HFD 2014 not 12

Skattetillägg -ne bis in idem (skäl att bevilja resning förelåg inte när dom på grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholvaror grundades på andra omständigheter än beslutet om skattetillägg) / EU-rätt- ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när dom på grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker grundades på andra omständigheter än beslutet om skattetillägg) / Europakonventionen- ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när dom på grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker grundades på andra omständigheter än beslutet om skattetillägg) / Resning- övriga frågor -ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om skattetillägg förelåg inte när dom på grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker grundades på andra omständigheter än beslutet om skattetillägg)

Not 12. Ansökan av E.N. om resning i mål om skattetillägg. - E.N. dömdes den 8 februari 2011 av Lunds tingsrätt till fängelse för grov smuggling enligt 5 § smugglingslagen (2000:1225) och olovlig försäljning av alkoholdrycker enligt 10 kap. 3 § alkohollagen (1994:1738). Det grova smugglingsbrottet avsåg att hon underlåtit att anmäla en viss mängd alkoholdrycker till tullbehandling. Den olovliga försäljningen av alkoholdrycker avsåg att hon olovligen sålt en del av de insmugglade alkoholdryckerna. Åtal hade väckts den 3 december 2010. - Skatteverket beslutade den 24 augusti 2011 att påföra E.N. alkoholskatt för de nämnda alkoholvarorna. Skattetillägg påfördes på grund av att hon i en särskild skattedeklaration hade lämnat oriktig uppgift genom att redovisa noll kronor i alkoholskatt. - Överklaganden av E.N. avslogs av Förvaltningsrätten i Falun och av Kammarrätten i Sundsvall, varefter Högsta förvaltningsdomstolen den 8 juli 2013 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - E.N. ansökte om resning och anförde att hon inte skulle fällas två gånger för samma brott - fängelse och skattetillägg. -Högsta förvaltningsdomstolen (2014-03-13, Dexe): Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna framgår att ingen får lagföras eller straffas två gånger för samma brott. - Avgörande vid prövningen av om åtalet för grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker innebar att skattetillägg inte fick tas ut är om förfarandena grundas på samma faktiska omständigheter. - Åtalet avsåg att E.N. underlåtit att anmäla en viss mängd alkoholvaror till tullbehandling samt att hon olovligen sålt en del av dessa alkoholvaror. Skattetillägget grundar sig däremot på att hon lämnat oriktiga uppgifter genom att i en särskild skattedeklaration redovisa noll kronor i alkoholskatt. De båda förfarandena baserar sig således inte på samma faktiska omständigheter. - Det anförda innebär att förbudet mot dubbla förfaranden och straff inte har överträtts. Redan härav följer att E.N:s resningsansökan ska avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 6190-13, fd Magnander)