Upphävd författning

Skattebetalningslag (1997:483)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
SFS 1997:483 i lydelse enligt SFS 2011:1511
Ikraft
1997-11-01
Upphäver
Uppbördslag (1953:272)
Lag (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 kap. Tillämpningsområde, definitioner och valuta.

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av

 1. sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxerings-lagen (1990:324),
 2. avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980),
 3. skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
 4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
 5. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) samt sådant belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket den lagen,
 6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
 7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

[S2]Lagen gäller även, om inte annat särskilt anges, vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av punktskatt. Med punktskatt avses i denna lag skatt enligt

 1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
 2. lagen (1972:820) om skatt på spel,
 3. lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
 4. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
 5. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
 6. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
 7. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
 8. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
 9. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 10. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 11. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 12. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
 13. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
 14. lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, och
 15. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. Lag (2011:75).

Prop. 1997/98:148: Ändringen kommenteras i avsnitt 4.5.9.

Registreringsanmälningar skall i normalfallet göras om möjligt senast två veckor innan den verksamhet som medför registreringsplikt påbörjas (se 3 kap. 2 § SBL).

Enligt 4 § skattebetalningsförordningen (1997:750, SBF) skall anmälan för registrering göras på blankett enligt ...

1 a § Har upphävts genom lag (2006:1429).
1 b § Har upphävts genom lag (2004:1142).

2 §  Lagen gäller vid bestämmande, debitering och betalning av

 1. skattetillägg och förseningsavgift i fråga om sådan skatt eller avgift som avses i 1 §,
 2. förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
 3. kontrollavgift enligt 15 kap. 9 §,
 4. kontrollavgift enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,
 5. kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher,
 6. transporttillägg som avses i 4 kap. 9 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
 7. kontrollavgift enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m., och
 8. ränta på skatt eller avgift som avses i 1 och 1 a §§ samt på skattetillägg, avgift och transporttillägg som avses i 1-7. Lag (2008:1320).

2 a §  Lagen gäller inte, om det inte särskilt anges, när skatt skall tas ut enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid import av varor eller när det är fråga om punktskatt som skall betalas till Tullverket enligt någon av de lagar som anges i 1 § andra stycket. I sådana fall gäller tullagen (2000:1281). Lag (2002:400).

2 b §  Lagen gäller inte för skattepliktiga varor som

 1. är omhändertagna med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, eller
 2. omfattas av ett beslut om skatt enligt lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

[S2]Om ett beslut som avses i första stycket upphävs, skall dock lagen anses ha varit tillämplig som om beslutet aldrig hade fattats. Lag (2007:462).

Definitioner

3 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i de lagar som anges i 1- 2 §§ samt i 1 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324), om inte annat anges i detta kapitel eller framgår av sammanhanget. Med arbetsgivaravgift avses dock även sådan särskild löneskatt och allmän löneavgift som en arbetsgivare är skyldig att betala enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Vidare avses med juridisk person också dödsbon och handelsbolag. Lag (2001:328).

4 §  Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

 1. avgift och avgiftsskyldig,
 2. belopp som ska dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning för betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att göra sådant avdrag, samt
 3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift, transporttillägg och ränta och den som är skyldig att betala skattetillägg, avgift, transporttillägg eller ränta.

[S2]Med skatt likställs

 1. belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
 2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund av ett senare beskattningsbeslut ska betalas in igen till Skatteverket, och
 3. belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

[S3]Med skattskyldig likställs

 1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter som anges i 1 §,
 2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap.9-13 §§mervärdesskattelagen,
 3. den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F-skattsedel enligt 4 kap.7 eller 8 §,
 4. den som Skatteverket enligt 23 kap. 3 § har beslutat ska svara för redovisning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som bedrivs genom enkelt bolag eller partrederi,
 5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,
 6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,
 7. den som har rätt till återbetalning enligt
  1. 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
  2. 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
  3. 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
  4. 28-30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 8. den som har rätt till återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 9, 10 eller 11 §, 11 kap.12 eller 13 § lagen (1994:1776) om skatt på energi eller omfattas av ett slutligt beslut om skattenedsättning enligt 9 kap. 9 b § tredje stycket samma lag,
 9. den som i egenskap av företrädare för en juridisk person är betalningsskyldig enligt 12 kap.6 eller 6 a § eller som träffat överenskommelse enligt 12 kap. 7 c §, och
 10. den som i egenskap av ombud för en generalrepresentation eller skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare är betalningsskyldig för skatt enligt 23 kap.3 c eller 3 d §. Lag (2008:1318).

5 §  Vad som sägs i denna lag om handelsbolag gäller, om inte annat föreskrivs, även europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).

[S2]Vad som sägs i denna lag om ekonomiska föreningar gäller, om inte annat föreskrivs, även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS). Lag (2009:722).

6 §  I denna lag avses med

[S2]arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete,

[S3]arbetstagare: den som tar emot ersättning för arbete,

[S4]beskattningsår: i fråga om

 1. skatt som avses i inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket14 och lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader samt avgift som avses i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, beskattningsår enligt 1 kap.1315 §§inkomstskattelagen,
 2. mervärdesskatt, beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen (1994:200) eller, för förvärv av sådana varor som avses i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen, det kalenderår under vilket förvärvet skett,
 3. punktskatt, samma beskattningsår som i 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen eller, om skatteredovisningen inte sker för redovisningsperioder, det kalenderår under vilket den skattepliktiga händelsen inträffat,
 4. skatt som inte avses i a–c, det kalenderår för vilket skatten ska betalas,

[S5]grupphuvudman: den som enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen utsetts som huvudman för en mervärdesskattegrupp,

[S6]inkomstår: kalenderåret före taxeringsåret,

[S7]näringsverksamhet: verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten enligt bestämmelserna i 13 kap.inkomstskattelagen räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamheten bedrivs av ett handelsbolag, för någon delägare i bolaget,

[S8]överskjutande ingående mervärdesskatt: den del av ingående mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt. Lag (2011:75).

Prop. 1997/98:148: I paragrafen definieras, i alfabetisk ordning, vissa centrala begrepp som används i lagen. Paragrafen har kompletteras med en definition av begreppet grupphuvudman eftersom det är lämpligt att introducera detta begrepp redan i lagens början.

Valuta

7 §  Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall, om inte annat följer av 5 kap. 12 § andra stycket, till sina belopp anges i svenska kronor. Lag (2000:55).

2 § Har upphävts genom lag (2003:664).
3 § Har upphävts genom lag (2003:664).
4 § Har upphävts genom lag (2003:664).
5 § Har upphävts genom lag (2003:664).
5 a § Har upphävts genom lag (2003:664).

[K2]6 §  Om den skattskyldige inom föreskriven tid har gett in en begäran om omprövning till en allmän förvaltningsdomstol, får Skatteverket ändå pröva ärendet. Begäran skall då omedelbart sändas över till verket med uppgift om den dag då begäran kom in till domstolen. Lag (2003:664).

7 § Har upphävts genom lag (2003:664).

[K2]8 §  Om ett beskattningsärende som avses i denna lag har ett nära samband med ett taxeringsärende som enligt 2 kap. 4 § taxerings- lagen (1990:324) skall avgöras i en skattenämnd, får även beskattningsärendet avgöras i skattenämnden, om det är lämpligt att ärendena prövas i ett sammanhang.

Registrering

[K3]1 §  Skatteverket ska registrera

 1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala arbetsgivaravgifter,
 2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,
 3. den som är grupphuvudman,
 4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap.9 och 1113 §§ samma lag,
 5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,
 6. en utländsk företagare som är etablerad i ett annat EU- land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap.13 §§mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 2, 4 eller 5,
 7. en näringsidkare som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,
 8. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, och
 9. den som är skattskyldig enligt
  1. lagen (1972:820) om skatt på spel,
  2. 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
  3. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
  4. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
  5. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
  6. 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
  7. 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
  8. 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 § eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  9. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
  10. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
  11. lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
  12. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

[S2]Om skatt ska betalas enligt 23 kap.3 c eller 3 d § av ett ombud för en generalrepresentation eller av en skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare, ska ombudet respektive representanten registreras i stället för försäkringsgivaren. Lag (2011:288).

Prop. 2002/03:99: Ändringarna i första stycket 7 h föranleds av att 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi har upphävts genom SFS 2002:890 (prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. ...

Prop. 2006/07:96: Den som är skyldig att redovisa och betala skatt på trafikförsäkringspremie enligt 3 § och skatt på trafikförsäkringsavgift enligt 4 § lagen om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. skall registreras av Skatteverket. En bestämmelse om detta tas in i en ny punkt 7 l. Genom att ombud för generalrepresentation och skatterepresentant för utländsk försäkringsgivare enligt en ny punkt i 1 kap. 4 § likställs med skattskyldig skall även dessa registreras av Skatteverket. I de fall då ett ombud eller ...

Prop. 2005/06:125: I sjunde punkten h införs en hänvisning som innebär att Skatteverket skall registrera den som är skattskyldig, för energiskatt och koldioxidskatt, för fossilt kol i visst hushållsavfall som förbrukas för uppvärmning.

Prop. 2001/02:28: Genom denna ändring blir det tydligt att registreringsförfarandet även omfattar den som inte är skattskyldig (dvs. skyldig att betala mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 § ML) men som företar omsättning, förvärv eller överföring av varor till eller från annat EU-land. Ändringen kommer framför allt att träffa utländska företagare som har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–4 §§ ML eftersom dessa personer inte kan registreras med ...

Anmälan för registrering

[K3]2 §  Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som skall registreras enligt 1 § skall anmäla sig för registrering hos Skatteverket.

[S2]Den som driver flera verksamheter som medför skattskyldighet för mervärdesskatt, skall göra en anmälan för varje verksamhet.

[S3]Om inte något hindrar det skall anmälan göras senast två veckor innan den verksamhet som medför anmälningsplikt påbörjas eller övertas. Den vars verksamhet är yrkesmässig endast enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 och andra stycketmervärdesskattelagen (1994:200) och som enligt 10 kap. 31 § i denna lag skall redovisa mervärdesskatten i självdeklarationen anses ha fullgjort anmälningsskyldigheten genom att lämna deklarationen. Lag (2003:664).

[K3]3 §  Om ett förhållande som har tagits upp i en anmälan om registrering har ändrats, skall den som gjort anmälan underrätta Skatteverket om ändringen. Om inte något hindrar det skall underrättelsen lämnas inom två veckor från det att ändringen inträffade. Lag (2003:664).

Föreläggande

[K3]4 §  Skatteverket får förelägga den som inte gör anmälan enligt 2 § eller inte lämnar underrättelse enligt 3 §, att fullgöra sin skyldighet eller att lämna sådana uppgifter som behövs för att avgöra om skyldighet att göra anmälan eller lämna underrättelse finns. Lag (2003:664).

Skattekonton

[K3]5 §  Skatteverket skall upprätta ett skattekonto för varje person som är skattskyldig enligt denna lag.

[S2]Skatteverket får besluta att en person skall ha fler än ett skattekonto. För en grupphuvudman skall det upprättas ett särskilt skattekonto för registrering av mervärdesskattegruppens mervärdesskatt. Ett särskilt skattekonto skall upprättas även för ett sådant ombud eller en sådan skatterepresentant som skall svara för betalning av skatt enligt 23 kap.3 c eller 3 d §.

[S3]På skattekontot skall, om inte annat följer av fjärde stycket, Skatteverket registrera skatt som skall betalas in eller betalas tillbaka enligt ett beskattningsbeslut, avdragen A- skatt, gjorda inbetalningar och utbetalningar samt belopp som har lämnats för indrivning. Belopp som skall betalas in registreras på förfallodagen. Belopp som skall tillgodoräknas registreras så snart underlag finns.

[S4]Belopp som har betalats av en företrädare för en juridisk person på grund av en överenskommelse enligt 12 kap. 7 c § skall registreras på den juridiska personens skattekonto. Lag (2007:462).

Prop. 2006/07:96: För ett ombud för en generalrepresentation eller en skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare som bedriver gränsöverskridande verksamhet, bör den skatt som ombudet eller representanten ansvarar för enligt 23 kap. 3 c eller 3 d § redovisas på ett särskilt skattekonto. En bestämmelse om att Skatteverket skall tilldela ombud och skatterepresentant ett särskilt skattekonto tas därför in i andra stycket.

Prop. 2002/03:128: Enligt nya fjärde stycket skall belopp som en företrädare betalat in med anledning av en överenskommelse som träffats enligt 12 kap. 7 c §, registreras på den juridiska personens skattekonto. Någon avräkning mot företrädarens eventuella egna skattekonto skall således inte göras.

Om överenskommelsen förfaller skall belopp som företrädaren betalat in på grund av överenskommelsen överföras till företrädarens egna skattekonto (jfr 18 kap. 4 a §).

[K3]6 §  Skatteverket skall dels årligen, dels månatligen stämma av inbetalda och andra tillgodoförda belopp mot påförda belopp. Någon avstämning behöver dock inte göras då inte något annat belopp än ränta har tillgodoförts eller påförts.

[S2]En avstämning av skattekontot skall också göras när den skattskyldige begär det, om inte särskilda skäl talar mot det.

[S3]Den årliga avstämningen skall göras sedan den slutliga skatten har registrerats. Lag (2003:664).

4 kap. Preliminär skatt och skattsedel på sådan skatt

 • RÅ 2004:25:Mål om återkallelse av F-skattsedel har ansetts som ett mål om skatt i den mening som avses i lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Skyldighet att betala preliminär skatt

[K4]1 §  Preliminär skatt för en skattskyldig skall betalas för inkomståret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten enligt den årliga taxeringen året efter inkomståret.

[K4]2 §  Den preliminära skatten skall betalas genom skatteavdrag (A- skatt) eller enligt särskild debitering (F-skatt eller särskild A- skatt).

[K4]3 §  Skatteavdrag görs av den som betalar ut ersättning för arbete, ränta eller utdelning enligt vad som anges i 5 kap.

[K4]4 §  F-skatt betalas av den som har fått en F-skattsedel. Av 5 kap. framgår att skatteavdrag i vissa fall skall göras även för den som har fått en F-skattsedel.

[K4]5 §  Särskild A-skatt betalas av den skattskyldige efter beslut av Skatteverket. Sådant beslut får meddelas endast beträffande den som inte har fått en F-skattsedel.

[S2]Beslut om särskild A-skatt får meddelas under förutsättning att överensstämmelsen mellan den preliminära skatten och den beräknade slutliga skatten därigenom kan antas bli bättre än om endast skatteavdrag görs. Lag (2003:664).

Prop. 1997/98:33: Ä ndringen har gjorts för att skattemyndigheten skall kunna utfärda särskild A-skatt för den som skall betala förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt.

Skattsedel på preliminär skatt

[K4]6 §  Skatteverket skall för varje inkomstår utfärda skattsedlar på preliminär skatt. För sådan skatt skall det finnas två slag av skattsedlar (F-skattsedel och A-skattsedel). Lag (2003:664).

Utfärdande av F-skattsedel

[K4]7 §  En F-skattsedel skall, om inte annat följer av 8, 10 eller 11 §, efter ansökan utfärdas för den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet här i landet, såvida det inte finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas. Lag (1997:1032).

Prop. 1997/98:33: Frågan om utfärdande av F-skattsedel har behandlats i avsnitt 4.2. Syftet med den föreslagna ändringen av bestämmelsen är att göra det lättare för den som startar en verksamhet att få en F-skattsedel. För att en F-skattsedel skall utfärdas räcker det med att sökanden lämnar uppgifter som visar att han eller hon har för avsikt att bedriva näringsverksamhet. Att ansökan om F-skatt skall göras på särskild blankett bör lämpligen ...

 • RÅ 2001:25:En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2004:40:Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdande av F-skattsedel (I och II).

[K4]8 §  En F-skattsedel skall utan ansökan utfärdas för den som vid utgången av närmast föregående inkomstår hade en sådan skattsedel.

 • RÅ 2004:40:Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdande av F-skattsedel (I och II).

[K4]9 §  Skatteverket får i fråga om fysiska personer besluta att en F-skattsedel skall utfärdas under villkor att den åberopas endast i personens näringsverksamhet. Villkoret skall framgå av skattsedeln. Lag (2003:664).

 • RÅ 2004:40:Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdande av F-skattsedel (I och II).
 • RÅ 1998:2:I samband med utfärdande av F-skattesedel har skattemyndigheten som villkor föreskrivit att F-skattesedeln inte fick användas vid uppdrag för en viss kommun (som även var den skattskyldiges arbetsgivare). Fråga om lagligheten av villkoret.

[K4]10 §  En F-skattsedel får inte utfärdas för en delägare i ett handelsbolag enbart på grund av delägarens intäkter från bolaget.

[K4]11 §  En F-skattsedel får inte utfärdas

 1. för den som har fått en tidigare utfärdad F-skattsedel återkallad enligt 13 §3 eller 8 förrän två år efter återkallelsebeslutet,
 2. för den som har fått en tidigare utfärdad F-skattsedel återkallad enligt 13 § 2, 4-7 eller 9, så länge grunden för återkallelsen finns kvar, eller
 3. för den som inte har haft någon F-skattsedel men som skulle ha fått en sådan skattsedel återkallad på grund av något förhållande som avses i 13 §.

[S2]För den som inte har haft någon F-skattsedel men som skulle ha fått en sådan skattsedel återkallad på grund av något förhållande som avses i 13 § 8 får en F-skattsedel inte utfärdas förrän två år efter det att företagets eller bolagets F-skattsedel återkallades eller företaget eller bolaget försattes i konkurs.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får en F-skattsedel utfärdas trots vad som sägs i första och andra styckena.

 • RÅ 2004:40:Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdande av F-skattsedel (I och II).

F-skattebevis

[K4]12 §  För den som får en F-skattsedel skall Skatteverket också utfärda ett F-skattebevis. Villkor enligt 9 § skall framgå av F-skattebeviset. Lag (2003:664).

Återkallelse av F-skattsedel

[K4]13 §  Skatteverket skall återkalla en F-skattsedel, om innehavaren

 1. begär att skattsedeln skall återkallas,
 2. upphör att bedriva näringsverksamhet här i landet,
 3. inte följer villkor som har meddelats enligt 9 § eller på annat sätt missbrukar sin F-skattsedel och missbruket inte är obetydligt,
 4. inte följer ett föreläggande att lämna självdeklaration eller, i fråga om handelsbolag, uppgifter som avses i 3 kap.18 eller 19 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, eller endast lämnar en handling med så bristfälligt innehåll att den uppenbarligen inte kan ligga till grund för taxering,
 5. brister i redovisning eller betalning av skatt enligt denna lag eller motsvarande utländsk skatt i en utsträckning som inte är obetydlig,
 6. har meddelats näringsförbud,
 7. är i konkurs,
 8. är eller har varit företagsledare i ett fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och det finns eller fanns förutsättningar att återkalla företagets eller bolagets F- skattsedel på grund av ett förhållande som kan hänföras till företagsledaren, eller
 9. är ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och en företagsledare i företaget eller bolaget har handlat på ett sådant sätt att en F-skattsedel inte får utfärdas för företagsledaren på grund av ett förhållande som avses i 3-8. Lag (2003:664).

 • RÅ 2004:40:Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdande av F-skattsedel (I och II).
 • RÅ 1998:2:I samband med utfärdande av F-skattesedel har skattemyndigheten som villkor föreskrivit att F-skattesedeln inte fick användas vid uppdrag för en viss kommun (som även var den skattskyldiges arbetsgivare). Fråga om lagligheten av villkoret.

[K4]14 §  Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse av en F-skattsedel trots vad som sägs i 13 §. Lag (2003:664).

 • RÅ 2004:40:Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdande av F-skattsedel (I och II).

[K4]15 §  Om en F-skattsedel har återkallats, får Skatteverket förelägga innehavaren att överlämna F-skattsedeln och F-skattebeviset till verket.

[S2]Skatteverket får lämna uppgift om återkallelsen till de berörda uppdragsgivare som verket känner till. Lag (2004:127).

Utfärdande av A-skattsedel

[K4]16 §  En A-skattsedel skall på begäran utfärdas för

 1. skattskyldig som inte har en F-skattsedel, och
 2. skattskyldig som har en F-skattsedel med villkor enligt 9 §.

Skyldighet att göra skatteavdrag

[K5]1 §  Den som betalar ut sådan ersättning för arbete, ränta eller utdelning som skall tas upp som intäkt är skyldig att göra skatteavdrag enligt bestämmelserna i detta kapitel vid varje tillfälle då utbetalning sker. Lag (2000:1164).

Prop. 2000/01:12: I paragrafen föreskrivs att skatteavdrag skall göras endast på utbetalningar av ersättning för arbete, ränta och utdelning som skall tas upp som intäkt.

Skatteavdrag från ersättning för arbete

[K5]2 §  Skatteavdrag skall, om inte annat följer av 3-5 §§, göras från kontant ersättning för arbete.

[S2]Med ersättning för arbete likställs i denna lag

 1. pension,
 2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,
 3. ersättning på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst om ersättningen inte utgör livränta,
 4. engångsbelopp på grund av personskada,
 5. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap.24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 §inkomstskattelagen (1999:1229),
 6. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverksamhet,
 7. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen skall dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,
 8. behållning på pensionssparkonto som skall avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla eller att behållningen tagits i anspråk vid utmätning, konkurs eller ackord, och
 9. annan kontant ersättning som utgår med anledning av tjänsten. Lag (1999:1300).

