HFD 2014 not 34

Klagande hos Migrationsöverdomstolen hade inte beretts tillfälle att slutföra sin talan (bifall)

Not 34. Ansökan av J.M., A och B om resning i mål om uppehållstillstånd m.m. - Migrationsverket beslutade den 20 december 2013 bl.a. att avvisa J.M:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, att avvisa barnen A:s och B:s ansökningar om uppehållstillstånd samt att överföra familjen till Rumänien. - J.M. samt A och B (sökandena) överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen, avslog överklagandet i dom den 26 februari 2014. - Samma dag inkom till Migrationsverket en skrivelse från sökandena, daterad den 25 februari 2014. Skrivelsen skickades till migrationsdomstolen som uppfattade den som ett överklagande. Målet överlämnades till Migrationsöverdomstolen som den 10 mars 2014 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Sökandena ansökte hos Migrationsöverdomstolen om resning, alternativt återställande av försutten tid och anförde att skrivelsen av den 25 februari 2014 felaktigt uppfattats som ett överklagande. Migrationsöverdomstolen överlämnade ansökningen om resning till Högsta förvaltningsdomstolen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-06-05, Melin, Dexe, Nymansson) : Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Migrationsöverdomstolen, som hade fog för att uppfatta den aktuella skrivelsen som ett överklagande, fattade sitt beslut att inte meddela prövningstillstånd innan överklagandetiden hade gått ut. Det framgår inte av dagboksbladet i Migrationsöverdomstolens mål eller i någon annan handling att domstolen dessförinnan hade förvissat sig om att sökandena hade slutfört sin talan. Med hänsyn till detta bör resning beviljas och Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning och undanröjer Kammarrätten i Stockholms, Migrationsöverdomstolen, beslut den 10 mars 2014 att inte meddela prövningstillstånd. - (mål nr 2390-14, fd Sjögren)