HFD 2014 not 32

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Beslut om återkrav och uteslutning ur arbetslöshetskassa grundats på riktiga förutsättningar (granskningsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (oklart om beslut om återkrav och uteslutning ur arbetslöshetskassa grundats på riktiga förutsättningar, granskningsskäl)

Not 32. Överklagande av T.L. ang. prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsförsäkring. - I april 1996 registrerades den ekonomiska föreningen Byggnadshantverkarna i Pajala Ekonomisk förening i vilken T.L. var en av tre styrelseledamöter. I oktober samma år avgick han ur styrelsen. I stället trädde hans fru in som styrelseledamot i föreningen. T.L. utförde därefter arbete åt föreningen. - I ett tidigare ärende avslog Byggnads arbetslöshetskassa T.L:s ansökan om arbetslöshetsersättning. Som skäl för det beslutet angavs att han sedan 1996 var att anse som företagare. Förvaltningsrätten i Umeå avslog genom dom den 5 oktober 2011 T.L:s överklagande. Kammarrätten i Sundsvall beslutade att inte meddela prövningstillstånd. T.L. överklagade inte beslutet. - I det nu aktuella målet beslutade arbetslöshetskassan dels att utesluta T.L. ur kassan, dels att han var återbetalningsskyldig avseende felaktigt utgiven arbetslöshetsersättning under åren 2004-2009. Besluten motiverades med att T.L. som företagare inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning och att han medvetet eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter till arbetslöshetskassan avseende näringsverksamheten. - T.L. överklagade kassans beslut och anförde bl.a. att han aldrig ägt eller drivit någon näringsverksamhet. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet i dom den 30 november 2012. - I överklagande till Kammarrätten i Stockholm anförde T.L. bl.a. att han aldrig varit medlem i den ekonomiska föreningen. Kammarrätten beslutade den 11 juni 2013 att inte meddela prövningstillstånd. - T.L. yrkade att besluten om uteslutning och återkrav skulle undanröjas och att han skulle tillerkännas arbetslöshetsersättning. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-05-27, Melin, Knutsson, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen kan inte pröva frågan om arbetslöshetsersättning. Yrkandet ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till (1), det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till (2), det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (3), eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (4). - Av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, i den lydelse som är aktuell i målet, framgår följande. - Med företagare avses personer som äger eller är delägare - direkt eller indirekt - i näringsverksamhet som de är personligen verksamma i och som de har ett väsentligt inflytande över (34 §). - En företagare ska anses vara arbetslös när företagarens personliga verksamhet i rörelsen vid en samlad bedömning kan anses ha upphört annat än tillfälligt (35 §). - Näringsverksamhet kan bedrivas i form av en ekonomisk förening. Den som är medlem i en ekonomisk förening kan således vara företagare i ALF:s mening, om han eller hon personligen är verksam i och har ett väsentligt inflytande över föreningen. - T.L. har i underinstanserna anfört att han aldrig bedrivit någon näringsverksamhet. Byggnads arbetslöshetskassa, som har bevisbördan för att förutsättningar för återkrav och uteslutning föreligger, har dock inte utrett frågan om T.L. har varit medlem i den ekonomiska föreningen. Av kassans beslut framgår inte heller kassans inställning i denna fråga. Inte heller förvaltningsrätten har tagit ställning i denna del. I överklagandet till kammarrätten anger T.L. att han aldrig varit medlem i den ekonomiska föreningen. - Med hänsyn till oklarheten om huruvida T.L. har varit medlem i den aktuella ekonomiska föreningen går det inte att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar yrkandet om arbetslöshetsersättning. - Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutat och meddelar T.L. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 30 november 2012. - (mål nr 5556-5557-13, fd Boman)