Prop. 1997/98:33: En ny punkt 8 i andra stycket har införts för att skatteavdrag skall kunna göras från bl.a. avgångsvederlag, skadestånd enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd och liknande ersättningar som utgör skattepliktig intäkt av tjänst. Dessa ersättningar utgör som regel inte ersättning för arbete och kan därför inte med paragrafens nuvarande lydelse bli föremål för skatteavdrag. Enligt 2 ...

[K5]3 §  Skatteavdrag ska inte göras, om

 1. ersättningen är mindre än 100 kronor,
 2. det kan antas att det som utbetalaren kommer att betala ut till mottagaren under inkomståret inte uppgår till 1 000 kronor,
 3. utbetalarens sammanlagda ersättning för arbete till mottagaren understiger 10 000 kronor under inkomståret och
  1. utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
  2. ersättningen inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven näringsverksamhet,
  3. utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken, samt
  4. det inte är fråga om sådan ersättning för arbete som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken,
 4. ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet och ersättningen under inkomståret understiger ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken,
 5. ersättningen betalas ut av ett handelsbolag till en delägare i bolaget,
 6. ersättningen är familjebidrag till någon som tjänstgör inom totalförsvaret, eller
 7. ersättningen är sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen till mottagare som debiterats preliminär skatt för inkomståret. Lag (2010:1268).

Prop. 1999/2000:6: I paragrafen finns vissa undantag från huvudregeln i 2 § att skatteavdrag skall göras från kontant ersättning för arbete. Skatteavdrag skall enligt nuvarande bestämmelser i punkten 3 inte göras om utbetalarens sammanlagda ersättning för arbete till mottagaren understiger 10 000 kr under inkomståret och utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo under förutsättning att vad som betalas ut inte utgör en utgift i utbetalarens näringsverksamhet. Ändringen innebär att om utbetalaren och mottagaren ...

[K5]4 §  Skatteavdrag ska inte göras från ersättning som betalas ut till

 1. staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund,
 2. fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,
 3. utländska juridiska personer, eller
 4. mottagare som visar upp ett sådant beslut om befrielse från skatteavdrag som avses i 10 eller 11 §.

[S2]Första stycket 2 och 3 gäller inte, om

 • ett sådant beslut om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för mottagaren som avses i 5 a § tredje stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. har visats upp för utbetalaren eller denne fått kännedom om att ett sådant beslut finns, eller
 • ersättningen betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe här i landet.

[S3]Första stycket 2 gäller inte heller, om ersättningen

Prop. 2004/05:19: Ett nytt tredje stycke har införts med anledning av att undantaget från att göra skatteavdrag för utbetalaren enligt första stycket punkten 2 för begränsat skattskyldiga inte skall gälla om ersättningen skall beskattas enligt inkomstskattelagen. De situationer som här avses är de då en begränsat skattskyldig har inkomster som skall beskattas enligt förslaget i 3 kap. 18 § 1 första stycket IL. Vidare skall undantaget inte heller ...

Prop. 2008/09:182: Ändringen i andra stycket avser den situationen att en begränsat skattskyldig har inkomster som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § och 6 kap. 11 § IL i deras föreslagna nya lydelser. Skatteavdrag ska då göras enligt skattebetalningslagen om inte den skattskyldige visar upp en Fskattsedel. Tredje stycket har ändrats så att det tydligt ska framgå vilken ...

 • RÅ 2010:122:Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.

[K5]5 §  Skatteavdrag skall inte heller göras, om den som tar emot ersättningen har en F-skattsedel antingen när ersättningen för arbetet bestäms eller när den betalas ut. En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas, om den lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress samt betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. Uppgiften om innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

[S2]Om betalningsmottagaren har F-skattsedel med sådant villkor som avses i 4 kap. 9 §, får skatteavdrag underlåtas endast om F- skattsedeln åberopas skriftligen. Lag (1999:1058).

Prop. 1999/2000:6: Ändringen föranleds av att personer som inte är eller har varit folkbokförda här i landet från och med den 1 januari 2000 skall tilldelas ett särskilt samordningsnummer i stället för personnummer (prop. 1997/97:9). Samordningsnummer skall bl.a. få tilldelas för beskattningsändamål.

 • RÅ 2007:61:Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).

[K5]6 §  Även om mottagaren har F-skattsedel skall skatteavdrag göras från ersättning från semesterkassa samt från pension, sjukpenning och annan ersättning som avses i 2 § andra stycket.

Anmälningsskyldighet

[K5]7 §  Om den som tar emot ersättning för ett utfört arbete har eller åberopar en F-skattsedel utan villkor enligt 4 kap. 9 § eller åberopar en F-skattsedel med sådant villkor, trots att det är uppenbart att arbetet har utförts under sådana förhållanden att den som utfört arbetet är att anse som anställd hos den som betalar ut ersättningen för arbetet, skall utbetalaren skriftligen anmäla detta till Skatteverket. Lag (2003:664).

Prop. 1997/98:33: Genom ändringen kan också den som betalar ut ersättning för arbete till någon som åberopar en F-skattsedel utan att faktiskt ha en sådan göras solidariskt ansvarig för skatten enligt 12 kap. 3 §.

 • RÅ 1998:2:I samband med utfärdande av F-skattesedel har skattemyndigheten som villkor föreskrivit att F-skattesedeln inte fick användas vid uppdrag för en viss kommun (som även var den skattskyldiges arbetsgivare). Fråga om lagligheten av villkoret.

Skatteavdrag från ränta och utdelning

[K5]8 §  Skatteavdrag skall, om inte annat följer av 9 §, göras från sådan ränta och utdelning som lämnas i pengar och som kontrolluppgift skall lämnas för enligt 8 eller 9 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Lag (2001:1239).

[K5]9 §  Skatteavdrag ska inte göras från

 1. ränta på ett konto, om räntan är mindre än 100 kronor,
 2. ränta eller utdelning till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,
 3. ränta eller utdelning som enligt skatteavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige,
 4. ränta på ett förfogarkonto som avses i 8 kap. 6 § andra stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om räntan är mindre än 1 000 kronor,
 5. ränta på ett konto för klientmedel,
 6. ränta som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om det är okänt för utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och utbetalaren därför ska redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 8 kap. 5 § andra stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
 7. ränta eller utdelning som ett utländskt företag ska lämna kontrolluppgift för enligt 13 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
 8. utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),
 9. utdelning på andelar i en svensk ekonomisk förening,
 10. utdelning från en utländsk juridisk person, om utdelningen inte har betalats ut genom en central värdepappersförvarare eller genom någon som bedriver valutahandel eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett utländskt finansiellt instrument förvaras i depå eller kontoförs eller en rättighet eller en skyldighet som anknyter till ett sådant finansiellt instrument kontoförs,
 11. ränta på obligation, förlagsbevis eller någon annan för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning som har betalats ut mot att kupong eller kvitto har lämnats och inte har betalats ut genom en central värdepappersförvarare eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett utländskt finansiellt instrument förvaras i depå eller kontoförs eller en rättighet eller en skyldighet som anknyter till ett sådant finansiellt instrument kontoförs, eller
 12. räntekompensation som förvärvaren av en fordringsrätt eller delägarrätt betalar till överlåtaren för upplupen men inte förfallen ränta. Lag (2011:75).

Prop. 2001/02:25: Skatteavdrag skall göras från ränta och utdelning om kontrolluppgift skall lämnas om inte särskilt undantag har gjorts. I den nya lagen har kontrolluppgiftsskyldigheten utvidgats till att även omfatta utdelning och ränta från så kallade kupongbolag och ekonomiska föreningar samt andra där mottagaren av utdelningen eller räntan enligt den gamla lagen skall lämna särskild uppgift. Avsikten är inte att samtidigt utvidga skyldigheten att göra skatteavdrag för dessa utdelningar och räntor. Särskilda ...

Prop. 1997/98:33: I punkt 7 har en felaktig hänvisning till sista stycket i lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter rättats.

Prop. 2005/06:169: I paragrafen har införts en ny punkt, punkt 12, vari det görs ett uttryckligt undantag från bestämmelserna om skatteavdrag i fråga om sådan kompensation som förvärvaren av en fordringsrätt eller delägarrätt betalar till överlåtaren för upplupen men inte förfallen ränta.

Beslut om befrielse från skatteavdrag

[K5]10 §  Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte skall göras från viss ersättning för arbete,

 1. om ersättningen betalas ut till någon som inte är skattskyldig för den i Sverige och överenskommelse inte har träffats med den stat där ersättningen skall beskattas om att skatteavdrag skall göras här i landet, eller
 2. om skatteavdraget, med hänsyn till den skattskyldiges inkomst- eller anställningsförhållanden eller på grund av andra särskilda skäl, skulle medföra avsevärda besvär för arbetsgivaren. Lag (2003:664).

[K5]11 §  Skatteverket får besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall göras för

 1. en arbetstagare som är obegränsat skattskyldig här i landet men utför arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för undvikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller
 2. en arbetstagare som är bosatt i en sådan stat som anges under 1 men utför arbete här i landet.

[S2]En förutsättning för beslut enligt första stycket är att avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i den andra staten.

[S3]Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten skall tas ut och om Skatteverket träffar överenskommelse med behörig myndighet i den andra staten om att skatten skall tas ut där, får verket besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall göras. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:99: Ändringarna är en direkt konsekvens av att det i framtiden bara kommer att finnas en myndighet, Skatteverket, som kan fatta beslut om skatteavdrag.

Skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag

[K5]12 §  Den som betalar ut ersättning för arbete skall vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp.

[S2]Om ersättningen betalas ut i utländsk valuta och skatteavdraget beräknats på ersättning som räknats om enligt en annan valutakurs än kursen vid utbetalningstillfället, skall skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket i de fall avdraget är lika stort som vid det närmast föregående utbetalningstillfället. Lag (2000:55).

Prop. 1999/2000:23: I ett nytt andra stycke föreskrivs att i de fall ersättning för arbete betalas ut i utländsk valuta och skatteavdraget beräknats på denna ersättning omräknad till svenska kronor enligt annan valutakurs än kursen vid utbetalningstillfället, skatteavdragets belopp också skall anges i den utländska valutan.

Skyldighet att tillämpa vissa beslut

[K5]13 §  Ett beslut om skatteavdrag enligt 8 kap. 11, 27, 28 eller 29 § skall följas senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller sedan två veckor har gått efter det att den som skall göra avdraget fick del av beslutet.

Återbetalning av skatteavdrag

[K5]14 §  Om den för vars räkning skatteavdrag har gjorts kan visa att ett avdrag har gjorts med för högt belopp och beloppet ännu inte har betalats in till Skatteverket, skall den som har gjort skatteavdraget skyndsamt betala tillbaka mellanskillnaden mot kvitto.

[S2]Återbetalning som grundas på ett beslut om ändrad beräkning av preliminär skatt i samband med konkurs eller utmätning enligt 8 kap.27 eller 28 § skall göras till konkursboet respektive kronofogdemyndigheten. Lag (2003:664).

Prop. 1997/98:33: I ett nytt andra stycke har tagits in en bestämmelse motsvarande den som redan finns i 18 kap. 3 § fjärde stycket.

Föreläggande att göra skatteavdrag

[K5]15 §  Den som inte fullgör sin skyldighet att göra skatteavdrag eller att lämna uppgift som avses i 12 §, får föreläggas av Skatteverket att fullgöra skyldigheten. Lag (2003:664).

Skyldighet att visa upp skattsedel m.m.

[K5]16 §  Den som ska ta emot ersättning för arbete är skyldig att på begäran av utbetalaren

 1. visa upp sin A-skattsedel,
 2. visa upp sin F-skattsedel eller sitt F-skattebevis,
 3. lämna en sådan uppgift om innehav av F-skattsedel som enligt 5 § första stycket får godtas,
 4. visa upp ett beslut enligt 10 eller 11 § eller ett annat beslut eller intyg från Skatteverket om att utbetalaren inte är skyldig att göra skatteavdrag från ersättningen,
 5. visa upp ett beslut om särskild inkomstskatt enligt 8 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller
 6. visa upp ett beslut enligt 5 a § tredje stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Den som har fått ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag ska genast visa upp beslutet för den som ska göra avdraget.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att bestämmelserna i första stycket inte ska gälla ett visst slag av ersättningar. Lag (2009:1063).

Prop. 2004/05:19: Paragrafens första stycke har kompletterats med en ny punkt 5 enligt vilken den som skall ta emot ersättning för arbete är skyldig att på begäran av utbetalaren visa upp ett beslut om att särskild inkomstskatt skall betalas för ersättningen.

Prop. 2008/09:182: Paragrafens första stycke kompletteras med en ny punkt 6 enligt vilken den som ska ta emot ersättning för arbete är skyldig att på begäran av utbetalaren visa upp ett beslut enligt 5 a § tredje stycket A-SINK om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen.

Beräkning av F-skatt enligt schablon

[K6]1 §  F-skatt skall, om inte annat följer av 3 §, beräknas enligt schablon.

[S2]För annan skattskyldig än handelsbolag tas F-skatt i sådant fall ut med 110 % av ett belopp motsvarande den skattskyldiges slutliga skatt vid den årliga taxeringen året före inkomståret. Om den slutliga skatten understeg den debiterade preliminära skatten, utan hänsyn till eventuella ändringar enligt 5 §, tas dock F-skatt ut med 105 % av den slutliga skatten.

[S3]För handelsbolag skall vid beräkning enligt schablon F-skatt tas ut med ett belopp motsvarande handelsbolagets slutliga skatt vid den årliga taxeringen året före inkomståret.

[S4]F-skatt enligt schablon får inte tas ut med ett lägre belopp än som motsvarar den senast debiterade preliminära skatten.

[K6]2 §  Vid beräkning av F-skatt enligt schablon skall om möjligt hänsyn tas till mervärdesskatt som skall redovisas i självdeklaration, om mervärdesskatt inte ingår i den skattskyldiges slutliga skatt vid den årliga taxeringen året före inkomståret.

[S2]Om mervärdesskatt har fastställts för den skattskyldige för tiden september andra året före inkomståret till och med augusti året före inkomståret, får denna skatt läggas till grund för beräkningen av F-skatten. Om mervärdesskatten för året före inkomståret skall redovisas i självdeklaration, får i stället den mervärdesskatt som har fastställts för andra året före inkomståret läggas till grund för beräkningen.

Beräkning av F-skatt enligt preliminär taxering

[K6]3 §  F-skatt skall beräknas med ledning av särskild taxering (preliminär taxering),

 1. om den skattskyldige inte har debiterats slutlig skatt vid den årliga taxeringen året före inkomståret,
 2. i annat fall, om det är fråga om en mer betydande skillnad mellan den preliminära skatt som annars skulle ha debiterats och beräknad slutlig skatt för inkomståret, eller
 3. om det finns andra särskilda skäl.

[S2]Även om det inte följer av första stycket, skall F-skatt beräknas med ledning av preliminär taxering, om den skattskyldige har lämnat en preliminär självdeklaration.

[K6]4 §  Preliminär taxering skall ske med ledning av de uppgifter som har lämnats i en preliminär självdeklaration och andra tillgängliga uppgifter. Vid beräkningen av F-skatten tillämpas de bestämmelser i 11 kap.9-11 §§ som skall gälla när den slutliga skatten bestäms. Om en skattesats för kommunal inkomstskatt har ändrats genom beslut så sent under december året före inkomståret att ändringen inte kan beaktas, skall den tidigare skattesatsen tilllämpas. Lag (2003:227).

Ändrad beräkning av F-skatt

[K6]5 §  Skatteverket får besluta om ändrad beräkning av F-skatt för att uppnå att F-skatten stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten.

[S2]Ändrad beräkning får beslutas endast om den avser belopp som är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden eller om det finns andra särskilda skäl. Lag (2003:664).

Hänsyn till andra belopp

[K6]6 §  Vid beräkning av F-skatt skall om möjligt hänsyn tas till

 1. den A-skatt som kan komma att betalas för den skattskyldige genom skatteavdrag, och
 2. andra belopp som enligt 11 kap. 14 § andra stycket 1 kan komma att tillgodoräknas den skattskyldige utöver F-skatten.

7 kap. Beräkning av särskild A-skatt

[K7]1 §  Vid beräkning av särskild A-skatt gäller bestämmelserna i 6 kap. om beräkning av F-skatt.

Skatteavdrag enligt skattetabell

[K8]1 §  Skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person skall göras enligt allmänna eller särskilda skattetabeller, om inte annat följer av 6-9 §§ eller av Skatteverkets beslut enligt 11 §. Skattetabellerna fastställs för varje inkomstår av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Skatteavdraget skall göras enligt den skattetabell som har beslutats för den fysiska personen.

[S3]Under januari och, om det finns särskilda skäl, också under februari får skatteavdrag beräknas enligt den skattetabell som senast tillämpats under det föregående inkomståret. Lag (2003:664).

[S4]Allmänna skattetabeller

[K8]2 §  Skatteavdrag skall, om inte annat följer av 4 eller 5 §, göras enligt allmänna skattetabeller från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen.

[K8]3 §  De allmänna skattetabellerna ska ange skatteavdraget på olika in komstbelopp, beräknade för en månad eller kortare tid, och grundas på att

 1. inkomsten är oförändrad under inkomståret,
 2. arbetstagaren endast kommer att taxeras för den inkomst som anges i tabellen,
 3. arbetstagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift än kommu nal inkomstskatt, statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster, begravnings avgift enligt begravningslagen (1990:1144), avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
 4. arbetstagaren vid inkomsttaxeringen inte medges något annat avdrag än grundavdrag, och att
 5. arbetstagaren medges skattereduktion för allmän pensionsavgift och ar betsinkomst enligt 67 kap.49 §§inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Skattetabellerna ska ange skatteavdraget med utgångspunkt från att kom munal inkomstskatt, begravningsavgift enligt begravningslagen och avgift som avses i lagen om avgift till registrerat trossamfund beräknas efter en sammanlagd skatte- och avgiftssats i hela krontal.

[S3]Av tabellerna ska också framgå skatteavdraget för den som inte är skyldig att betala allmän pensionsavgift. Lag (2009:196).

[S4]Särskilda skattetabeller

[K8]4 §  Skatteavdrag ska, om inte annat följer av 9 §, göras enligt särskilda skattetabeller från sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap.24, 30 och 31 §§ samt 15 kap. 8 §inkomstskattelagen (1999:1229), med undantag för vårdbidrag enligt 22 kap.socialförsäkringsbalken.

[S2]De särskilda skattetabellerna ska för olika sjukpenninggrundande inkomster enligt 25 och 26 kap.socialförsäkringsbalken ange det skatteavdrag som ska göras från en viss ersättning uttryckt i procent. I övrigt gäller bestämmelserna i 3 §. Lag (2010:1268).

[K8]5 §  I fråga om sjöinkomst ska skatteavdrag beräknas enligt särskilda skat tetabeller för sjömän. Tabellerna ska grundas på att den skattskyldige har rätt till sjöinkomstavdrag enligt 64 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samma lag. I övrigt gäller bestämmelserna i 3 §. Lag (2009:196).

Obligatorisk förhöjning av skatteavdraget

[K8]6 §  Om en fysisk person inte fullgör sin skyldighet enligt 5 kap. 16 §, skall arbetsgivaren göra skatteavdrag enligt den skattetabell som närmast motsvarar skattesatsen för kommunal inkomstskatt för den ort där arbetsgivaren har sitt kontor eller där ersättningen i annat fall betalas ut, ökat med 10 % av avdraget enligt tabellen. Skatteavdraget skall dock vara 30 % av den ersättning som inte utgör arbetstagarens huvudsakliga ersättning för arbete (sidoinkomst).

[S2]Första stycket tillämpas inte, om arbetsgivaren har fått besked av Skatteverket om vilket skatteavdrag som skall göras. Lag (2003:664).

Frivillig förhöjning av skatteavdraget

[K8]7 §  Om en arbetstagare anmäler till sin arbetsgivare att skatteavdrag från ersättning som utgör arbetstagarens huvudsakliga ersättning för arbete (huvudinkomst) skall göras med större belopp än som följer av bestämmelserna i denna lag, är arbetsgivaren skyldig att göra avdrag med det begärda beloppet senast från och med det första utbetalningstillfälle som infaller sedan två veckor gått efter det att arbetsgivaren fick del av anmälan.

[S2]Om Skatteverket med stöd av 27 eller 28 § har beslutat om minskning av skatteavdraget, får arbetsgivaren dock inte tillmötesgå arbetstagarens begäran om ett förhöjt skatteavdrag. Lag (2003:664).

Skatteavdrag enligt en bestämd procentsats

Ersättning för arbete

[K8]8 §  Skatteavdrag skall göras med 30 % av

 1. sådan ersättning för arbete som betalas ut till en juridisk person,
 2. sådan ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person och är sidoinkomst för mottagaren,
 3. ersättning som inte avser en bestämd tidsperiod eller inte betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen,
 4. ersättning för arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka, och
 5. sådan ersättning för arbete som redovisas i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a §.

