HFD 2014 not 15

Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig

Not 15. Överklagande av Skatteverket i mål ang. efterbeskattning för mervärdesskatt. - I beslut den 6 maj 2011 medgav Skatteverket tryckeriföretaget O.H.-tryck (tryckeriet) sänkning av utgående mervärdesskatt. Som skäl för beslutet angav verket att mervärdesskattesatsen för vissa av företagets tryckeriprodukter skulle vara sex procent i stället för 25 procent till följd av EU-domstolens dom i mål C-88/09, Graphic Procédé. Med anledning av den sänkta skatten för tryckeriet fann Skatteverket i fem omprövningsbeslut den 29 september 2011 att avdraget för den ingående mervärdesskatten hos tryckeriets kund Tryckfaktorn AB skulle sänkas med motsvarande belopp som återbetalats till tryckeriet. Skatteverkets beslut omfattade efterbeskattning för redovisningsperioderna juli - december 2005, februari - juni 2006, augusti - december 2006, januari - juni 2007 och september - november 2007. - Tryckfaktorn AB överklagade Skatteverkets beslut och yrkade att de skulle upphävas. I dom den 8 december 2011 biföllFörvaltningsrätten i Stockholm överklagandet och upphävde de överklagade besluten. Skatteverket överklagade förvaltningsrättens dom men Kammarrätten i Stockholm avslog överklagandet i dom den 16 maj 2012. - Skatteverket fullföljde sin talan och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Tryckfaktorn AB:s ingående mervärdesskatt i enlighet med verkets omprövningsbeslut den 29 september 2011. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-03-20, Melin, Dexe, Hamberg, Knutsson, Nymansson): Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att pröva målen omedelbart. - Skatteverket har i omprövningsbeslut genom efterbeskattning enligt 21 kap. 12 § 2 skattebetalningslagen (1997:483), SBL, minskat bolagets ingående mervärdesskatt till följd av verkets beslut att sätta ned den utgående mervärdesskatten hos ett tryckeri som är leverantör till bolaget. - Enligt den angivna bestämmelsen får efterbeskattning ske när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för någon annan skattskyldig. Efterbeskattning får dock enligt 21 kap. 13 § andra stycket SBL inte ske, om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt. - Kammarrätten har i den nu överklagade domen funnit att Skatteverkets beslut om utgående mervärdesskatt hos tryckeriet inte föranleder att ändring ska ske genom efterbeskattning hos bolaget. Kammarrätten har vid denna utgång inte prövat frågan om efterbeskattning skulle framstå som uppenbart oskälig. - Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 26 februari 2014 (mål nr 3291-13, HFD 2014 ref. 14) bedömt efterbeskattningsbestämmelsens tillämplighet i en motsvarande situation. Domstolen fann att förutsättningar förelåg för efterbeskattning och att efterbeskattning i det fallet inte framstod som uppenbart oskälig. - En bedömning av om samtliga förutsättningar för efterbeskattning föreligger i de nu aktuella målen bör ske hos kammarrätten. Kammarrättens dom bör därför upphävas och målen visas åter till kammarrätten för prövning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och visar målen åter till kammarrätten för prövning. - (mål nr 3765-3769-12, fd Örbom) Högsta förvaltningsdomstolen har därefter avgjort motsvarande fråga i ett mycket stort antal mål med samma utgång.