HFD 2014 not 22

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrätts dom och domen inte ändrats av kammarrätten

Not 22. Överklagande av S.Q. i mål ang. vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. - Förvaltningsrätten i Jönköping avslog i dom den 28 januari 2014 överklaganden av bl.a. S.Q. av Socialnämnden i Tibros beslut om fortsatt vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. A.Q., men inte S.Q., överklagade domen. Kammarrätten i Jönköping avslog överklagandet i dom den 19 mars 2014. - S.Q. överklagade och yrkade att kammarrättens dom skulle undanröjas. -Högsta förvaltningsdomstolen (2014-04-22, Almgren): Skälen för avgörandet. Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att en förvaltningsdomstols beslut får överklagas av den som avgörandet angår, om det gått honom emot. - S.Q. har inte överklagat förvaltningsrättens dom. Kammarrättens dom, som innebär att förvaltningsrättens dom inte ändras, kan vid sådant förhållande inte anses ha gått henne emot. S.Q. har därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom (jfr RÅ 2010 ref. 24). Hennes överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 2105-14, fd Svärd)