[S2]Om ersättning som avses i första stycket 3 betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst, skall skatteavdrag göras enligt grunder som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2000:1000).

Prop. 2000/01:7: I paragrafens första stycke har i en ny punkt 5 förts in en särskild bestämmelse som anger att skatteavdrag skall göras med 30 procent av sådan ersättning för arbete som redovisas i en förenklad skattedeklaration enligt bestämmelserna i 10 kap. 13 a §. Bestämmelsen avses bli tillämplig oberoende av om ersättningen är mottagarens huvudinkomst eller sidoinkomst. Därigenom behöver utbetalaren inte ta reda på om ersättningen är mottagarens huvudinkomst eller inte och alltså inte i något fall beräkna ...

Pension och sjukpenning m.m.

[K8]9 §  Skatteavdrag från sådan ersättning som avses i 5 kap. 6 § skall göras med 30 %, om mottagaren har F-skattsedel.

Ränta och utdelning

[K8]10 §  Skatteavdrag från sådan ränta och utdelning som avses i 5 kap. 8 § skall göras med 30 %. Skatteavdrag från ränta eller utdelning på utländska värdepapper skall göras med så stort belopp att det tillsammans med den skatt som dragits av i utlandet uppgår till 30 % av räntan eller utdelningen.

Särskild beräkningsgrund för skatteavdrag

[K8]11 §  Skatteverket får för enskilda fall besluta att skatteavdraget från sådan ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst och, om det finns särskilda skäl, även från andra ersättningar ska beräknas enligt särskild beräkningsgrund. En förutsättning för ett sådant beslut är att överensstämmelsen mellan den preliminära skatten och den beräknade slutliga skatten därigenom kan antas bli bättre.

[S2]Beräkningen av skatteavdrag enligt första stycket ska ske med ledning av de uppgifter som har lämnats i en preliminär självdeklaration eller andra tillgängliga uppgifter. Vid beräkningen tillämpas de bestämmelser i 11 kap.9-11 §§ som ska gälla när den slutliga skatten bestäms. Om en skattesats för kommunal inkomstskatt har ändrats genom beslut så sent under december året före inkomståret att ändringen inte kan beaktas, ska den tidigare skattesatsen tillämpas.

[S3]Om mottagaren är skattskyldig också för någon annan inkomst från vilken skatteavdrag inte kan göras eller om mottagaren ska betala fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift, får Skatteverket besluta att skatteavdraget ska beräknas också med hänsyn till detta. Lag (2007:1405).

[K8]12 §  När Skatteverket beslutar om skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund i fråga om ersättning till en juridisk person får hänsyn inte tas till den juridiska personens kostnader för lön till delägare.

[S2]När det gäller ersättning till handelsbolag får beslut om skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund fattas endast om det finns särskilda skäl. Lag (2003:664).

[K8]13 §  I fråga om ränta och utdelning får Skatteverket besluta om skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund endast på det sättet att skatteavdrag inte skall göras från viss ränta eller utdelning. Lag (2003:664).

Underlag för beräkning av skatteavdrag

Beräkning av förmånsvärde

[K8]14 §  Om en arbetstagare, förutom kontant ersättning för arbete, får andra förmåner, ska skatteavdraget beräknas efter förmånernas sammanlagda värde.

[S2]Om arbetstagaren har betalat ersättning för en förmån, ska ersättningen beaktas vid beräkningen av förmånsvärdet.

[S3]I fråga om sådan förmån som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), ska den i vars tjänst rättigheten förvärvats anses som arbetsgivare.

[S4]I fråga om intäkt i form av rabatt, bonus eller annan förmån, som utges på grund av kundtrohet eller liknande, ska den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen anses som arbetsgivare. I fråga om intäkt i form av en annan förmån än sådan som avses i tredje stycket eller ersättning, som getts ut eller anses utgiven av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person, ska den hos vilken den skattskyldige är anställd i Sverige anses som arbetsgivare, om förmånen eller ersättningen kan anses ha sin grund i anställningen i Sverige och det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av förmånen eller ersättningen och den skattskyldige.

[S5]Förmån som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen ska räknas med då rätten utnyttjas eller överlåts. Intäkter som avses i fjärde stycket ska räknas med först när arbetsgivaren har fått kännedom om dem. Lag (2008:823).

Prop. 1997/98:133: Värdet av sådana förmåner eller ersättningar som getts ut eller anses utgivna av en fysisk person bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person som inte är arbetsgivare och där förmånen eller ersättningen har sin grund i ett anställningsförhållande i Sverige skall räknas med hos den svenske arbetsgivaren först när arbetsgivaren av arbetstagaren fått sådan uppgift som framgår av 3 kap. 4 a § lagen (<a href="https://lagen.nu/1990:325" ...

[K8]15 §  Värdet av förmån av någon annan bostad här i landet än semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen (1999:1229) skall beräknas enligt värdetabeller.

[S2]Tabellerna skall ha följande grunder. Landet delas in i områden som är väsentligen enhetliga i fråga om boendekostnader. Förmånsvärdet av en bostad skall bestämmas inom varje område till det genomsnittliga värdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta för jämförbara bostäder inom området. För en bostad utanför tätort med närmaste omgivning skall dock värdet bestämmas till 90 % av det lägsta av nämnda genomsnittsvärden. Lag (2000:1000).

Prop. 2000/01:7: Tillägget i första stycket har införts för att bostadsförmån som ges ut av privatperson i dennes hushåll till annan privatperson inte skall värderas för högt vid beräkningen av skatteavdraget och arbetsgivaravgifterna. Att även arbetsgivaravgifterna genom ändringen kommer att beräknas enligt de nya reglerna i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår av hänvisningen i 9 ...

[K8]16 §  Om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån vid beräkning av arbetsgivaravgifter enligt 9 kap. 2 § andra stycket, skall detta värde användas även vid beräkning av skatteavdrag. Lag (2003:664).

Drickspengar

[K8]18 §  Om en arbetstagare på grund av arbetsavtal har rätt att ta emot också drickspengar eller någon annan liknande ersättning direkt från allmänheten och arbetsgivaren känner till eller kan uppskatta ersättningen, skall hänsyn tas till sådan ersättning vid beräkning av skatteavdrag.

Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa

Andra ersättningar för kostnader i arbetet

[K8]20 §  Från andra ersättningar för kostnader i arbetet än som avses i 19 § skall skatteavdrag göras endast i följande utsträckning:

 1. Om det är uppenbart att ersättningen avser kostnader som mottagaren inte får dra av vid inkomsttaxeringen, skall skatteavdrag beräknas på hela ersättningen.
 2. Om det är uppenbart att ersättningen överstiger det belopp som mottagaren får dra av vid inkomsttaxeringen, skall skatteavdrag beräknas på den överstigande delen.

 • RÅ 2010:122:Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.
 • RÅ 2008:86:Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund av att den anställde genom sin anställning brutit mot en s.k. konkurrensklausul har hos arbetsgivaren setts som en avdragsgill allmän driftskostnad och inte som en personalkostnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Avgifter i samband med tjänsten

[K8]21 §  Skatteavdrag skall beräknas på det belopp som återstår sedan följande avgifter räknats av från ersättningen för arbetet:

 1. avgifter som arbetstagaren i samband med tjänsten betalar för egen eller efterlevandes pensionering på annat sätt än genom försäkring, och
 2. avgifter som arbetstagaren betalar för sådan pensionsförsäkring eller sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänsten.

Kostnadsavdrag

[K8]22 §  Andra kostnader i arbetet än de som avses i 21 § får räknas av endast om

 1. arbetstagaren är en fysisk person som får dra av kostnaderna vid inkomsttaxeringen, och
 2. kostnaderna kan beräknas uppgå till minst 10 % av arbetstagarens ersättning från arbetsgivaren under inkomståret.

[S2]Av 2 kap. 21 § tredje stycket socialavgiftslagen (2000:980) följer att arbetstagarens utgifter i vissa fall skall beräknas enligt schablon. Finns det inte någon schablon skall Skatteverket på begäran av arbetsgivaren bestämma hur kostnaderna skall beräknas.

[S3]Om arbetstagarens kostnader har beräknats enligt andra stycket, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om detta. Lag (2003:664).

Prop. 2000/01:8: Andra stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Hemresor

[K8]23 §  På begäran av en utbetalare får Skatteverket besluta att skatteavdrag skall göras utan hänsyn till förmån av fri hemresa eller ersättning för kostnad för hemresa med allmänna kommunikationer. Detta gäller dock endast till den del förmånen eller ersättningen inte överstiger det belopp som får dras av enligt 12 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2003:664).

Resor vid tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag

[K8]24 §  Vid beräkningen av skatteavdrag skall hänsyn inte tas till förmån av fri resa inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller till ersättning för kostnader för sådan resa. Lag (2002:391).

Förmån av hushållsarbete

[K8]25 §  Vid beräkningen av skatteavdrag ska hänsyn inte tas till förmån av hushållsarbete enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) om arbetet har utförts av innehavare av F- skattsedel enligt 67 kap. 16 § 1 eller motsvarande handling enligt 67 kap. 17 § samma lag. Detta gäller dock endast förmån upp till ett värde av 100 000 kronor per inkomstår. Lag (2009:541).

Prop. 2007/08:13: I paragrafen, som är ny, anges att förmån av hushållsarbete inte ska beaktas vid beräkningen av skatteavdrag. En förutsättning är dock att hushållsarbetet utförts av någon som har F-skattsedel. Bestämmelsen gäller endast förmån upp till ett värde av 100 000 kronor per inkomstår. För den del av förmånens värde som överstiger 100 000 kronor ska skatteavdrag göras. Vad som är hushållsarbete framgår av 4 § lagen (<a href="https://lagen.nu/2007:346" ...

Skatteavdrag från förskott

[K8]26 §  Om ersättning för arbete betalas ut i form av förskott, skall skatteavdraget beräknas till så stor del av skatteavdraget på hela ersättningen som det utbetalda beloppet utgör av hela ersättningen.

[S2]Om hela ersättningen inte är känd då förskottet betalas ut, beräknas skatteavdrag som om förskottet utgör hela ersättningen för den aktuella tidsperioden.

[S3]När resterande belopp betalas ut görs skatteavdrag med återstående del av det sammanlagda avdraget för hela ersättningen.

Minskat skatteavdrag vid konkurs eller utmätning

[K8]27 §  För den som är försatt i konkurs får Skatteverket efter ansökan av konkursboet besluta att skatteavdrag skall göras med mindre belopp än som annars skulle ha gällt, om den preliminära skatten därigenom bättre stämmer överens med den beräknade slutliga skatten.

[S2]Vid beräkningen skall om möjligt hänsyn tas till sådana belopp som enligt 11 kap. 14 § andra stycket 1 kan komma att tillgodoräknas konkursgäldenären utöver A-skatt. Lag (2003:664).

[K8]28 §  Bestämmelserna i 27 § gäller också efter ansökan av Kronofogdemyndigheten när ersättning skall tas i anspråk genom utmätning. Lag (2006:727).

Ändrad beräkning av skatteavdrag

[K8]29 §  Skatteverket får besluta om ändrad beräkning av skatteavdrag för att uppnå att detta bättre stämmer överens med den beräknade slutliga skatten. Bestämmelserna i 12 och 13 §§ skall då tillämpas.

[S2]Vid beräkningen skall om möjligt hänsyn tas till sådana belopp som enligt 11 kap. 14 § andra stycket 1 kan komma att tillgodoräknas den skattskyldige utöver A-skatt och till sådana belopp som avses i 11 kap. 14 § andra stycket 2 a och b.

[S3]Ändrad beräkning får beslutas endast om den avser belopp som är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden eller om det finns andra särskilda skäl. Lag (2003:664).

Skatteavdrag från ersättning i utländsk valuta

[K8]30 §  Om ersättning för arbete betalats ut i utländsk valuta och uppgift om skatteavdragets belopp, enligt 5 kap. 12 § andra stycket, lämnats i denna valuta, skall skatteavdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället. Lag (2000:55).

Prop. 1999/2000:23: Bestämmelsen är ny och innebär att om ersättning för arbete betalats ut i utländsk valuta och uppgift om skatteavdragets belopp lämnats i denna valuta, skall skatteavdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället. Det är detta till kronor omräknade belopp som skall redovisas och inbetalas till skattemyndigheten samt anges i kontrolluppgiften....

Arbetsgivaravgifter

[K9]1 §  Arbetsgivaravgifter skall beräknas för varje redovisningsperiod efter de procentsatser och på det underlag som anges i

 1. 2 kap.socialavgiftslagen (2000:980),
 2. 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, och
 3. 1 och 3 §§ lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Lag (2000:985).

[K9]2 §  Förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i enlighet med 8 kap.14, 15 och 17 §§. Sådan drivmedelsförmån som avses i 61 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall dock värderas till marknadsvärdet.

[S2]På begäran av arbetsgivaren får Skatteverket bestämma värdet av förmånen om

 1. värdet av bilförmån eller kostförmån skall justeras enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § inkomstskattelagen, eller
 2. bostadsförmånsvärde som bestäms enligt 8 kap. 15 § avviker med mer än 10 % från det värde som följer av 61 kap.2 eller 20 §inkomstskattelagen.

[S3]Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren om Skatteverkets beslut. Lag (2006:1496).

[K9]3 §  Om en arbetsgivare har utgett ersättning som till viss del motsvarar utgifter i arbetet och ersättningen till den delen är avgiftsfri enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980), gäller vid beräkningen av utgifterna bestämmelserna i 8 kap.22 § andra och tredje styckena. Lag (2000:985).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen, som har omarbetats lagtekniskt och redaktionellt, tar sikte på den situationen att en arbetsgivares ersättning för arbete också skall täcka utgifter som arbetstagaren har i arbetet. Under vissa förutsättningar får då arbetsgivaren minska underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifterna med utgifterna.

Bestämmelsen har utformats så att den är tillämplig om en arbetsgivare utger ersättning som är avgiftsfri enligt angivna bestämmelser i <a href="https://lagen.nu/2000:000" ...

10 kap. Skyldighet att lämna deklaration

Preliminär självdeklaration

Skyldighet att lämna preliminär självdeklaration

[K10]1 §  En preliminär självdeklaration skall lämnas av

 1. den som ansöker om F-skattsedel, och
 2. den som har F-skatt eller särskild A-skatt och vars slutliga skatt vid taxeringen året efter inkomståret beräknas överstiga motsvarande skatt enligt den årliga taxeringen året före inkomståret med ett belopp som är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden.1

[K10]2 §  En skattskyldig får lämna en preliminär självdeklaration även i andra fall än som avses i 1 §.

[K10]3 §  Om det på grund av ändrade förhållanden kan antas att den slutliga skatten vid taxeringen året efter inkomståret kommer att överstiga den som beräknats enligt en tidigare lämnad preliminär självdeklaration med ett belopp som är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden, skall den skattskyldige lämna en ny preliminär självdeklaration.

[K10]4 §  I de fall som avses i 1 § 2 och 3 § behöver den skattskyldige inte lämna någon preliminär självdeklaration efter den 30 november inkomståret.

[K10]5 §  Efter föreläggande av Skatteverket skall också den som inte är deklarationsskyldig enligt 1 eller 3 § lämna en preliminär självdeklaration. Lag (2003:664).

När en preliminär självdeklaration skall lämnas

[K10]6 §  En preliminär självdeklaration enligt 1 § 1 skall lämnas när ansökan görs.

[S2]I de fall som avses i 1 § 2 skall den preliminära självdeklarationen lämnas senast den 30 november året före inkomståret eller, om den skattskyldige då inte var deklarationsskyldig, senast 14 dagar efter det att skyldigheten uppkom.

[S3]En ny preliminär självdeklaration enligt 3 § skall lämnas senast 14 dagar efter det att förhållandena ändrades.

Vad en preliminär självdeklaration skall ta upp

[K10]7 §  En preliminär självdeklaration ska innehålla de uppgifter om beräknade inkomster och utgifter som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2007:1405).

Uppgift om kommande utbetalningar

[K10]8 §  Efter föreläggande av Skatteverket är en arbetsgivare skyldig att för en namngiven person lämna uppgift om den ersättning som kan antas komma att betalas ut under inkomståret. Lag (2003:664).

Skalbolagsdeklaration

Skyldighet att lämna skalbolagsdeklaration

[K10]8 a §  Om 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 §inkomstskattelagen (1999:1229) skall tillämpas skall det avyttrade företaget lämna en skalbolagsdeklaration.

[S2]Om det är en andel i ett handelsbolag som har avyttrats skall i stället den delägare som har avyttrat andelen lämna en skalbolagsdeklaration. Handelsbolaget skall till delägaren lämna de uppgifter som framgår av 3 kap. 18 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter som behövs för dennes skalbolagsdeklaration. Lag (2003:227).

Prop. 2001/02:165: Paragrafen är ny. I första stycket anges att företaget måste lämna in en skalbolagsdeklaration om 49 a kap. 11 § IL skall tillämpas. Om det är en andel i ett handelsbolag som har avyttrats är det enligt andra stycket i stället den delägare som har avyttrat andelen som skall lämna en skalbolagsdeklaration. Handelsbolaget skall till delägaren lämna de uppgifter som framgår av <a href="https://lagen.nu/2001:1227#K3P18" ...

Prop. 2002/03:96: I första stycket har även införts en hänvisning till regeln om skalbolagsdeklaration i 25 a kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Det avyttrade företaget, skalbolaget måste, som ett grundläggande villkor lämna en skalbolagsdeklaration om regeln i 25 a kap. 11 § IL skall tillämpas. ...

När en skalbolagsdeklaration skall lämnas

[K10]8 b §  En skalbolagsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att andelen eller delägarrätten har avyttrats eller tillträtts. Lag (2011:1511).

Prop. 2001/02:165: I paragrafen, som är ny, anges att skalbolagsdeklarationen skall lämnas inom 30 dagar efter det att andelen eller delägarrätten har avyttrats eller, i fråga om handelsbolag, efter avyttringen eller tillträdet.

Prop. 2011/12:17: Bestämmelsen har ändrats på så sätt att tidsfristen för avlämnande av skalbolagsdeklaration förlängs från 30 till 60 dagar. Därtill har några smärre språkliga justeringar gjorts.

När det gäller andelar i handelsbolag har sedan länge gällt att tidsfristen för skalbolagsdeklarationens avlämnande får räknas från antingen avyttringstidpunkten eller från tillträdet till andelarna. Bestämmelsen har nu ändrats så att tidsfristen får räknas från avyttringen eller tillträdet vid samtliga ...

Vad en skalbolagsdeklaration skall ta upp

[K10]8 c §  En skalbolagsdeklaration ska innehålla

 • de uppgifter som avses i 3 kap. 5 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, och
 • nödvändiga identifikationsuppgifter för den som avyttrat och för den som förvärvat andelen. Lag (2008:1065).

Prop. 2001/02:165: Av den nya paragrafen framgår att en skalbolagsdeklaration skall innehålla de uppgifter som skall lämnas enligt 3 kap. 5 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Skattedeklaration

Skyldighet att lämna skattedeklaration

[K10]9 §  En skattedeklaration ska lämnas av

 1. den som har varit skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,
 2. den som har betalat ut sådan ersättning som skatteavdrag ska göras från enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
 3. handelsbolag som är skattskyldigt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
 4. annan som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen med undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § nämnda lag, allt om inte annat följer av 31 eller 32 §,
 5. den som är grupphuvudman,
 6. den som omfattas av beslut enligt 11 §, och
 7. den som ska registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 4, 5 eller 5 a, om inte annat följer av 31 §. Lag (2009:1335).

Prop. 2001/02:28: I denna bestämmelse stadgas en skyldighet för den som skall registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 4 eller 5 att lämna en skattedeklaration. Bestämmelsen är en anpassning till artikel 22.4 i det sjätte direktivet. Medlemsländerna får enligt artikel 22.9 a i det sjätte direktivet medge lättnader i vissa skyldigheter enligt artikel 22. Lättnader får dock inte medges beträffande deklarationsplikten för gemenskapsinterna transaktioner som avses i artikel 22.4 c i det sjätte direktivet. Genom ...

[K10]9 a §  En punktskattedeklaration skall lämnas av den som är skattskyldig enligt någon av de lagar som anges i 1 kap. 1 § andra stycket.

[S2]Vad som sägs i denna lag om skattedeklarationer skall, om inte något annat anges, gälla även punktskattedeklarationer.

[S3]I 32 a och 32 b §§ finns bestämmelser om särskild skattedeklaration. Lag (2002:400).

[K10]10 §  Efter föreläggande av Skatteverket skall också den som inte är deklarationsskyldig enligt 9 § lämna en skattedeklaration. Lag (2003:664).

[K10]11 §  Skatteverket skall besluta att mervärdesskatt som annars skall redovisas i en självdeklaration enligt bestämmelserna i 31 § första stycket skall redovisas i en skattedeklaration,

 1. om den skattskyldige begär det, eller
 2. om det finns särskilda skäl.

[S2]Beslutet skall gälla hela beskattningsår och, i de fall som avses i första stycket 1, minst två på varandra följande beskattningsår. Lag (2003:664).

