helhet har överklagat. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-03-10, Melin, Sandström, Dexe, Hamberg, Knutsson): Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att pröva målet omedelbart i den del det avser avbrytande av beviljade insatser. - Socialnämnden har genom beslut den 24 september 2013 avslagit Z.G:s ansökan om utökade insatser. I direkt anslutning till detta har Z.G. i ett annat beslut, i brevform, informerats om att tidigare beviljade insatser kommer att avslutas inom två veckor. - Av Z.G:s överklagande till förvaltningsrätten framgår att han inte vill flytta till ett särskilt boende. Hans överklagande kan inte anses omfatta enbart beslutet att avslå ansökan om utökad hjälp utan måste också ha avsett beslutet att dra in de tidigare beviljade insatserna. - Z.G:s yrkande i kammarrätten avseende de beviljade insatserna får därför anses ligga inom processramen. Kammarrätten borde således inte ha avvisat yrkandet avseende dessa insatser. - En prövning bör nu ske av socialnämndens beslut att dra in de beviljade insatserna. Prövningen bör ske hos förvaltningsrätten. Kammarrättens avvisningsbeslut ska därför undanröjas och målet i denna del återförvisas till förvaltningsrätten. Det är förvaltningsrättens sak att ta ställning till Z.G:s yrkande om interimistiskt beslut. - Högsta förvaltningsdomstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i den återstående delen av målet, dvs. i den del som omfattas av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser avbrytande av beviljade insatser och återförvisar, med undanröjande av kammarrättens avvisningsbeslut, målet i denna del till Förvaltningsrätten i Stockholm för handläggning. - Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i den del av målet som omfattas av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens beslut i denna del står därmed fast. - (mål nr 362-14, fd Mundt)