[K10]12 §  Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket gå med på att en arbetsgivare som är bosatt utomlands eller är en utländsk juridisk person som saknar fast driftställe här i landet, redovisar arbetsgivaravgifter på något annat sätt eller vid någon annan tidpunkt än som anges i detta kapitel. Lag (2003:664).

[K10]13 §  En skattedeklaration skall lämnas för varje redovisningsperiod.

[S2]Om den som är registrerad enligt 3 kap. 1 § första stycket 1-5 inte skall redovisa vare sig skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter i skattedeklaration för en viss redovisningsperiod och om Skatteverket skriftligen upplysts om detta, behöver någon deklaration inte lämnas för den perioden. Detta gäller även om en förenklad skattedeklaration enligt 13 a § lämnas för redovisningsperioden.

[S3]I fråga om den som är skattskyldig till mervärdesskatt gäller andra stycket endast om den skattskyldige enligt 31 § första stycket skall redovisa mervärdesskatten i sin självdeklaration. Lag (2003:664).

Prop. 2000/01:7: Ett tillägg har gjorts i andra stycket. Av detta framgår att vad som sägs i andra stycket skall gälla även om en förenklad skattedeklaration enligt 13 a § lämnas för redovisningsperioden. På samma sätt som gäller idag innebär detta att den som inte skall redovisa skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter i en ”vanlig” skattedeklaration inte behöver lämna en sådan deklaration om skattemyndigheten skriftligen upplysts härom.

[K10]13 a §  En fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för arbete till en annan fysisk person får fullgöra skyldigheten att lämna skattedeklaration för den ersättningen genom att lämna en förenklad skattedeklaration, om ersättningen inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven näringsverksamhet.

[S2]En förenklad skattedeklaration skall lämnas för varje betalningsmottagare och för varje redovisningsperiod under vilken ersättning för arbete betalats ut.

[S3]Vad som sägs i 10 kap.22 och 24-27 §§, 11 kap.16 och 18 §§, 14 kap. 6 §, 15 kap.3 och 7 §§, 16 kap. 4 §, 21 kap.9 och 11 §§ samt 23 kap. 9 § om skattedeklarationer skall gälla även förenklade skattedeklarationer. Lag (2003:1205).

Prop. 2000/01:7: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om förenklad skattedeklaration. Av första stycket framgår att en privatperson eller ett dödsbo som betalar ut ersättning för arbete till en annan privatperson får välja att redovisa skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för denna ersättning i en förenklad skattedeklaration i stället för, enligt gällande regler, i en ”vanlig” skattedeklaration....

Prop. 2003/04:19: I tredje stycket görs två justeringar. För det första korrigeras hänvisningen till bestämmelserna i 15 kap. så att de rätteligen sker till 15 kap. 3 och 7 §§. För det andra görs en justering som klargör när en förenklad skattedeklaration senast skall ha kommit in och när redovisade belopp senast skall ha betalats.

11 kap. 9§ Ändringen i andra stycket är en följd av att det den 1 januari 2004 införs en lag om skattereduktion vid 2005 års taxering (<a href="https://lagen.nu/prop/2003/04:1" ...

Redovisningsperioder

[K10]14 §  En redovisningsperiod omfattar en kalendermånad, om inte något annat särskilt föreskrivs. Lag (2002:400).

[K10]14 a §  För en sådan mervärdesskattskyldig som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor, ska redovisningsperioden för mervärdesskatt vara tre kalendermånader.

[S2]Första stycket gäller även den som ska registreras enligt 3 kap. 1 § 4 eller 5, om redovisningen inte ska ske enligt 31 §. Lag (2011:288).

[K10]14 b §  Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre

 1. om den skattskyldige begär det, eller
 2. om det finns särskilda skäl.

[S2]Ett beslut enligt första stycket 1 ska gälla minst tjugofyra på varandra följande redovisningsperioder, om inte särskilda skäl talar emot det. Ett beslut enligt första stycket 2 gäller till dess Skatteverket beslutar annat. Lag (2007:1377).

Prop. 2007/08:25: Paragrafen är ny. Första stycket reglerar två undantag från huvudregeln i 14 a §, innebärande att mindre företag i dessa fall, ska ha en redovisningsperiod omfattande en kalendermånad i stället för tre. Andra stycket

[K10]14 c §  Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras till en kalendermånad i stället för tre eller omvänt, ska den nya redovisningsperioden börja gälla vid ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den tidpunkt då de förhållanden som ligger till grund för ändringen inträffade eller beslut enligt 14 b § första stycket fattades.

[S2]Om omständigheterna talar för det, får Skatteverket dock besluta att den nya redovisningsperioden ska börja gälla ett kalenderkvartal senare än vad som anges i första stycket. Lag (2007:1377).

Prop. 2007/08:25: Paragrafen är ny. Första stycket innehåller huvudregeln för hur övergången mellan en redovisningsperiod om tre kalendermånader till en sådan period om en kalendermånad, och omvänt, ska hanteras. Den nya redovisningsperioden ska börja gälla vid ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den tidpunkt då händelsen som ligger till grund för ändringen i redovisningsperiodens längd inträffade. Ett exempel: Om ett företag, som hittills haft en redovisningsperiod om tre månader, den ...

[K10]14 d §  Utan hinder av 14 c § ska en ny redovisningsperiod gälla omedelbart, om beslut har fattats enligt

 1. 14 b § första stycket 2, eller
 2. 14 b § första stycket 1 och det finns särskilda skäl. Lag (2007:1377).

[K10]15 §  För en sådan mervärdesskattskyldig som inte är skyldig att lämna självdeklaration och som därför ska redovisa mervärdesskatt i en skattedeklaration samt för handelsbolag, får Skatteverket besluta att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara ett helt beskattningsår. Detta gäller endast om beskattningsunderlagen exklusive unionsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas uppgå till högst 200 000 kronor. Lag (2011:288).

[K10]16 §  Redovisningsperioden för mervärdesskatt som skall redovisas i en självdeklaration utgörs av det beskattningsår som självdeklarationen avser när det gäller inkomstbeskattning.

[K10]16 a §  För en skattskyldig som kan beräknas redovisa punktskatt med ett nettobelopp om högst 20 000 kronor för beskattningsåret får Skatteverket besluta att redovisningsperioden för punktskatten skall vara ett helt beskattningsår.

[S2]Ett beslut enligt första stycket upphör att gälla om den skattskyldige försätts i konkurs. Den pågående redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid utgången av den kalendermånad under vilken konkursbeslutet har meddelats. Lag (2003:664).

Vad en skattedeklaration skall ta upp

[K10]17 §  En skattedeklaration ska, utom i de fall som anges i 17 a §, ta upp

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
 2. uppgift om den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,
 3. följande uppgifter om skatteavdrag:
  1. den sammanlagda ersättning från vilken utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag,
  2. sammanlagt avdraget belopp,
 4. följande uppgifter om arbetsgivaravgifter:
  1. den sammanlagda ersättning för vilken utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
  2. sammanlagt avdrag enligt 9 kap. 3 §,
  3. periodens sammanlagda avgifter,
 5. följande uppgifter om mervärdesskatt:
  1. utgående skatt,
  2. ingående skatt,
  3. omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder, och
 6. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

[S2]En skattedeklaration som ska lämnas av en grupphuvudman ska innehålla de uppgifter som avses i första stycket 1, 2, 5 och 6 samt omfatta hela gruppen.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad en skattedeklaration ska ta upp. Lag (2011:288).

Prop. 2000/01:7: Som en följd av den nya bestämmelsen i 13 a § tredje stycket, att vad som sägs i det följande om skattedeklarationer även skall gälla förenklade skattedeklarationer om inte annat anges, har ett tillägg gjorts första stycket i förevarande paragraf. Av detta framgår att det finns särskilda bestämmelser i 17 a §.

[K10]17 a §  En förenklad skattedeklaration ska ta upp

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter för både utbetalaren och betal ningsmottagaren,
 2. uppgift om den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,
 3. uppgift om den ersättning för vilken utbetalaren är skyldig att göra skat teavdrag och betala arbetsgivaravgifter,
 4. verkställt skatteavdrag,
 5. periodens arbetsgivaravgifter,
 6. avdrag för preliminär skattereduktion för hushållsarbete som avses i 17 § första stycket 2 lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, och
 7. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av skat teavdrag och arbetsgivaravgifter.

[S2]Om betalningsmottagaren är begränsat skattskyldig, ska skattedeklaratio nen även ta upp uppgift om mottagarens utländska skatteregistrerings nummer eller motsvarande samt mottagarens medborgarskap.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från uppgiftsskyldigheten i andra stycket om

 1. undantaget inte kan antas komma att försvåra kontrollen av att deklara tionsskyldigheten har fullgjorts riktigt och fullständigt,
 2. uppgiften saknar betydelse för beskattningen enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
 3. uppgiften saknar betydelse för beräkningen av pensionsgrundande in komst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och
 4. undantaget inte påverkar Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad en förenklad skattedeklaration ska ta upp. Lag (2009:196).

Prop. 2000/01:7: I paragrafen, som är ny, anges vilka uppgifter en förenklad skattedeklaration skall innehålla.

I andra stycket har tagits in en bestämmelse motsvarande 10 kap. 17 § tredje stycket om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad den förenklade skattedeklarationen skall ta upp. Lagrådet har framfört att ett formligt bemyndigande är obehövligt och att bestämmelsen därför bör formuleras om på så sätt att ”får meddela” byts ut ...

Prop. 2005/06:31: Paragrafen anger vilka uppgifter som en förenklad skattedeklaration skall ta upp. Enligt det nya andra stycket skall skattedeklarationen även ta upp uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer och medborgarskap om betalningsmottagaren är begränsat skattskyldig. I det nya tredje stycket införs en möjlighet för regeringen att besluta om undantag från uppgiftsskyldigheten, liknande den som i dag finns i 18 kap. 1 § lagen (2001:127) ...

[K10]17 b §  En punktskattedeklaration skall ta upp

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
 2. den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,
 3. skattens bruttobelopp,
 4. yrkade avdrag,
 5. skattens nettobelopp, och
 6. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av punktskatt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad en punktskattedeklaration skall ta upp. Lag (2002:400).

När en skattedeklaration skall lämnas

[K10]18 §  Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt eller som ska registreras enligt 3 kap. 1 § 4, 5 eller 5 a ska, om inte annat följer av 1924 §§, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senastska avse skatteavdrag och arbetsgivarredovisningsavgifter för redovisningsperioden,punktskatter för periodenoch mervärdesskatt för redovisningsperioden
12 februarijanuaridecemberoktober–december
12 marsfebruarijanuari
12 aprilmarsfebruari
12 majaprilmarsjanuari–mars
12 junimajapril
12 julijunimaj
17 augustijulijuniapril–juni
12 septemberaugustijuli
12 oktoberseptemberaugusti
12 novemberoktoberseptemberjuli–september
12 decembernovemberoktober
17 januaridecembernovember

[S2]Om Skatteverket har beslutat enligt 14 b § första stycket att redovisningsperioden ska omfatta en kalendermånad, ska mervärdesskatten redovisas enligt reglerna för punktskatt i första stycket.

[S3]Skatteverket ska besluta att mervärdesskatt som annars ska redovisas enligt reglerna för punktskatt i första stycket ska redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet ska, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperioder.

[S4]Om tidpunkten för lämnandet av en skattedeklaration redan har passerats när beslut enligt 14 b § första stycket 2 eller 14 d § 2 fattas, ska den skattskyldige lämna deklarationen senast när deklarationen för nästa redovisningsperiod ska lämnas. Lag (2009:1335).

[K10]19 §  Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, ska lämna skattedeklaration enligt följande uppställning, om inte Skatteverket har beslutat något annat enligt 21 §.

Deklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senastska avse skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt för redovisningsperioden
26 februarijanuari
26 marsfebruari
26 aprilmars
26 majapril
26 junimaj
26 julijuni
26 augustijuli
26 septemberaugusti
26 oktoberseptember
26 novemberoktober
27 decembernovember
26 januaridecember
Lag (2011:288).

[K10]20 §  Den som redovisar överskjutande ingående mervärdesskatt före den tid som anges i 18 eller 19 § skall redovisa också de skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som skall redovisas den månad då den överskjutande ingående mervärdesskatten redovisas, eller som skulle ha redovisats tidigare, om skatteavdragen och arbetsgivaravgifterna inte redan redovisats eller bestämts genom ett omprövningsbeslut. Detsamma gäller i fråga om mervärdesskatt.

[K10]21 §  Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket besluta att en sådan näringsidkare som avses i 19 § skall redovisa skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för sig i en skattedeklaration som skall lämnas senast den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång, i januari senast den 17. Deklarationen skall ta upp de uppgifter som anges i 17 § första stycket1-4 och 6. Lag (2003:664).

[K10]22 §  En skattskyldig som inte skall redovisa mervärdesskatt eller som enligt 31 § första stycket skall redovisa mervärdesskatt i självdeklaration, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration som skall ha kommit in till Skatteverket senast redovisningsperiodenskall avse skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och punktskatt för
12 februarijanuari
12 marsfebruari
12 aprilmars
12 majapril
12 junimaj
12 julijuni
17 augustijuli
12 septemberaugusti
12 oktoberseptember
12 novemberoktober
12 decembernovember
17 januaridecember
Lag (2003:664).

[K10]22 a §  En annan skattskyldig än den som anges i 14 a §, som har en redovisningsperiod som är längre än en kalendermånad, ska redovisa skatten i en skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång, med undantag för månaderna januari och augusti då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 17. Lag (2007:1377).

[K10]23 §  Kommuner och landsting ska alltid lämna skattedeklaration enligt uppställningen i 18 § första stycket, utom i januari och augusti, då deklarationen i stället ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i månaden. Dessutom ska mervärdesskatten redovisas enligt reglerna för punktskatt i 18 § första stycket.

[S2]Vad som sägs i 20 § gäller inte kommuner och landsting. Lag (2007:1377).

[K10]24 §  Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket bevilja en skattskyldig anstånd med att lämna skattedeklaration. En ansökan om anstånd skall ha kommit in till Skatteverket senast den dag då deklarationen skulle ha kommit in.

[S2]Ändras förutsättningarna för anståndet innan anståndstiden gått ut, skall anståndet omprövas. Lag (2003:664).

Hur en deklaration skall lämnas

[K10]25 §  Preliminära självdeklarationer, skalbolagsdeklarationer och skattedeklarationer skall lämnas till Skatteverket enligt fastställda formulär. Om Skatteverket har anvisat ett särskilt mottagningsställe skall deklarationen lämnas dit.

[S2]Deklarationen skall vara egenhändigt underskriven av den som är skyldig att lämna deklarationen eller av den som är behörig företrädare enligt 23 kap.3-5 §§.

[S3]En sådan skattedeklaration som avses i 1 § första stycket lagen (2005:1117) om deklarationsombud, får även skrivas under av ett deklarationsombud. Lag (2005:1118).

Prop. 2001/02:25: I ett nytt andra stycke införs en bestämmelse om att deklarationen skall vara egenhändigt underskriven av den som är skyldig att lämna deklarationen eller av den som är behörig ställföreträdare enligt 23 kap. 3–5 §§. Det innebär bl.a. att ett sådant ombud som enligt 23 kap. 4 § kan svara för redovisningen av mervärdesskatt för en utländsk företagare är behörig att skriva under skattedeklarationen.

Prop. 2001/02:165: I paragrafen har ordet skalbolagsdeklarationer lagts till.

Prop. 2005/06:31: Tredje stycket är nytt och innehåller ett stadgande i vilket klargörs att en sådan skattedeklaration som avses i 1 § första stycket lagen om deklarationsombud även får skrivas under av ett deklarationsombud.

Bestämmelsen som kommenteras under avsnitt 5.3 har med en smärre redaktionell ändring utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

[K10]26 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva eller i enskilda fall medge att självdeklaration och skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet enligt 25 § på underskrift uppfyllas med elektroniska medel. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i första stycket är en direkt konsekvens av att nuvarande skattemyndigheter upphör att existera och ersätts av Skatteverket.

Prop. 2001/02:25: Utformningen av bestämmelsen har anpassat till motsvarande bestämmelse i 4 kap. 4 § den nya lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

[K10]27 §  Om någon inte fullgör sin skyldighet att lämna en preliminär självdeklaration eller en skattedeklaration eller lämnar en ofullständig sådan deklaration, får Skatteverket förelägga den deklarationsskyldige att lämna deklarationen eller att komplettera den. Lag (2003:664).

[K10]28 §  Skatteverket får, om det finns särskilda skäl, besluta att en viss verksamhet skall redovisas för sig. Lag (2003:664).

Särskilda bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt och punktskatt

[K10]29 §  I 13 kap.6-28 b §§mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om redovisning av utgående och ingående mervärdesskatt. Lag (2000:501).

Prop. 1999/2000:82: Ändringen är en följd av att en ny paragraf, 28 b §, har införts i 13 kap. mervärdesskattelagen. Även i denna nya paragraf finns särskilda bestämmelser om redovisning av utgående och ingående mervärdesskatt.

[K10]30 §  Utgående skatt som avser sådana unionsinterna förvärv som anges i 1 kap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200) ska redovisas särskilt. Lag (2011:288).

[K10]30 a §  Till varje redovisningsperiod skall den punktskatt hänföras för vilken redovisningsskyldighet har inträtt under perioden. Skatt enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. skall dock hänföras till den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder.

[S2]Redovisningsskyldigheten inträder när affärshändelser, som grundar skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. Är den skattskyldige inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) inträder redovisningsskyldigheten samtidigt med skattskyldigheten. Detsamma gäller om skattskyldigheten inträder vid händelser som inte föranleder någon bokföringsåtgärd.

[S3]Vid försäljning mot kredit kan Skatteverket, om principerna för den skattskyldiges bokföring föranleder det, medge att redovisningsskyldigheten inträder vid beskattningsårets utgång, dock inte senare än när betalning inflyter eller fordran diskonteras eller överlåts.

[S4]Om en skattskyldig försätts i konkurs inträder redovisningsskyldighet genast för de affärshändelser för vilka skattskyldighet har inträtt före konkursbeslutet. Lag (2007:462).

Prop. 2006/07:96: Ett tillägg har gjorts till paragrafens första stycke. Bestämmelsen innebär att skatt enligt lagen om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. skall hänföras till den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Redovisningen av skatten är därmed inte kopplad till bokföring av en affärshändelse hos försäkringsgivaren utan följer skattskyldighetens inträde. Redovisningsperioden omfattar normalt en kalendermånad (10 kap. 14 §). Eftersom skattskyldigheten för skatt på trafikförsäkringsavgift ...

Redovisning i självdeklaration

[K10]31 §  Den som bedriver en verksamhet där beskattningsunderlagen exklusive unionsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt uppgå till högst en miljon kronor och som är skyldig att lämna självdeklaration enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och som inte är handelsbolag eller grupphuvudman, ska redovisa mervärdesskatten i självdeklarationen, om Skatteverket inte beslutat annat enligt 11 §.

[S2]I fråga om förfarandet vid mervärdesbeskattningen gäller då bestämmelserna i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt taxeringslagen (1990:324). Lag (2011:288).

Redovisning i särskild skattedeklaration

[K10]32 §  Den som är betalningsskyldig enligt 1 kap. 2 e § mervärdesskattelagen (1994:200) ska, om 13 kap. 27 § första stycket samma lag inte är tilllämplig, redovisa beloppet i en särskild skattedeklaration. Deklarationen ska lämnas in före utgången av månaden efter den månad då den felaktiga handlingen utfärdades.

[S2]Den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje förvärv. Deklarationen ska lämnas in senast 35 dagar efter förvärvet. Lag (2007:1377).

[K10]32 a §  Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel och som inte ska registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 b eller f–h, ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen ska lämnas in senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen. För den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket lagen om skatt på energi ska dock deklarationen lämnas in senast en månad efter dagen för tillsynsmyndighetens beslut.

[S2]Även den som är skattskyldig enligt 16 § lagen om tobaksskatt, 15 § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi och som inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen ska lämnas in senast vid den skattepliktiga händelsen.

[S3]I stället för vad som föreskrivs i första stycket ska deklarationen lämnas in senast vid den skattepliktiga händelsen av den som är skattskyldig enligt

 1. 9 § första stycket 6 lagen om tobaksskatt, 8 § första stycket 6 lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 6 lagen om skatt på energi, och som inte ställt säkerhet för skattens betalning,
 2. 9 § första stycket 9 eller 16 c § lagen om tobaksskatt,
 3. 8 § första stycket 9 eller 15 c § lagen om alkoholskatt, eller
 4. 4 kap. 1 § 10 eller 4 kap. 10 § lagen om skatt på energi. Lag (2009:1506).

Prop. 2005/06:31: I paragrafens tredje stycke har två felaktiga hänvisningar rättats.

Prop. 2005/06:125: Av skäl som närmare redovisats i avsnitt 7.2 bör tiden för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2 eller 3 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel att lämna in en särskild skattedeklaration förkortas. Ändringen innebär att deklarationen skall lämnas in senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen.

Prop. 2003/04:170: Den som är skattskyldig enligt SBL skall lämna in en särskild deklaration senast inom fem dagar, räknat från den skattepliktiga händelsen. Ändringen innebär att för den som inte blir skattskyldig i samband med förbrukningen av elektrisk kraft utan först senare med anledning av den bedömning som görs av tillsynsmyndigheten i enlighet med 12, 14, 15, 17 eller 18 § LPE, skall deklarationen lämnas in senast en månad efter dagen för tillsynsmyndighetens beslut.

[K10]32 b §  Den som är skattskyldig enligt lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen skall lämnas in senast 25 dagar efter den skattepliktiga händelsen. Lag (2006:591).

[K10]32 c §  Särskild skattedeklaration skall lämnas till Skatteverket enligt fastställt formulär.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en särskild skattedeklaration.

[S3]Vad som sägs i 10 kap.24-27 §§, 11 kap.16 och 18 §§, 14 kap. 6 §, 15 kap.3, 7 och 8 §§, 21 kap.9 och 11 §§ samt 23 kap. 9 § om skattedeklarationer skall, om inte något annat anges, gälla även särskilda skattedeklarationer. Lag (2003:664).

Periodisk sammanställning

[K10]33 §  Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 3 kap. är även skyldig att i en periodisk sammanställning lämna uppgifter om

 1. omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder, och
 2. omsättning av en tjänst som är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är omsatt om förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG.

[S2]Uppgifterna ska tas upp för den period som omfattar den tidpunkt som avses i 13 kap. 8 b § andra stycket eller 8 c §mervärdesskattelagen (1994:200).

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Då får föreskrivas att periodisk sammanställning ska lämnas även för varuöverföringar för vilka redovisningsskyldighet inte föreligger. Lag (2011:288).

Prop. 2010/11:28: Ett nytt andra stycke införs i paragrafen för att förtydliga för vilken period uppgifterna som anges i första stycket ska tas upp. Vilken perioden är följer av 35–35 b §§. Den hänvisning som görs till 13 kap. 8 b § andra stycket och 8 c § i mervärdesskattelagen innebär att rapporteringen av en uppgift i den periodiska sammanställningen ska ske för motsvarande period som den aktuella korresponderande försäljningen m.m. ska redovisas ...

[K10]34 §  En periodisk sammanställning ska lämnas enligt fastställt formulär.

[S2]En periodisk sammanställning får lämnas med hjälp av

 1. elektronisk filöverföring, i enlighet med närmare föreskrifter om detta, eller
 2. annan automatisk databehandling, dock endast i enlighet med närmare föreskrifter om detta.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar sådana föreskrifter som avses i andra stycket 1 och 2.Lag (2009:1335).

[K10]35 §  Den periodiska sammanställningen ska göras för varje

 1. kalendermånad för uppgifter om varor som avses i 33 § första stycket 1, eller
 2. kalenderkvartal för uppgifter om tjänster som avses i 33 § första stycket 2.

[S2]Om uppgifter ska lämnas avseende både varor och tjänster enligt 33 § första stycket 1 och 2, ska sammanställningen göras enligt första stycket 1.

[S3]Den som övergår från att lämna sammanställningen enligt första stycket 2 till att lämna den enligt första stycket 1, ska tillämpa den nya perioden till och med utgången av det fjärde kalenderkvartalet som följer efter den tidpunkt när bytet av period gjordes. Lag (2009:1335).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i andra stycket är en direkt konsekvens av att nuvarande skattemyndigheter upphör att existera och ersätts av Skatteverket.

Prop. 2004/05:15: Av skäl som det redogörs för i avsnitt 7.2 slopas möjligheten att lämna periodisk sammanställning för ett kalenderår. Periodisk sammanställning skall fortsättningsvis enbart kunna göras och lämnas för kalenderkvartal.

[K10]35 a §  Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanställningen ska göras för varje kalenderkvartal i stället för vad som föreskrivs i 35 § 1, om

 1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, och
 2. det sammanlagda värdet av omsättning och överföringar av varor enligt 33 § första stycket 1 inte överstiger 500 000 kronor exklusive mervärdesskatt för det innevarande kalenderkvartalet eller för något av de fyra närmast föregående kalenderkvartalen. Lag (2009:1343).

[K10]35 b §  Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanställningen ska göras för varje kalendermånad i stället för vad som föreskrivs i 35 § 2 eller 35 a §, om

 1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, eller
 2. det finns särskilda skäl. Lag (2009:1335).

[K10]35 c §  Ett beslut enligt 35 a § ska börja gälla vid ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den kalendermånad då beslutet fattades.

[S2]Ett beslut enligt 35 b §1 eller 2 gäller omedelbart. Lag (2009:1335).

[K10]35 d §  Skatteverket ska upphäva ett beslut enligt 35 a § när de förutsättningar som anges i 35 a § 2 inte längre är uppfyllda.

[S2]Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart. Lag (2009:1335).

[K10]35 e §  Om ett beslut har fattats enligt 35 b eller 35 d §, ska en sammanställning göras för varje kalendermånad som förflutit sedan ingången av det kalenderkvartal under vilket beslutet fattades. Lag (2009:1335).

[K10]36 §  Den periodiska sammanställningen ska lämnas till Skatteverket.

[S2]Sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket senast

 1. den 25 i månaden efter utgången av den period som sammanställningen avser, om den lämnas med hjälp av elektronisk filöverföring eller annan automatisk databehandling, eller
 2. den 20 i månaden efter utgången av den period som den avser i andra fall.

[S3]Sammanställningar som ska göras enligt 35 e § ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter utgången av den månad under vilken beslutet fattades. Lag (2009:1335).

Prop. 2002/03:99: Enligt paragrafen i dess nuvarande lydelse får Riksskatteverket gå med på att en periodisk sammanställning lämnas till annan myndighet än verket. Med annan myndighet avses i detta sammanhang skattemyndighet, som genom skatteförvaltningens omorganisationen upphör att existera. Ändringen i paragrafen skall ses mot denna bakgrund.

[K10]36 a §  Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sin skyldighet att lämna en periodisk sammanställning eller som lämnar en ofullständig sådan, att lämna eller komplettera den. Lag (2003:664).

Redovisningsskyldighet vid avveckling

[K10]37 §  Om en verksamhet avvecklas, skall redovisningen fullgöras till och med den redovisningsperiod under vilken avvecklingen slutförts.

10 a kap. Särskilda bestämmelser om mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Prop. 2002/03:77: Kapitlet är nytt och innehåller regler motsvarande dem som finns i artikel 26c i sjätte direktivet i dess lydelse enligt artikel 1.3 i direktiv 2002/38/EG. Bestämmelserna, som nedan benämns ”den särskilda ordningen”, kommenteras även i avsnitt 7.4.2.

Definitioner

[K10a]1 §  I detta kapitel förstås med

[S2]icke etablerad näringsidkare: en näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,

[S3]elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt 5 kap. 18 § 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

[S4]motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land: bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för en begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg,

[S5]e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2011:288).

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsen innehåller vissa definitioner av begrepp som används i 10 a kap.

Den särskilda ordningen i 10 a kap. får enligt 2 § endast tillämpas av icke-etablerade näringsidkare. I förevarande paragraf ges en definition av begreppet icke-etablerad näringsidkare. Bestämmelsen motsvarar delvis definitionen av begreppet icke-etablerad skattskyldig person som finns i artikel 26c.A a. I den definitionen har emellertid även rekvisitet att näringsidkaren inte får vara registrerad ...

Identifieringsbeslut

[K10a]2 §  Skatteverket ska fatta ett beslut om att identifiera en icke-etablerad näringsidkare som skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel (identifieringsbeslut) om

 1. näringsidkaren ansöker om det,
 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av elektroniska tjänster,
 3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
 4. tjänsterna tillhandahålls en person som inte är näringsidkare men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,
 5. det inte redan fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat EU-land, och
 6. näringsidkaren inte är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt i Sverige eller i ett annat EU-land. Lag (2011:288).

Prop. 2002/03:77: Paragrafen motsvarar artikel 26c.B 1 samt till viss del definitionen i artikel 26c.A a av icke-etablerad skattskyldig person.

Av bestämmelsen framgår att en icke-etablerad näringsidkare kan få redovisa och betala mervärdesskatt enligt den särskilda ordning som

regleras i 10 a kap. om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda. Om näringsidkaren ...

[K10a]3 §  Den som omfattas av ett identifieringsbeslut skall inte redovisa och betala mervärdesskatt enligt övriga bestämmelser i denna lag för de tjänster som beslutet avser. Lag (2003:222).

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsen innehåller en upplysning om att bestämmelserna i 10 a kap. utgör lex specialis i förhållande till övriga bestämmelser i skattebetalningslagen.

[K10a]4 §  Om den som är skattskyldig i Sverige med avseende på tjänster som omfattas av 2 § innehar ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land, ska han redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i detta land. Lag (2011:288).

Prop. 2002/03:77: Den säljare från tredje land som är skattskyldig i Sverige för leverans av elektroniska tjänster till konsumenter här, har möjlighet att välja ett annat land än Sverige som kontaktpunkt i EG. Säljaren skall då fullgöra sina skyldigheter vad gäller redovisning och betalning av svensk mervärdesskatt till det landet. Säljaren anses ha fullgjort sina skyldigheter i Sverige om det skett genom att en särskild ordning i det andra landet motsvarande den i 10 ...

[K10a]5 §  När Skatteverket fattar ett identifieringsbeslut skall näringsidkaren tilldelas ett individuellt nummer (identifieringsnummer).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om identifieringsnumrets utformning. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsen motsvarar artikel 26c.B 3 första stycket första meningen. Den som omfattas av ett identifieringsbeslut skall också tilldelas ett särskilt identifieringsnummer. Närmare föreskrifter om

identifieringsnumrets utformning avses Riksskatteverket få bemyndigande om att bestämma, se avsnitt ...

[K10a]6 §  Om en näringsidkares verksamhet har ändrats på ett sådant sätt att han inte längre får omfattas av ett identifieringsbeslut eller om verksamheten har upphört, skall näringsidkaren underrätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en ansökan om identifiering har ändrats. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsens första stycke motsvarar artikel 26c.B 2 andra stycket sista meningen och. är utformad efter förebild i 3 kap. 3 § SBL. Bestämmelsens andra stycke motsvarar till viss del art. 26c.B 2 första stycket första meningen.

Sedan identifiering skett, skall näringsidkaren underrätta skattemyndigheten om eventuella förändringar av de uppgifter som lämnats. Skattemyndigheten skall också underrättas ...

[K10a]7 §  Skatteverket skall fatta ett beslut om att återkalla ett identifieringsbeslut om näringsidkaren

 1. anmäler att han inte längre tillhandahåller elektroniska tjänster eller det på annat sätt kan antas att denna verksamhet har upphört,
 2. inte längre uppfyller de övriga krav som anges i 2 §, eller
 3. vid upprepade tillfällen har brutit mot bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2003:664).

[S2]Redovisning och betalning av mervärdesskatt.

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsen motsvarar artikel 26c.B 4.

När den skattskyldige blivit identifierad enligt den särskilda ordningen, består identifieringen tills skattemyndigheten beslutar att den skall upphöra.

I bestämmelsen tas fyra situationer upp då skattemyndigheten skall återkalla ett beslut om identifiering. Det skall ske när näringsidkaren anmäler att han inte längre tillhandahåller elektroniska tjänster, när det på annat sätt kan antas att hans verksamhet avslutats, ...

[K10a]8 §  En näringsidkare som omfattas av ett identifieringsbeslut skall för varje redovisningsperiod lämna en e- handelsdeklaration.

[S2]En e-handelsdeklaration skall lämnas även om näringsidkaren inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden. Lag (2003:222).

[K10a]9 §  En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal. Lag (2003:222).

Prop. 2002/03:77: Bestämmelserna motsvarar i stort artikel 26c.B 5 första stycket första meningen.

Av bestämmelsen i 8 § framgår att mervärdesskatten skall redovisas i en e-handelsdeklaration. Därmed menas enligt definitionen i 1 § en sådan skattedeklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel. Av kontrollskäl skall en ehandelsdeklaration lämnas för varje redovisningsperiod, även om någon omsättning inte förekommit och det därför inte finns någon ...

[K10a]10 §  En e-handelsdeklaration ska ta upp

 1. identifieringsnumret,
 2. följande uppgifter för Sverige eller varje annat EU-land där tillhandahållanden av elektroniska tjänster ska beskattas:
  1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för dessa tjänster under redovisningsperioden,
  2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på tjänsterna, och
  3. tillämplig skattesats, samt
 3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för redovisningsperioden. Lag (2011:288).

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsen motsvarar artikel 26c.B 5 andra stycket.

I bestämmelsen anges vilka uppgifter e-handelsdeklarationen skall innehålla. Eftersom det endast lämnas en deklaration inom EG, måste den innehålla uppgifter om omsättningar i alla EG-länder. För varje EGland skall därför anges dels det sammanlagda värdet (exklusive mervärdesskatt) av elektroniska tjänster som tillhandahållits till köpare i ...

[K10a]11 §  Belopp som redovisas i en e-handelsdeklaration skall anges i euro.

[S2]Om de tillhandahållna tjänsterna har fakturerats i en annan valuta, skall beloppet räknas om till euro. Omräkningen skall göras enligt den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redovisningsperioden, eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter. Lag (2003:222).

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsen motsvarar artikel 26c.B 6.

I direktivet sägs att deklaration skall göras i euro och att betalning skall göras till ett bankkonto i euro. De länder som inte har euro som nationell valuta, får dock begära att den nationella valutan skall tillämpas i stället. Även om Sverige inte är med i det europeiska valutasamarbetet skall euro tillämpas i detta sammanhang, se vidare avsnitt 7.4.2. ...

[K10a]12 §  En e-handelsdeklaration skall ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsens första stycke motsvarar artikel 26c.B 5 första stycket andra meningen. Där anges att e-handelsdeklarationen skall ha inkommit till skattemyndigheten i Stockholm senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Av andra stycket framgår att deklarationen i stället kan tas emot av Riksskatteverket för skattemyndighetens räkning.

[K10a]13 §  Om en e-handelsdeklaration har lämnats, anses ett beslut om mervärdesskatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklaration som har lämnats till myndighet i ett annat EU-land i enlighet med de motsvarande bestämmelser som gäller i detta land. Lag (2011:288).

Prop. 2002/03:77: I bestämmelsen anges att när en e-handelsdeklaration lämnas in, anses skatten beslutad i enlighet med redovisningen i deklarationen. Det gäller även när motsvarande deklaration lämnats till en skattemyndighet i ett annat EG-land. Detta innebär att skattemyndigheten inte aktivt behöver fatta ett beskattningsbeslut när en e-handelsdeklaration kommer in, jfr vad som anges i 11 kap. 16 § SBL för skattedeklarationer. Bestämmelsen ...

[K10a]14 §  Mervärdesskatt som skall redovisas i en e-handelsdeklaration skall ha betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen skall ha kommit in enligt 12 §.

[S2]Inbetalning skall göras genom insättning på Skatteverkets särskilda konto i euro för skatteinbetalningar som görs enligt detta kapitel. Skatten anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på kontot. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsen motsvarar i huvudsak artikel 26c.B 7 första och andra meningarna. Skatten skall ha betalats senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång, dvs. senast samtidigt som deklarationen skall vara inne enligt 12 §. Den skall betalas till ett särskilt konto i euro hos skattemyndigheten. Skatten anses betald samma dag den bokförs på skattemyndighetens konto (jfr bestämmelsen i 16 kap. 3 § SBL som avser andra ...

Omprövning

[K10a]15 §  Skatteverket skall ompröva ett beslut i fråga om identifiering enligt 2 § eller ett beslut om återkallelse enligt 7 § av ett identifieringsbeslut om den näringsidkare som beslutet gäller begär det eller om det finns andra skäl.

[S2]Den som vill begära omprövning får göra detta på elektronisk väg. Begäran skall ha kommit in till Skatteverket senast tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

[S3]Bestämmelserna i 21 kap. 3 § gäller också för fråga enligt första stycket som avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol. Lag (2003:664).

[K10a]16 §  Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut som avses i 15 § första stycket, skall beslut meddelas senast tre veckor från den dag då det omprövade beslutet meddelades.

[S2]Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får meddelas även efter denna tid, om det av material som är tillgängligt för Skatteverket framgår att det beslut som omprövas är felaktigt. Lag (2003:222).

Prop. 2002/03:77: I bestämmelserna regleras möjligheten till omprövning av de beslut som rör rätten att redovisa skatten enligt den särskilda ordningen. Ett beslut av skattemyndigheten får omprövas på begäran av näringsidkaren eller om det finns andra skäl (jfr 21 kap. 1 § SBL). Det kan således även ske på skattemyndighetens eget initiativ. Omprövning kan också begäras av ett beslut enligt 7 § att återkalla ett identifieringsbeslut. Begäran om ...

[K10a]17 §  Bestämmelserna om omprövning i 21 kap.1, 36 och 814 §§, 15 § första stycket samt 1620 §§ gäller även för beskattningsbeslut avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt bestämmelserna i detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land. Lag (2011:288).

Prop. 2002/03:77: I bestämmelsen finns hänvisningar till vissa bestämmelser om omprövning i 21 kap. Bestämmelserna kommer att gälla sådan skatt för vilken skattskyldighet föreligger i Sverige, dvs. i de fall tjänsten enligt 5 kap. 7 § andra stycket 12 ML är omsatt inom landet. De kommer således dels att gälla sådan svensk mervärdeskatt som redovisas i en ehandelsdeklaration som lämnas här, dels sådan svensk mervärdesskatt som redovisas i en motsvarande e-handelsdeklaration hos ett annat EGland.

Överklagande

[K10a]18 §  Beslut av Skatteverket i fråga om identifiering enligt 2 § eller beslut om återkallelse enligt 7 § av ett identifieringsbeslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

[S2]Överklagandet skall ha kommit in senast tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

[S3]Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket andra meningen, 2 § 2, 6 § första stycket samt 13 § gäller också för beslut som avses i första stycket. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:77: Av bestämmelsens första och andra stycken framgår att ett beslut som avser identifiering eller återkallelse av identifieringsbeslut får överklagas och att ett sådant överklagande skall ha kommit in senast tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades. Överklagande får göras av den icke-etablerade näringsidkaren som beslutet gäller eller av Riksskatteverket.

I tredje stycket finns hänvisningar till vissa bestämmelser i 22 kap. som skall gälla ...

[K10a]19 §  Bestämmelserna om överklagande i 22 kap. 1 § första stycket, 24 §§, 6 § första stycket samt 7, 9, 11 och 13 §§ gäller även för beskattningsbeslut avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt bestämmelserna i detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land. Lag (2011:288).

Prop. 2002/03:77: I bestämmelsen finns hänvisningar till vissa bestämmelser i 22 kap. om överklagande som även skall gälla beskattningsbeslut avseende mervärdesskatt som skall tas ut enligt mervärdesskattelagen och som har redovisats enligt bestämmelserna i 10 a kap. eller motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land.

Tillämpning av bestämmelser i andra kapitel

[K10a]20 §  I fråga om identifiering enligt 2 § och återkallelse enligt 7 § av ett identifieringsbeslut gäller, utöver bestämmelserna i detta kapitel, endast följande bestämmelser i denna lag: 1 kap.1 och 3 §§, 2 kap.5 och 6 §§ samt 7 § första stycket samt 23 kap.5, 6, 8 och 9 §§. Lag (2003:222).

Prop. 2002/03:77: I bestämmelsen anges vilka andra regler i skattebetalningslagen som skall tillämpas även för beslut i fråga om identifiering eller återkallelse av identifieringsbeslut (jfr avsnitt 7.4.2 under rubriken Förfarandet).

[K10a]21 §  I fråga om redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land gäller, utöver bestämmelserna i detta kapitel, endast följande bestämmelser i denna lag: 1 kap.1 och 3 §§, 2 kap.5 och 6 §§ samt 7 § första stycket, 10 kap. 37 §, 11 kap.1, 2 och 20 §§, 12 kap.6 och 7 §§, 12 § första stycket och 13 §, 13 kap. 1 § första stycket, 14 kap. 1 §, 2 § första stycket och 48 §§, 16 kap. 6 § andra stycket första meningen samt tredje och fjärde styckena samt 13 §, 17 kap.2, 3 och 811 §§, 18 kap.8 och 9 §§ samt 10 § andra stycket, 20 kap.15 §§ och 23 kap.59 §§. Lag (2011:288).

Prop. 2002/03:77: I bestämmelsen anges vilka övriga regler i skattebetalningslagen som skall tillämpas när svensk mervärdesskatt redovisas enligt bestämmelserna i detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land (jfr avsnitt 7.4.2 under rubriken Förfarandet). ...

[K10a]22 §  Om Skatteverket begär det, skall näringsidkaren göra sådant underlag som avses i 14 kap. 2 § första stycket tillgängligt på elektronisk väg för verket.

[S2]Underlaget skall bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes. Lag (2004:500).

Prop. 2003/04:133: Paragrafen har fått sin nuvarande lydelse genom SFS 2003:664 (prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17). Av misstag dubblerades de två sista meningarna i paragrafen. Detta rättas nu till.

Prop. 2002/03:77: Bestämmelsen motsvarar artikel 26c.B 9.

I första stycket hänvisas till reglerna i 14 kap. 2 § första stycket. Där stadgas det att den skattskyldige skall se till att det finns underlag för fullgörandet av deklarations- och uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen. Den skattskyldige skall på begäran göra underlaget tillgängligt på elektronisk väg för skattemyndigheten.

I andra stycket finns bestämmelser ...

Innebörden av beskattningsbeslut

[K11]1 §  Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall betala skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.

[S2]Som beskattningsbeslut anses också

 1. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,
 2. omprövningsbeslut enligt 21 kap.,
 3. beslut i fråga om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.9-13 §§mervärdesskattelagen (1994:200),
 4. beslut om återbetalning av skatt enligt
  1. 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
  2. 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
  3. 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
  4. 28-30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 5. beslut om återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a eller 9 §, 9 b § tredje stycket, 10 eller 11 §, 11 kap.12 eller 13 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 6. beslut om betalningsskyldighet för särskild inkomstskatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
 7. överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 7 c §, om företrädaren har fullföljt en överenskommelse på överenskommet sätt inom rätt tid. Lag (2006:1509).

Prop. 1999/2000:82: Ändringen i andra stycket är föranledd av att bestämmelserna i mervärdesskattelagen om återföring av skatt föreslås slopade.

Prop. 2004/05:19: I paragrafens andra stycke har en ny punkt 7 införts med anledning av 21 § SINK. Den nya punkten innebär att som beskattningsbeslut anses även beslut om betalningsskyldighet för särskild inkomstskatt enligt SINK.

Den tidigare punkten 7 har därigenom fått beteckningen 8.

Prop. 2006/07:13: Ändringarna i 9 kap. 9 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi medför en följdändring i andra stycket sjätte punkten på så vis att hänvisningen till paragrafen numera avser det tredje och inte det andra stycket.

Prop. 2004/05:25: En konsekvensändring görs i paragrafen.

Prop. 2003/04:170: Beslut om återbetalning av energiskatt skall anses som beskattningsbeslut. I paragrafen skall därför även hänvisas till 11 kap. 13 §.

Prop. 2002/03:128: Det allmänna och företrädaren har enligt föreslagna 12 kap. 7 c § en lagstadgad rätt att ingå frivillig överenskommelse om företrädarens betalningsskyldighet enligt 6 eller 6 a § samma kapitel. Det allmännas beslut att ingå sådan överenskommelse kan därmed också sägas utgöra ett beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap. Överenskommelsen utgör emellertid inte något beskattningsbeslut förrän företrädaren har fullföljt överenskommelsen på överenskommet sätt inom rätt tid, vilket framgår av nya ...

Prop. 2000/01:117: I en ny punkt, punkt 4, i andra stycket har tagits in en bestämmelse som likställer beslut om betalningsskyldighet för arvs- och gåvoskatt enligt bestämmelserna i lagen om arvsskatt och gåvoskatt med beskattningsbeslut i skattebetalningslagens mening. Bestämmelsen leder bl.a. till att även skatt som har bestämts enligt bestämmelserna i lagen om arvsskatt och gåvoskatt skall registreras på ett skattekonto (jfr <a href="https://lagen.nu/1971:69#K3P5S3" ...

[K11]2 §  Beskattningsbeslut fattas för varje redovisningsperiod för sig. Beslut fattas med ledning av de uppgifter som lämnats i en deklaration och andra tillgängliga uppgifter.

[S2]En sådan ändring av ett beskattningsbeslut som avser mer än en redovisningsperiod och som görs efter beskattningsårets utgång får Skatteverket hänföra till den sista redovisningsperioden under beskattningsåret. En ändring under beskattningsåret får hänföras till den senaste redovisningsperiod som berörs av ändringen. Lag (2003:664).

Preliminär skatt

F-skatt och särskild A-skatt

[K11]3 §  F-skatt och särskild A-skatt skall debiteras senast den 18 januari under inkomståret. Skatt som grundar sig på preliminär taxering under inkomståret skall debiteras så snart som möjligt.

[S2]Efter inkomstårets utgång får F-skatt och särskild A-skatt debiteras endast om det finns särskilda skäl. Sådan skatt får inte debiteras efter den 30 juni året efter inkomståret.

[K11]4 §  F-skatt och särskild A-skatt skall debiteras i en post. Skatt som inte uppgår till 2 400 kronor för inkomståret debiteras inte.

Prop. 2010/11:146: Bestämmelsen i andra stycket i slopas eftersom jämställdhetsbonus inte längre ska tillgodoföras genom kreditering på skattekonto. I stället ska bonusen betalas ut av Försäkringskassan, vilket regleras i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

I lagrådsremissen Skatteförfarandet (Fi2011/313) har det föreslagits att skattebetalningslagen (1997/489) ...

[K11]5 §  F-skatt och särskild A-skatt skall betalas med lika stora belopp varje månad enligt bestämmelserna i 16 kap.5 eller 6 §.

[S2]Skatteverket får på begäran av den skattskyldige besluta att F-skatt och särskild A-skatt skall betalas endast under vissa kalendermånader, om den skattskyldiges näringsverksamhet pågår under endast en del av kalenderåret och det finns särskilda skäl.

[S3]Skatteverket skall på begäran av en skattskyldig som startar en näringsverksamhet besluta att F-skatt eller särskild A-skatt skall börja betalas tre månader senare än vad som följer av bestämmelserna i 16 kap. 5 §, dock inte senare än den 12 augusti året efter inkomståret. Detta gäller inte om

 1. näringsverksamheten har övertagits från någon annan,
 2. den skattskyldige redan bedriver näringsverksamhet, eller
 3. särskilda skäl talar emot det. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:5: I ett nytt tredje stycke införs en möjlighet för nystartade företag att få uppskov med betalning av preliminär skatt i tre månader.

Uppskov avses enligt punkt 1 inte omfatta skattskyldiga som övertagit en redan pågående verksamhet. Att den som redan tidigare bedriver näringsverksamhet inte kan få uppskov enligt denna paragraf framgår av punkt 2. En ytterligare förutsättning för uppskov är enligt punkt 3 att särskilda skäl inte talar emot uppskov. ...

A-skatt

[K11]6 §  För en fysisk person som kan få en A-skattsedel enligt 4 kap. 16 § skall Skatteverket bestämma tillämplig skattetabell med ledning av

 1. den skattesats som för inkomståret gäller för den fysiska personen i hemortskommunen,
 2. den avgiftssats som för inkomståret gäller för den fysiska personen enligt begravningslagen (1990:1144), om den inte ingår i avgiftssatsen enligt 3, och
 3. den avgiftssats som för inkomståret gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som lämnats av ett trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

[S2]Beslut om tillämplig skattetabell skall fattas senast den 18 januari under inkomståret. Om en skattskyldig som tidigare inte har haft inkomst från vilken skatteavdrag skall göras får sådan inkomst, skall beslut om tillämplig skattetabell fattas så snart som möjligt. Lag (2003:664).

[K11]7 §  Om det i summan av de skatte- och avgiftssatser enligt 6 § första stycket som gäller för den skattskyldige ingår öretal över femtio, tillämpas skattetabellen med närmaste högre hela krontal. Annars tillämpas skattetabellen med närmaste lägre hela krontal. Lag (1999:315).

[K11]8 §  Om en skatte- eller avgiftssats har ändrats så sent under december året före inkomståret att ändringen inte kan beaktas vid tillämpningen av 6 § första stycket eller 7 §, skall den tidigare skatte- eller avgiftssatsen tillämpas. Lag (1999:315).

Slutlig skatt

[K11]9 §  Skatteverket fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den årliga taxeringen (grundläggande beslut om slutlig skatt). Slutlig skatt kan bestämmas också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av domstol.

[S2]Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § minskad med skattereduktion enligt följande ordning.

 1. lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,
 2. lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus,
 3. 67 kap. 1–26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), och
 4. lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006–2008 års taxeringar. Lag (2011:1282).

Prop. 2001/02:3: Skattereduktion för fastighetskatt enligt den nya lagen har tagits in i andra stycket punkt 2.

Prop. 2001/02:45: Ändringen är en konsekvens av den ändrade lydelsen av rubriken på lagen (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering.

Prop. 2003/04:163: Ändringen i andra stycket är en följd av att det den 1 november 2004 införs en lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus.

Prop. 2005/06:44: Ändringen i första stycket är av endast redaktionell art. Genom propositionen Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus (prop. 2003/04:163) kom första och andra styckena att av misstag slås ihop. Nu föreslås en återgång till den äldre styckeindelningen.

Den nya punkten 9 i andra stycket är en följd av förslaget om en lag om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006–2008 ...

Prop. 2007/08:13: Ändringen i åttonde punkten i paragrafens andra stycke är en konsekvens av att namnet på den i punkten aktuella lagen föreslås ändras.

Prop. 2006/07:94: Den nya punkten åtta i andra stycket är en följd av förslaget om en lag om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete.

Av 11 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) framgår att med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 11 kap. 10 § skattebetalningslagen minskad med vissa uppräknade skattereduktioner. Ett beslut ...

Vad som ingår i slutlig skatt

[K11]10 §  I slutlig skatt ingår

 1. skatt och avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324),
 2. egenavgift som avses i 3 kap.socialavgiftslagen (2000:980),
 3. skatt som avses i 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
 4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), om den inte ingår i avgiften enligt 7,
 5. sådan mervärdesskatt som enligt 10 kap. 31 § första stycket denna lag ska redovisas i självdeklaration,
 6. avgift som avses i 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
 7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund. Lag (2007:1405).

Vad som i övrigt gäller när den slutliga skatten bestäms

[K11]11 §  När den slutliga skatten bestäms gäller att

 1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) debiteras på grundval av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av Försäkringskassan,
 2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), som inte ingår i avgift enligt 3, räknas ut med ledning av den avgiftssats som för inkomståret gäller för den skattskyldige enligt de uppgifter som lämnats för den församling eller kommun som avgiften skall betalas till, och att
 3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund räknas ut med ledning av den avgiftssats som för inkomståret gäller för den skattskyldige enligt de uppgifter som lämnats av trossamfundet. Lag (2004:789).

Säkerhet för slutlig skatt

[K11]11 a §  Om en skalbolagsdeklaration som avses i 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 §inkomstskattelagen (1999:1229) har lämnats, får Skatteverket begära att säkerhet ställs. Vid prövningen av om säkerhet ska begäras ska tidigare ställd säkerhet samt ansvar enligt 12 kap. 8 c § beaktas.

[S2]Storleken av en sådan säkerhet som avses i första stycket ska i ett särskilt beslut bestämmas till summan av företagets obetalda inkomstskatt för närmast föregående beskattningsår och 26,3 procent av det överskott som har redovisats i skalbolagsdeklarationen. I fråga om handelsbolag ska säkerheten bara avse överskottet i skalbolagsdeklarationen. Om en fysisk person har förvärvat en andel i ett handelsbolag ska storleken av säkerheten dock beslutas till 40 procent av överskottet.

[S3]Om flera skalbolagsdeklarationer lämnas in ska kompletterande säkerhet ställas för den ökning av överskottet som redovisas i förhållande till en tidigare deklaration.

[S4]Om Skatteverket inte begär att säkerhet ställs, gäller bestämmelserna i 12 kap. 8 c §. Lag (2008:1345).

11 b § Har upphävts genom lag (2008:1065).

[K11]12 §  En sådan säkerhet som avses i 11 a § ska vara en av bank eller kreditmarknadsföretag utfärdad garantiförbindelse och avse det belopp som bestämts med stöd av 11 a §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om den slutliga skatten inte betalas. Har flera säkerheter ställts och överstiger säkerheterna den slutliga skatten ska ianspråktagandet av säkerheterna fördelas efter skälig grund. I övrigt ska bestämmelserna om säkerhet i 10-12 §§ och 13 § 2 lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. tillämpas. Vad som sägs där om Kronofogdemyndigheten gäller då i stället Skatteverket.

[S2]Om säkerheten inte behöver tas i anspråk, ska skälig kostnad för ställd säkerhet ersättas av staten. Bestämmelserna i 6-11 §§ lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. ska tillämpas. Lag (2008:1065).

För hög preliminär skatt

[K11]13 §  Om debiterad preliminär skatt tillsammans med andra belopp som skall tillgodoräknas den skattskyldige enligt 14 § andra stycket 1 överstiger den slutliga skatten, med tillägg enligt 14 § andra stycket 2, skall den debiterade preliminära skatten sättas ned med mellanskillnaden. Lag (1997:1032).

Prop. 1997/98:33: Med paragrafens nuvarande utformning skall nedsättning av preliminär skatt göras endast om debiterad F-skatt eller särskild A-skatt överstiger den slutliga skatten. Preliminär skatt kan emellertid även betalas genom skatteavdrag. Ä ven denna form av skatt och andra belopp som skall beaktas enligt 14 § andra stycket 1 och 2 bör ingå vid en jämförelse mellan slutlig och debiterad preliminär skatt. Paragrafen och rubriken närmast före paragrafen har därför formulerats om.

Besked om slutlig skatt

[K11]14 §  Sedan den slutliga skatten har bestämts ska Skatteverket göra en avstämning av skattekontot.

[S2]Innan avstämning görs ska Skatteverket

 1. från den slutliga skatten göra avdrag för
  1. debiterad F-skatt och särskild A-skatt,
  2. avdragen A-skatt,
  3. A-skatt som ska betalas på grund av beslut enligt 12 kap. 1 § andra stycket,
  4. skatt som överförts från stat med vilken Sverige har ingått överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt,
  5. skatt som betalats enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. för den tid under beskattningsåret då den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige,
  6. skatt som betalats enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, om den skattskyldige enligt 4 § den lagen har begärt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
  7. skatt som betalats enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen,
  8. skatt som avser sådana återbetalningar som ska göras enligt rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, senast ändrat genom rådets beslut 2004/587/EG,
 2. till den slutliga skatten lägga
  1. skatt som betalats tillbaka enligt 18 kap. 3 § första stycket,
  2. skatt som överförts till en annan stat enligt 18 kap. 5 § första stycket,
  3. skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324), och
  4. preliminär skattereduktion enligt 17 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Lag (2011:1083).

Prop. 2008/09:182: I andra stycket 1 görs två tillägg, f och g, för att täcka de situationer då en utomlands bosatt har valt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen. Tidigare gjorda skatteavdrag enligt SINK eller enligt A-SINK ska gottskrivas den skattskyldige vid debitering av slutlig skatt innan avstämning görs på skattekontot. Ändringen innebär att nuvarande f och g i punkten 1 därefter betecknas h och i.

Prop. 2004/05:113: I andra stycket 1 f införs en bestämmelse om att en enskild som beskattats för ränteinkomster i Sverige och samtidigt har betalat källskatt på denna inkomst enligt sparandedirektivet skall få källskatten återbetald. Detta sker genom avdrag från den slutliga skatten vid avstämningen av skattekontot.

Prop. 2007/08:93: Bestämmelserna i andra stycket ändras på så sätt att jämställdhetsbonus som har krediterats den skattskyldiges skattekonto enligt lagen (2008:000) om jämställdhetsbonus tas upp i förteckningen över vilka belopp som Skatteverket ska dra av från den slutliga skatten innan avstämning görs av skattekontot. Detta innebär att jämställdhetsbonusen ska hanteras på motsvarande sätt som preliminär skatt.

I övrigt ...

 • RH 2011:52:Arbetsgivare har vid betalning av allmänt skadestånd innehållit viss del av beloppet som preliminärskatteavdrag. Hovrätten har funnit att skatteavdraget tillsammans med den inbetalning som gjorts innebär att arbetsgivaren har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt domen på sådant sätt att hinder mot verkställighet förelåg hos Kronofogdemyndigheten.

[K11]15 §  Ett besked om den slutliga skatten och om resultatet av beräkningen enligt 14 § andra stycket skall skickas till den skattskyldige senast den 15 december taxeringsåret.

Beslut med anledning av skattedeklaration eller andra uppgifter

Deklaration i rätt tid

[K11]16 §  Om en skattedeklaration har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses ett beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen.

[K11]17 §  Om den som är registrerad enligt 3 kap. 1 § inte behöver lämna någon skattedeklaration till följd av bestämmelserna i 10 kap. 13 §, anses skatteavdrag och arbetsgivaravgifter genom ett beslut ha bestämts till noll kronor vid den tidpunkt då deklaration annars skulle ha lämnats.

Utebliven, försenad eller bristfällig deklaration

[K11]18 §  Om en skattedeklaration inte har lämnats i rätt tid och på rätt sätt eller om någon skatt inte har redovisats i deklarationen, skall varje oredovisad skatt anses genom ett beslut ha bestämts till noll kronor. Om skatten redovisas senare anses ett beslut i stället ha fattats i enlighet med redovisningen, om inte ett beslut om omprövning har meddelats dessförinnan.

 • HFD 2012:7:Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga när ränteuttaget inte stått i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet att deklarera i tid.

[K11]18 a §  Om skatt redovisas i flera skattedeklarationer av vilka någon är en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a §, skall skatt anses beslutad i enlighet med redovisningen även i en skattedeklaration som har lämnats för sent. Detta gäller dock inte om ett beslut om omprövning redan har meddelats. Lag (2001:1171).

Prop. 2001/02:45: Paragrafen som är ny avser de fall då den som får lämna förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen skall lämna redovisning i flera skattedeklarationer för samma redovisningsperiod och någon eller några av dessa deklarationer lämnas för sent.

I paragrafen anges att skatten, även om den redovisas i en skattedeklaration som kommit in för sent, skall anses beslutad i enlighet med ...

[K11]19 §  Av 21 kap. följer att beslut om skatt kan omprövas av Skatteverket.

[S2]Vid en omprövning ska skatten bestämmas på grundval av tillgängliga uppgifter. Om en tillförlitlig beräkning inte kan göras på ett sådant sätt, ska skatten bestämmas efter vad som framstår som skäligt med hänsyn till vad som har kommit fram (skönsbeskattning).

[S3]Vid skönsbeskattning får, om inte omständigheterna talar för något annat, varje skatt som enligt 18 § har bestämts till noll kronor bestämmas till det högsta av de belopp, beräknat per kalendermånad, som har bestämts för den skatten vid någon av de tre närmast föregående redovisningsperioderna multiplicerat med antalet kalendermånader i den redovisningsperiod som skönsbeskattningen omfattar (skönsbeskattning enligt schablon). Beslut rörande mervärdesskatt eller punktskatt ska dock kvarstå, om endast överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt till den skattskyldiges fördel har bestämts för de tre perioderna.

[S4]Bestämmelserna i tredje stycket gäller inte i fråga om skatt som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a §. Lag (2007:1377).

Prop. 2000/01:7: Ett nytt tredje stycke har lagts till. Av detta följer att skönsbeskattning enligt schablonen i andra stycket tredje meningen inte får göras på grund av avlämnade förenklade skattedeklarationer. Om någon deklaration inte har lämnats men skattemyndigheten ändå fått kännedom om att ersättning för arbete betalats ut av en privatperson till en annan privatperson skall skatten givetvis kunna bestämmas på grundval av tillgängliga uppgifter men om en tillförlitlig beräkning inte kan göras på ett sådant ...

 • HFD 2012:65:Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.

Beslut om vissa debiteringsåtgärder

[K11]20 §  Om ett beslut om omprövning eller taxeringsåtgärd enligt taxeringslagen (1990:324) har meddelats och beslutet är av betydelse för debiteringen av skatt, avgift eller ränta, skall Skatteverket göra den debitering eller den ändring i debiteringen som föranleds av beslutet. Detsamma gäller om en domstol har meddelat ett beslut enligt denna lag. Lag (2003:664).

Betalningsansvar för preliminär skatt

[K12]1 §  Den som inte har gjort föreskrivet skatteavdrag är skyldig att betala belopp som har bestämts enligt 11 kap. 19 §.

[S2]Skatteverket får besluta att även den som har tagit emot ersättning för arbete, ränta eller utdelning är skyldig att betala belopp som avses i första stycket till den del beloppet hänför sig till honom. Efter det att det grundläggande beslutet om mottagarens slutliga skatt har fattats får ett beslut som nyss har nämnts fattas endast om det kan antas att den slutliga skatten kommer att höjas med minst motsvarande belopp.

[S3]Beslut enligt andra stycket får inte gälla handelsbolag. Lag (2003:664).

[K12]2 §  Den som har gjort skatteavdrag är skyldig att betala det innehållna beloppet.

 • RH 2011:52:Arbetsgivare har vid betalning av allmänt skadestånd innehållit viss del av beloppet som preliminärskatteavdrag. Hovrätten har funnit att skatteavdraget tillsammans med den inbetalning som gjorts innebär att arbetsgivaren har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt domen på sådant sätt att hinder mot verkställighet förelåg hos Kronofogdemyndigheten.

Ansvar för den som inte har gjort anmälan enligt 5 kap. 7 §

[K12]3 §  Om någon, som i sin näringsverksamhet betalar ut ersättning för arbete till någon som har eller åberopar en F-skattsedel, inte har gjort anmälan enligt 5 kap. 7 § trots att han varit skyldig att göra det, får Skatteverket besluta att också utbetalaren är skyldig att betala skatten för ersättningen och räntan på skatten.

[S2]I de fall då arbetet har utförts av betalningsmottagaren själv eller, när ett handelsbolag är betalningsmottagare, av en delägare i bolaget, får beslutet avse högst ett belopp som motsvarar 60 % av ersättningen för arbetet. Lag (2003:664).

 • RÅ 2007:61:Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).

[K12]4 §  Beslut om betalningsskyldighet enligt 3 § får inte fattas, om

 1. betalningsmottagaren har fullgjort sina skyldigheter att redovisa och betala skatt inom föreskriven tid, eller
 2. statens fordran mot betalningsmottagaren har preskriberats.

A-skattsedelsinnehavares ansvar för arbetsgivaravgifter

[K12]5 §  Har ersättning betalats till någon som bedriver näringsverksamhet och som har en A-skattsedel eller saknar skattsedel på preliminär skatt och avser ersättningen arbete inom näringsverksamheten, får Skatteverket besluta att mottagaren av ersättningen skall betala arbetsgivaravgifter samt ränta på avgiftsbeloppet.

[S2]Som förutsättning för ett beslut enligt första stycket gäller att

 1. det måste anses uppenbart för den som bedrivit näringsverksamheten att utbetalaren inte insåg att han var arbetsgivare och rimligen saknade anledning att räkna med det, och
 2. utbetalaren har befriats från sin betalningsskyldighet för avgifterna enligt bestämmelserna i 13 kap. 1 §. Lag (2003:664).

Ansvar för företrädare för juridisk person

[K12]6 §  Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala belopp som har bestämts enligt 11 kap. 19 § jämte ränta. Om en företrädare för en juridisk person i övrigt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt enligt denna lag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på den.

[S2]Betalningsskyldighet är, om inte annat följer av tredje stycket, knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats enligt vad som anges i 10 och 16 kap.

[S3]Vid ändring av ett beskattningsbeslut som avser mer än en redovisningsperiod avses med förfallodag enligt andra stycket den förfallodag som beslutats med tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket. Beträffande slutlig skatt tillämpas den förfallodag som gäller för det grundläggande beslutet om slutlig skatt enligt 16 kap. 6 § första stycket. Lag (2004:1345).

Prop. 2004/05:25: Första stycket ändras som en följd av att arvs- och gåvoskatten tas bort.

Prop. 2002/03:128: I första stycket har de subjektiva rekvisiten uppsåt respektive grov oaktsamhet lagts till. Genom tillägget framgår uttryckligen att en bedömning av företrädarens avsikt med sitt handlande skall göras. Företrädaren skall uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha underlåtit att göra föreskrivet skatteavdrag eller att betala skatt enligt denna lag för att kunna åläggas betalningsskyldighet. Genom att återinföra de subjektiva rekvisiten, som fanns i 77 ...

Prop. 2000/01:117: I första stycket har en ändring gjorts som innebär att bestämmelserna om företrädaransvar inte blir tillämpliga i de fall ett dödsbo har debiterats sådan arvsskatt som det varit skyldigt att förskjuta enligt bestämmelserna i 54 § AGL. Om sådan skatt inte betalas avses i stället bestämmelserna i 12 kap. 9 § SBL bli tillämpliga.

 • RÅ 2008:75:Ett av Skatteverket fattat skattebeslut rörande ett bolag har inte ansetts bindande för prövningen i mål om betalningsansvar för bolagets företrädare.
 • NJA 2003 s. 207:Fråga om betydelsen av skattebeslut i mål vid allmän domstol om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).
 • RÅ 2006:20:Kammarrätt har inte ägt att återförvisa ett mål om företrädaransvar till länsrätt enbart i syfte att parterna skulle pröva om förutsättningar finns att ingå en överenskommelse om betalningsskyldigheten. Ingående av en sådan överenskommelse har ansetts möjlig även om målet är under handläggning i kammarrätt.
 • HFD 2016:60:En likvidators betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar har i visst fall satts ned med hänvisning till proportionalitetsprincipen.
 • NJA 2004 s. 299:I mål om ställföreträdares betalningsansvar för juridisk persons skatter och avgifter uppkommer frågor om tolkning av tidigare gällande bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) (I), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (II) och 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) i lydelse före den 1 januari 2004 (I och II) samt fråga om retroaktiv tilllämpning av sistnämnda lagrum i lydelse efter den 1 januari 2004 (I och II).
 • NJA 2001 s. 336:En talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har vid tillämpning av 10 kap. 8 § rättegångsbalken ansetts inte utgöra talan i anledning av skadegörande handling.
 • RÅ 2009:72:Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskulder har ansetts förenlig med EG-rätten. Även fråga om förutsättningarna för sådan betalningsskyldighet är uppfyllda.
 • HFD 2015 not 47:Styrelseledamot i aktiebolag ansågs ha varit grovt oaktsam genom passivitet och kunde därför inte undgå betalningsskyldighet enligt bestämmelserna om företrädaransvar i skattebetalningslagen
 • NJA 1998 s. 44:Företrädare för utländsk juridisk person har vid tillämpning av 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt ansetts solidariskt med den juridiska personen betalningsskyldig för mervärdeskatt. Fråga om jämkning av betalningsskyldigheten med hänsyn till att förmånsrätt för regresskrav inte förelåg i den juridiska personens konkurs.
 • HFD 2015:19:Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion.
 • RÅ 2007:48:Fråga om företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.
 • NJA 2000 s. 132:Bestämmelse i skattebetalningslagen (1997:483), som ålägger ställföreträdare för juridisk person betalningsansvar för den juridiska personens skatter, skall enligt övergångsbestämmelse tillämpas även på sådana skatter som förfallit till betalning före lagens ikraftträdande. Trots denna övergångsbestämmelse har, med hänsyn till retroaktivitetsförbudet i 2 kap 10 § 2 st regeringsformen, bestämmelsen om betalningsansvar ansetts inte kunna tillämpas retroaktivt annat än om sådant ansvar hade kunnat åläggas också enligt tidigare gällande lag.
 • HFD 2013:75:Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I-III).

[K12]6 a §  Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen tillgodoräknats överskjutande ingående mervärdesskatt med ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala beloppet och räntan på detta. Lag (2003:747).

Prop. 2002/03:128: I paragrafen, som är ny, har de bestämmelser som i dag finns i 12 kap. 6 § tredje stycket införts. Bestämmelserna reglerar det fall då en juridisk person i deklaration lämnat oriktiga uppgifter som föranlett att den juridiska personen tillgodoförts överskjutande ingående mervärdesskatt med för stort belopp. Liksom vid betalningsskyldighet enligt 6 § måste för ansvar enligt detta stadgande krävas att företrädaren har handlat uppsåtligen eller grovt oaktsamt. Vid bedömningen av dessa rekvisit kan, ...

 • HFD 2015:19:Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion.

[K12]6 b §  Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldighet enligt 6 eller 6 a §. Lag (2003:747).

Prop. 2002/03:128: Liksom enligt tidigare reglering (77 a § UBL m.fl. lagrum) skall det vara möjligt att helt eller delvis befria företrädaren från betalningsskyldighet

om det föreligger särskilda skäl. Denna befrielsemöjlighet motsvaras alltså av den jämkningsmöjlighet som fanns i tidigare regelsystem, ...

 • RÅ 2006:20:Kammarrätt har inte ägt att återförvisa ett mål om företrädaransvar till länsrätt enbart i syfte att parterna skulle pröva om förutsättningar finns att ingå en överenskommelse om betalningsskyldigheten. Ingående av en sådan överenskommelse har ansetts möjlig även om målet är under handläggning i kammarrätt.
 • RÅ 2009:72:Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskulder har ansetts förenlig med EG-rätten. Även fråga om förutsättningarna för sådan betalningsskyldighet är uppfyllda.
 • RÅ 2007:48:Fråga om företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.
 • HFD 2013:75:Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I-III).

[K12]7 §  En ansökan om betalningsskyldighet enligt 6 eller 6 a § skall göras hos den förvaltningsrätt där den juridiska personen kan föra talan om den grundläggande skattefordran.

[S2]Talan om betalningsskyldighet enligt första stycket får inte väckas om statens fordran mot den juridiska personen har preskriberats eller om en överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 7 c § har träffats. En överenskommelse som har upphört att gälla enligt 7 e § andra stycket utgör dock inte hinder för ansökan om betalningsskyldighet enligt 6 eller 6 a §. Lag (2009:826).

Prop. 2002/03:128: I första stycket har en ändring gjorts som innebär att frågan om betalningsskyldighet väcks genom ansökan hos allmän förvaltningsdomstol, i stället för som tidigare genom att talan väcktes vid allmän domstol. Vidare regleras vid vilken länsrätt talan skall väckas. Med juridisk person avses den vars skatte- eller avgiftsskuld är i fråga. Härvid kan särskilt anmärkas att med grundläggande skattefordran avses även avgiftsfordran (jfr 1 kap. 4 §). Av <a href="https://lagen.nu/1990:1293#K2P3" ...

 • NJA 2001 s. 336:En talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har vid tillämpning av 10 kap. 8 § rättegångsbalken ansetts inte utgöra talan i anledning av skadegörande handling.

[K12]7 a §  Vid handläggningen i förvaltningsrätt och kammarrätt skall muntlig förhandling hållas om företrädaren begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det inte finns anledning att anta att betalningsskyldighet kommer att fastställas.

[S2]Företrädaren skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling. Lag (2009:825).

Prop. 2002/03:128: Denna nya paragraf reglerar skyldigheten för länsrätt och kammarrätt att hålla muntlig förhandling i mål om företrädaransvar.

Bestämmelsen i första stycket innebär ett avsteg från vad som annars gäller enligt förvaltningsprocesslagen för handläggning av förvaltningsmål. Endast om det inte finns anledning att anta att betalningsskyldighet kommer att fastställas får domstolen avslå en begäran om muntlig förhandling. ...

[K12]7 b §  Mål om betalningsskyldighet enligt 6 eller 6 a § skall handläggas skyndsamt. Lag (2003:747).

Prop. 2002/03:128: I paragrafen, som är ny, anges att mål om företrädaransvar skall handläggas skyndsamt. Om mål om den grundläggande skattefordran handläggs samtidigt vid domstolen bör målen handläggas gemensamt. Som en konsekvens av detta kan skattemålet få en snabbare handläggning än det annars skulle ha fått.

[K12]7 c §  Överenskommelse får träffas om betalningsskyldigheten, om inte detta med hänsyn till företrädarens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt. Överenskommelsen träffas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Om talan om betalningsskyldighet enligt 6 eller 6 a § har väckts vid domstol när överenskommelsen träffas, får överenskommelsen verkan först sedan talan i målet återkallats och målet avskrivits. Lag (2003:747).

Prop. 2002/03:128: Det allmänna och företrädaren ges i första stycket uttryckligen en möjlighet att träffa utomprocessuella överenskommelser om betalningsskyldighet. Om det redan pågår ett mål vid en domstol får överenskommelsen inte verkan förrän målet återkallats och domstolen avskrivit målet. Därmed är parterna oförhindrade att träffa överenskommelse även om ett mål pågår vid en allmän förvaltningsdomstol, men eftersom överenskommelsen inte får verkan förrän målet avskrivits kan inte två beslut om samma ...

 • RÅ 2006:20:Kammarrätt har inte ägt att återförvisa ett mål om företrädaransvar till länsrätt enbart i syfte att parterna skulle pröva om förutsättningar finns att ingå en överenskommelse om betalningsskyldigheten. Ingående av en sådan överenskommelse har ansetts möjlig även om målet är under handläggning i kammarrätt.

[K12]7 d §  En överenskommelse enligt 7 c § skall innehålla uppgift om

 1. parternas namn eller firma samt person-, organisations- eller annat identifikationsnummer,
 2. datum för överenskommelsen,
 3. den skatteskuld som överenskommelsen avser,
 4. det belopp som företrädaren skall betala, och
 5. den tidpunkt eller de tidpunkter när betalning senast skall ske. Lag (2003:747).

Prop. 2002/03:128: Av paragrafen framgår minimikraven på vad en överenskommelse skall innehålla. Rättskraften kan inte sträcka sig längre än den rättsföljd som överenskommelsen gäller eftersom parterna måste kunna förutse vilka konsekvenser överenskommelsen får. Det är således av stor vikt att överenskommelsen är så tydlig som möjlig. I bestämmelsen har mot denna bakgrund ställts upp vissa grundläggande krav som överenskommelsen skall uppfylla för att vara giltig.

I överenskommelsen skall anges ...

[K12]7 e §  Om en överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 7 c § fullföljs på överenskommet sätt inom rätt tid, avstår staten från ytterligare anspråk mot företrädaren avseende den juridiska personens skulder som omfattas av överenskommelsen.

[S2]Om en företrädare inte har fullföljt en överenskommelse på överenskommet sätt inom rätt tid, upphör den att gälla. Lag (2003:747).

Prop. 2002/03:128: När företrädaren har fullföljt överenskommelsen på överenskommet sätt inom rätt tid, utgör den ett beskattningsbeslut som inte kan omprövas och inte är överklagbart (jfr 11 kap. 1 § och 21 kap. 3 § samt 22 kap. 2 §). Frågan om betalningsskyldighet är därmed slutlig avgjord och kan därefter inte bli föremål för prövning av domstol, såvida inte överenskommelsen förklaras ogiltig efter ansökan om resning. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter i denna del.

En ...

[K12]8 §  Om någon annan arbetsgivare för sjöman än redare har fast driftställe i Sverige bara på fartyg, svarar redaren själv för att arbetsgivaren fullgör sina förpliktelser enligt denna lag som om redaren själv haft förpliktelserna.

Ansvar för delägare i handelsbolag

[K12]8 a §  Skatteverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende skatt enligt denna lag. Lag (2003:664).

Prop. 1997/98:33: Paragrafen som är ny har införts på inrådan av Lagrådet. Den ordning beträffande källskatter och arbetsgivaravgifter som sedan länge tillämpats i praktiken slås här fast, nämligen att skattemyndigheten har rätt att fastställa betalningsskyldighet för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag. Bestämmelserna avses gälla också i fråga om mervärdesskatt. Skattemyndigheten kan således ålägga en delägare i ett handelsbolag betalningsskyldighet avseende handelsbolagets ...

 • HFD 2011:88:Ett kommanditbolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och därför skönsbeskattats och påförts skattetillägg. Att en tidigare komplementär i bolaget upphört att vara komplementär vid beslutstillfället har inte hindrat att hon vid tillämpning av lagen om handelsbolag och enkla bolag ansetts betalningsansvarig för skattetillägget.

Ansvar för näringsidkare i en mervärdesskattegrupp

[K12]8 b §  Om grupphuvudmannen har underlåtit att göra en föreskriven betalning av mervärdesskatten, är varje annan näringsidkare som ingår i gruppen tillsammans med grupphuvudmannen skyldig att betala skatten jämte ränta till den del skatten hänför sig till verksamhet som gruppen bedrivit under den tid näringsidkaren varit medlem i gruppen. Lag (1998:347).

Ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag

[K12]8 c §  Om Skatteverket inte har begärt sådan säkerhet som avses i 11 kap. 11 a §, är den som avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten i företaget tillsammans med företaget skyldig att betala företagets slutliga skatt. Om den avyttrade andelen avser ett handelsbolag är den som avyttrat andelen tillsammans med den som förvärvat andelen skyldig att betala förvärvarens slutliga skatt. Betalningsansvar för den som avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten kan uppgå högst till det belopp för vilket säkerhet skulle ha ställts om sådan hade begärts.

[S2]Säkerhet som anges i 11 kap. 12 § ska tas i anspråk för företagets slutliga skatt innan krav enligt första stycket ställs mot någon som avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten. Lag (2008:1065).

Dödsbo

[K12]9 §  Ett dödsbo ansvarar för sådan skatt enligt denna lag som skulle ha betalats av

 1. den avlidne eller
 2. boet, såvitt avser den redovisningsperiod eller, när det gäller slutlig skatt, det beskattningsår då dödsfallet inträffade.

[S2]Om dödsboet har skiftats, ansvarar dödsbodelägarna för skatten i den omfattning som föreskrivs i 21 kap.ärvdabalken. Lag (2004:1345).

Prop. 2004/05:25: Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Prop. 2000/01:117: I första stycket har bestämmelsen om vad som skall gälla om ett dödsbo har skiftats tagits bort och flyttats till tredje stycket. En redaktionell ändring har också gjorts.

I andra stycket, som är nytt, anges i förtydligande syfte att dödsbo ansvarar för sådan arvsskatt som skall förskjutas av dödsboet.

Vad som skall gälla i fråga om sådan skatt som dödsboet ansvarar för om dödsboet har skiftats anges i tredje stycket, som också är nytt. ...

9 a § Har upphävts genom lag (2011:1282).

Regress

[K12]10 §  Den som har betalat A-skatt utan att ha gjort motsvarande skatteavdrag har rätt att kräva den för vars räkning skatten har betalats på beloppet.

[K12]11 §  Den som har betalat skatt enligt 3 § har rätt att kräva mottagaren av ersättningen på beloppet.

[S2]Har arbetet utförts av någon annan än mottagaren av ersättningen, får också den som utfört arbetet krävas på beloppet, om föreskrivet skatteavdrag inte har gjorts från ersättningen för arbetet.

[K12]12 §  En företrädare för en juridisk person som har betalat skatt enligt 6, 6 a eller 7 c § har rätt att kräva den juridiska personen på beloppet.

[S2]En redare som har betalat skatt enligt 8 § har rätt att kräva sjömannens arbetsgivare på beloppet. Lag (2003:747).

Prop. 2002/03:128: Tillägget av 6 a § är en ren följdändring med anledning av att nuvarande 12 kap. 6 § tredje stycket föreslås flyttas till en ny 6 a §. Genom att lägga till 7 c § har även en företrädare, som har betalat skatt med anledning av en frivillig överenskommelse med det allmänna om företrädaransvar, rätt att kräva den juridiska personen på beloppet. Genom ändringen har företrädaren även rätt att driva in fordran på det sätt som gäller för indrivning av skatt (jfr 12 kap. 13 §).

 • HFD 2015:19:Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion.

Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

[K13]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får helt eller delvis befria en skattskyldig från skyldigheten att göra skatteavdrag eller att betala arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt, om det finns synnerliga skäl.

[S2]Första stycket gäller även när skatt skall tas ut enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid import av varor och när punktskatt skall betalas till Tullverket.

[S3]Om beslut om befrielse fattas enligt första stycket får motsvarande befrielse medges beträffande skattetillägg, förseningsavgift och ränta. Lag (2002:400).

Andra bestämmelser om befrielse

[K13]2 §  Bestämmelser om befrielse från skattetillägg, förseningsavgift och ränta finns även i 15 kap.10 och 12 §§ samt 19 kap. 11 §. Lag (2003:213).

Den skattskyldiges rätt att yttra sig

[K14]1 §  Innan ett ärende avgörs skall den skattskyldige ges tillfälle att yttra sig, om det inte är onödigt.

[S2]I fråga om den skattskyldiges rätt att få del av uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än den skattskyldige själv och få tillfälle att yttra sig över dem gäller bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223).

Identitetskontroll

[K14]1 a §  En näringsidkare som omsätter investeringsguld som avses i 1 kap. 18 § mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EU-land ska vid transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor eller mer kontrollera identiteten hos köparen. Detsamma gäller om transaktionen understiger 10 000 kronor men kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för en transaktion, ska identiteten kontrolleras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.

[S2]Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket 1, 3 § första stycket 2, 5 § 2 a och 6 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska även gälla vid transaktioner som avses i första stycket.

[S3]Säljaren ska föra anteckningar om identitetskontrollen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om anteckningsskyldigheten. Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår kontrollen gjordes. Lag (2011:288).

Prop. 2003/04:156: Paragrafen innehåller regler om kontroll av identiteten hos köpare vid omsättning av investeringsguld. I paragrafen finns kopplingar till bestämmelserna om identitetskontroll i penningtvättslagen. Ändringarna i paragrafen har sin grund i ändringar som görs i penningtvättslagen, som nu utöver t.ex. banker och finansiella institut även kommer att omfatta fysiska och juridiska personer som bedriver yrkesmässig handel med metaller. ...

Skyldighet att föra anteckningar

[K14]2 §  En deklarationsskyldig skall i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt se till att det finns underlag för fullgörandet av deklarations- och annan uppgiftsskyldighet samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

[S2]Underlaget skall bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår underlaget avser. Underlag för att kunna fullgöra skyldigheten att jämka enligt 8 a kap.mervärdesskattelagen (1994:200) skall dock bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då korrigeringstiden löpte ut. Lag (2000:501).

Särskilda regler om bevarande av fakturor

[K14]2 a §  Den som enligt 11 kap.mervärdesskattelagen (1994:200) skall säkerställa att faktura utfärdas är även skyldig att säkerställa att ett exemplar av fakturan bevaras. Skyldigheten att bevara ett exemplar av fakturan gäller även fakturor som en näringsidkare tagit emot.

[S2]Den som avses i första stycket skall även säkerställa att uppgifterna i fakturor som lagras i elektronisk form är oförändrade och läsbara under hela lagringstiden.

[S3]Med bevarande av fakturor på elektronisk väg avses bevarande av data via kabel, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska hjälpmedel. Lag (2003:1136).

Prop. 2003/04:26: Bestämmelsen är ny. I första stycket klargörs att den som är faktureringsskyldig enligt ML även är skyldig att säkerställa att fakturor som utfärdats bevaras. Detsamma gäller i fråga om fakturor som mottagits. Denna lagringsskyldighet innefattar även sådana fakturor som utfärdats av kunden genom s.k. självfakturering och sådana som utfärdats av en tredje person genom utläggning av faktureringsfunktionen.

I andra stycket ställs kravet att elektroniska fakturor under hela lagringstiden ...

[K14]2 b §  I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om arkivering av räkenskapsinformation för fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga.

[S2]För den som inte är bokföringsskyldig, men som omfattas av skyldigheten att bevara fakturor enligt 2 a §, skall bestämmelserna om former för bevarande av fakturor i 7 kap. 1 § andra stycket och 6 §bokföringslagen samt platsen för bevarande av fakturor enligt 7 kap.2-4 §§bokföringslagen tilllämpas. Lag (2003:1136).

Prop. 2003/04:26: Bestämmelsen, som är ny, anger att även de som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL men som är faktureringsskyldiga enligt ML, skall omfattas av bestämmelserna om former för bevarande av fakturor i 7 kap. 1 § andra stycket och 6 § BFL samt av reglerna för plats för bevarande av fakturor enligt 7 kap. 2 – 4 §§ BFL. Som exempel på subjekt som kan vara skattskyldiga för mervärdesskatt men som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL ...

Föreläggande att lämna uppgift

[K14]3 §  Skatteverket får förelägga

 1. den som är eller kan antas vara deklarationsskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av deklarationen eller av annan uppgiftsskyldighet enligt denna lag,
 2. den som ska utföra identitetskontroll enligt 1 a § att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som använts vid identitetskontrollen,
 3. den som är eller kan antas vara skyldig att redovisa punktskatt att lämna varuprov eller beskriva varor eller tjänster som används, säljs eller på annat sätt tillhandahålls i verksamheten, och
 4. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än dödsbo, att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att skyldigheten enligt 14 kap. 2 § denna lag fullgörs. Lag (2010:851).

[K14]4 §  Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är annan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som föreläggs och den med vilken han har ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Föreläggande får meddelas, om kontrolluppgiften har betydelse för beskattning enligt denna lag.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får även någon annan person än som avses i första stycket föreläggas att lämna kontrolluppgift. Lag (2003:664).

[K14]5 §  Bestämmelserna i 3 kap.13-14 c §§taxeringslagen (1990:324) om handlingar och uppgifter som skall undantas från föreläggande gäller även vid föreläggande enligt 3 eller 4 §.

Besök eller annat personligt sammanträffande

[K14]6 §  Om uppgifter i en skattedeklaration eller någon annan handling av betydelse för beskattningen behöver kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får Skatteverket komma överens med uppgiftslämnaren om att en sådan avstämning skall göras vid besök hos uppgiftslämnaren eller vid ett annat personligt sammanträffande.

[S2]Överenskommelse får träffas även om besiktning av lokaler, inventarier, lager eller annat som är av betydelse för kontrollen. Lag (2003:664).

Skatterevision

[K14]7 §  Skatteverket får besluta om skatterevision för att kontrollera

 1. att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt,
 2. att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma,
 3. skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 4. att den som ansökt om återbetalning, kompensation eller nedsättning av punktskatt i fall som avses i 1 kap. 4 § tredje stycket 9 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter, eller
 5. att den som ansökt om återbetalning av punktskatt i fall som avses i 1 kap. 4 § tredje stycket 8 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter.

[S2]Skatteverket får besluta om skatterevision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket 1-4 av någon annan än den som revideras. Lag (2003:664).

[K14]7 a §  Skatterevision får göras hos

 1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),
 2. någon annan juridisk person än dödsbo,
 3. den som har anmält sig för registrering enligt 3 kap. 1 §,
 4. den som har ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap.,
 5. sådant ombud för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §,
 6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och
 10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

[S2]I övrigt gäller för skatterevision bestämmelserna om taxeringsrevision i 3 kap.914 c §§taxeringslagen (1990:324). Lag (2009:1506).

Prop. 2009/10:40: I första stycket punkt 6 görs följdändringar med anledning av att de stycken punkten hänvisar till har flyttats till nya paragrafer i LTS, LAS och LSE.

Utlämnande av uppgifter

[K14]8 §  Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av att bestämmelserna i denna lag har följts, skall lämnas ut enligt bestämmelserna i 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324).

[S2]Bestämmelserna om utlämnande av uppgifter i 3 kap. 17 § taxeringslagen gäller också för uppgifter som avses i denna lag.

Skattetillägg

Skattetillägg vid oriktig uppgift

[K15]1 §  Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Detsamma gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan uppgift i ett mål om beskattning och uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak.

[S2]En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för beskattningen som han varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. Lag (2003:212).

 • RÅ 2008:1:Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt eftersom den oriktiga uppgiften berodde på ett enstaka räkenskapsfel.
 • RÅ 2004:65:En säljares felaktiga debitering av svensk mervärdesskatt för varor som inte omsatts i Sverige ger, oavsett de närmare omständigheterna, inte köparen rätt till avdrag för ingående skatt enligt 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen.
 • HFD 2016:63:Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beaktande av ingående mervärdesskatt i vissa fall av felaktig redovisning av den utgående mervärdesskatten i skattedeklarationen (I och II).
 • RÅ 2008:73:Fråga om befrielse från skattetillägg vid enstaka fel i redovisningen.

Skattetillägg vid skönsbeskattning

[K15]2 §  Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning enligt 11 kap.19 § andra och tredje styckena. Lag (2007:1377).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 2 § första stycket.

Se kommentaren till 5 kap. 2 § taxeringslagen.

 • RÅ 2008:61:Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av för sent ingivna skattedeklarationer (I) och på grund av misskrivning vid upprättande av deklaration (II), eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.

[K15]3 §  Beslut enligt 2 § om skattetillägg på grund av att den skattskyldige inte lämnat skattedeklaration skall undanröjas, om en deklaration har kommit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol inom två månader från utgången av den månad då beslutet meddelades.

[S2]Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om beslutet före utgången av den månad då beslutet om skattetillägg meddelades, skall skattetillägget undanröjas, om en deklaration har kommit in inom två månader från den dag då han fick sådan kännedom. Lag (2004:500).

Prop. 2003/04:133: Paragrafen har fått sin nuvarande lydelse genom SFS 2003:664 (prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17). Av misstag fick då ordet ”fattades” ersätta det tidigare använda ordet ”meddelades”. Detta rättas nu till.

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 5 §. I likhet med Lagrådet anser regeringen att det är rimligt att den skattskyldige får lika lång tid till sitt förfogande att ge in en deklaration vare sig han fått kännedom om skattetilläggsbeslutet i normal tid (första stycket) eller först senare (andra stycket). Tidsfristen anges därför i enlighet med Lagrådets synpunkter till två månader i såväl första som andra stycket. Bestämmelsen har även i övrigt ...

 • RÅ 2008:61:Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av för sent ingivna skattedeklarationer (I) och på grund av misskrivning vid upprättande av deklaration (II), eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.

Beräkning av skattetillägg

[K15]4 §  Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget 20 % av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige.

[S2]Skattetillägget ska beräknas efter 5 % när Skatteverket har rättat eller hade kunnat rätta den oriktiga uppgiften med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för verket och som har varit tillgängligt för verket före utgången av året efter beskattningsåret.

[S3]Till den del den oriktiga uppgiften består i att ett belopp hänförts eller kan antas komma att hänföras till fel redovisningsperiod, ska skattetillägget beräknas efter 2 %, om det är fråga om sådan skatt för vilken redovisningsperioden utgör högst tre månader och den skattskyldige hänfört eller kan antas ha avsett att hänföra beloppet till en period som löper ut högst fyra månader efter den som beloppet borde ha hänförts till samt efter 5 % i övriga fall. Lag (2007:1377).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelserna motsvarar de bestämmelser om beräkning av skattetillägg som tidigare fanns i 15 kap. 1 § andra–fjärde styckena.

I första stycket anges huvudregeln för beräkning av skattetillägg. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 12.1 och 12.2.

I andra stycket föreslås att skattetillägg ...

 • HFD 2016:63:Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beaktande av ingående mervärdesskatt i vissa fall av felaktig redovisning av den utgående mervärdesskatten i skattedeklarationen (I och II).

[K15]5 §  Vid skönsbeskattning skall skattetillägget beräknas på den skatt som till följd av skönsbeskattningen bestäms för den skattskyldige utöver vad som annars skulle ha bestämts enligt de uppgifter som den skattskyldige har lämnat på något annat sätt än muntligen eller av den skatt som till följd av skönsbeskattningen inte skall tillgodoräknas den skattskyldige. Vid beräkningen av skattetillägget skall bestämmelserna i 4 § första stycket tillämpas. Till den del skönsbeskattningen innefattar rättelse av en oriktig uppgift från den skattskyldige, skall tillägget dock beräknas enligt 4 § första- tredje styckena. Lag (2003:212).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 2 § andra stycket.

Se kommentaren till 5 kap. 5 § taxeringslagen. Av den näst sista meningen i paragrafen framgår att skattetilläggsbeloppet vid skönsbeskattning skall beräknas enligt bestämmelsen i 15 kap. 4 § första stycket, dvs. tas ut med 20 procent. I den utsträckning en skönsbeskattning innefattar rättelse av en oriktig uppgift skall ...

[K15]6 §  Skattetillägget skall beräknas utan hänsyn till invändning som går ut på att skatten skall påverkas först under en kommande redovisningsperiod eller som i övrigt gäller en annan fråga än den som ligger till grund för tillägget. Lag (2003:212).

Prop. 2001/02:29: Ändringen innebär att dagens generella förseningsavgift på 1 000 kr ersätts med enkel och dubbel förseningsavgift. Huvudregeln skall vara att förseningsavgiften är 500 kr, enkel förseningsavgift. Dubbel förseningsavgift, dvs. 1 000 kr, skall tas ut när en skattskyldig inte följt ett föreläggande om att deklarera eller tidigare har slarvat med att lämna deklaration. Detsamma skall gälla för förseningar som avser periodiska sammanställningar.

Prop. 2000/01:7: Av ändringen framgår att förseningsavgift inte skall tas ut från den som har rätt att redovisa i en förenklad skattedeklaration. Om även sådan ersättning betalats ut som måste redovisas i en ”vanlig” skattedeklaration gäller inte befrielsen om skattedeklaration för den ersättningen inte görs inom föreskriven tid.

I de fall skattemyndigheten behöver utöva påtryckning för att få in en skattedeklaration från en privat arbetsgivare som har rätt att lämna en förenklad skattedeklaration, ...

Prop. 2002/03:106: Innehållet i paragrafen motsvarar i princip den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 3 §. Paragrafen har dock utvidgats till att även omfatta invändningar som gäller en annan fråga och som medför att skatten påverkas först under en kommande period. Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Se kommentaren till 5 kap. 7 § taxeringslagen.

 • HFD 2016:63:Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beaktande av ingående mervärdesskatt i vissa fall av felaktig redovisning av den utgående mervärdesskatten i skattedeklarationen (I och II).

Situationer där skattetillägg inte skall tas ut

[K15]7 §  Skattetillägg skall inte tas ut

 1. vid rättelse av en felräkning eller ett skrivfel som uppenbart framgår av skattedeklarationen eller av något annat meddelande från den skattskyldige som inte är muntligt,
 2. om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och avvikelsen inte gäller någon uppgift i sak,
 3. om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften, eller
 4. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt. Lag (2003:212).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 4 §. Den tidigare punkten 4 om att skattetillägg inte skall tas ut om den skattskyldige avlidit föreslås flyttas till en ny 13 §.

Se kommentaren till 5 kap. 8 § taxeringslagen.

 • RÅ 2004:65:En säljares felaktiga debitering av svensk mervärdesskatt för varor som inte omsatts i Sverige ger, oavsett de närmare omständigheterna, inte köparen rätt till avdrag för ingående skatt enligt 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen.

Förseningsavgift

[K15]8 §  Om den som är skyldig att lämna en skattedeklaration eller en periodisk sammanställning inte gjort detta inom föreskriven tid ska en särskild avgift (förseningsavgift) tas ut. Förseningsavgift tas dock inte ut när det är fråga om en särskild skattedeklaration enligt 10 kap. 32 § andra stycket.

[S2]Förseningsavgiften är 500 kronor. Avgiften är dock 1 000 kronor om

 1. den skattskyldige förelagts att lämna deklaration men inte fullgjort denna skyldighet inom den tid som föreskrivits,
 2. den skattskyldige inte lämnat deklaration inom föreskriven tid för minst en av de tre närmast föregående redovisningsperioderna, eller
 3. förseningen avser en periodisk sammanställning. Lag (2007:1377).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 6 §. Det tidigare sista stycket i den paragrafen om att förseningsavgift inte skall tas ut om den skattskyldige avlidit har flyttats till en ny 15 §.

Kontrollavgift

[K15]9 §  Om säljaren inte fullgjort skyldigheten att utföra en sådan identitetskontroll av köparen som avses i 14 kap. 1 a §, skall Skatteverket av säljaren ta ut en särskild avgift (kontrollavgift) på 2 000 kronor för varje tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 6 a §.

Befrielse från särskild avgift

[K15]10 §  Den skattskyldige ska helt eller delvis befrias från särskild avgift om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skattskyldige delvis befrias från avgiften, ska den sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

[S2]Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig ska det särskilt beaktas om denna kan antas ha berott på

 1. den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållande, eller
 2. att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de faktiska förhållandena.

[S3]Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp ska det särskilt beaktas om

 1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten,
 2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att den skattskyldige ska påföras skattetillägg utan att den skattskyldige kan lastas för dröjsmålet, eller
 3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyldige har fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) eller blivit föremål för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Lag (2008:372).

Prop. 2007/08:68: Enligt bestämmelsen träder lagen i kraft den 1 juli 2008.

Prop. 2002/03:106: Se kommentaren till 5 kap. 14 § taxeringslagen. Paragrafen skiljer sig från motsvarande paragraf i taxeringslagen eftersom befrielsegrunden ”vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter” inte finns med i den föreslagna bestämmelsen i skattebetalningslagen. Skälet är att det på <a href="https://lagen.nu/1997:483" ...

 • RÅ 2008:1:Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt eftersom den oriktiga uppgiften berodde på ett enstaka räkenskapsfel.
 • RÅ 2009:73:Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt bl.a. eftersom risken för skattebortfall framstått som synnerligen begränsad och en nedsättning till en fjärdedel inte ansetts tillräcklig för att beloppet (150 000 kr) skulle stå i rimlig proportion till den skattskyldiges försummelse.
 • RÅ 2008:73:Fråga om befrielse från skattetillägg vid enstaka fel i redovisningen.
 • RÅ 2008:61:Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av för sent ingivna skattedeklarationer (I) och på grund av misskrivning vid upprättande av deklaration (II), eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.

[K15]11 §  Säljaren skall befrias helt från en kontrollavgift om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den. Lag (2003:212).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelsen som tidigare fanns i 15 kap. 8 a § första meningen.

Befrielse även när något yrkande inte framställts

[K15]12 §  Bestämmelserna i 10 och 11 §§ skall beaktas även om ett yrkande om befrielse inte har framställts, om vad som förekommit i ärendet eller målet om särskild avgift ger anledning till det. Lag (2003:212).

Prop. 1997/98:33: Paragrafen slopas som en följd av att ett nytt andra stycke förs in i 1 kap. 1 §.

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar de bestämmelser som tidigare fanns i 15 kap. 8 § och 8 a § andra meningen. Den något förändrade lydelsen av bestämmelsen i fråga om kontrollavgifter innebär inte att någon saklig förändring av bestämmelsen är avsedd.

Beslut om skattetillägg i vissa fall

[K15]13 §  Beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i mål om beskattning får meddelas inom ett år från utgången av den månad då domstolens beslut fick laga kraft. Lag (2003:212).

Prop. 2002/03:106: Paragrafen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 9 §.

[K15]14 §  Om ett beskattningsbeslut i en fråga som har föranlett skattetillägg ändras, skall Skatteverket göra den ändring av beslutet om skattetillägg som föranleds av det nya beskattningsbeslutet. Lag (2003:664).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 10 §.

Speciella situationer där särskilda avgifter inte tas ut

[K15]15 §  Skattetillägg och förseningsavgift skall inte tas ut, om den skattskyldige har avlidit.

[S2]Kontrollavgift skall inte tas ut, om säljaren har avlidit.

[S3]Särskilda bestämmelser i fråga om registrering och mervärdesskatt Lag (2003:212).

Prop. 2002/03:106: I paragrafen har sammanförts de bestämmelser som tidigare fanns i 15 kap. 4 § 4 och 6 § andra stycket. Dessutom föreslås en ny bestämmelse om att kontrollavgift inte skall tas ut om säljaren avlidit.

[K15]16 §  Bestämmelserna i 1-15 §§ gäller även den som har lämnat oriktiga uppgifter och därigenom har registrerats som skattskyldig enligt 3 kap. 1 §. Lag (2003:212).

Prop. 2002/03:106: Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 15 kap. 11 §.

1 § Har upphävts genom lag (2003:664).

Inbetalning till särskilt konto

[K16]2 §  Inbetalning av skatt skall göras genom insättning på Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar enligt denna lag. Lag (2003:664).

[K16]3 §  Skatten anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på Skatteverkets särskilda konto. Lag (2003:664).

När skatten skall vara betald

Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

[K16]4 §  Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt som ska redovisas i en skattedeklaration ska ha betalats senast den dag då deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket enligt 10 kap. 12, 18, 19, 22 eller 22 a §.

[S2]Den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor ska dock ha betalat avdragen skatt och arbetsgivaravgifter, som ska redovisas i en skattedeklaration, senast den 12, i januari senast den 17, i månaden efter redovisningsperioden.

[S3]Skatt som har redovisats i en särskild skattedeklaration ska ha betalats senast den dag då deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket enligt 10 kap.32-32 b §§. Lag (2007:1377).

Prop. 1997/98:33: Ä ndringen har gjorts för att klargöra vad som avses med ursprunglig förfallodag enligt 19 kap. 7 §.

 • HFD 2012:7:Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga när ränteuttaget inte stått i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet att deklarera i tid.

F-skatt och särskild A-skatt

[K16]5 §  F-skatt och särskild A-skatt skall ha betalats senast den 12 i varje månad under tiden februari-januari, i januari och augusti dock senast den 17. Den som utöver F-skatt eller särskild A-skatt skall redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som anges i 4 § andra stycket skall dock, såvitt gäller augusti, betala F- skatten eller den särskilda A-skatten senast den 12.

[S2]F-skatt och särskild A-skatt som debiteras efter inkomstårets ingång skall ha betalats senast på rätt dag enligt första stycket i var och en av de månader som återstår efter utgången av antingen den månad då skatten debiteras eller, om skatten debiteras efter den 20 i en månad, efter utgången av den följande månaden.

[S3]Om F-skatt eller särskild A-skatt debiteras efter den 20 december inkomståret, skall skatten betalas senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen.

[S4]Med förfallodag enligt tredje stycket avses den 26 januari, den 12 och 26 i månaderna februari-juli samt den 12 augusti.

Skatt som skall betalas enligt grundläggande beslut om slutlig skatt eller omprövningsbeslut m.m.

[K16]6 §  Skatt som ska betalas enligt ett grundläggande beslut om slutlig skatt ska ha betalats senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från beslutsdagen.

[S2]Skatt som har bestämts genom omprövningsbeslut eller beslut om debiteringsåtgärd enligt 11 kap. 20 § ska ha betalats senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen. Detsamma gäller beslut om debitering av skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och transporttillägg samt Skatteverkets beslut om ansvar enligt 12 kap. Slutlig skatt behöver dock inte betalas före den tidpunkt som anges i första stycket.

[S3]Med förfallodag enligt första och andra styckena avses den 17 och 26 januari, den 12, 17 och 26 augusti, den 12 och 27 december samt den 12 och 26 i övriga månader.

[S4]Skatteverket får besluta att betalning ska ske en annan dag än som anges i första och andra styckena, om det finns särskilda skäl. Lag (2008:1318).

Prop. 2008/09:48: Transporttillägg som beslutats av Skatteverket ska betalas i samma ordning som andra avgifter verket beslutar, vilket föreskrivs genom att ordet transporttillägg läggs till uppräkningen i andra stycket.

Prop. 1997/98:33: I paragrafen har ett tillägg gjorts för beslut om debitering av skattetillägg och förseningsavgift. Sådana beslut kan fattas separat och inte enbart genom omprövningsbeslut. Detsamma gäller skatte-

myndighetens beslut om ansvar enligt 12 kap. Samtidigt har orden ”eller till följd av domstols beslut” tagits bort. Ett beslut från domstol omfattas av begreppet ...

Överskjutande ingående mervärdesskatt

[K16]7 §  Redovisning av överskjutande ingående mervärdesskatt skall jämställas med inbetalning av skatt, varvid inbetalningen anses gjord den 12, i januari den 17, i månaden efter redovisnings- perioden. Om mervärdesskatten har redovisats i andra månaden efter redovisningsperioden eller senare skall dock betalningen anses ha gjorts den dag mervärdesskatten senast skall ha redovisats. Lag (1998:232).