HFD 2014 not 37

I fråga om beslut om fastställelse av arbetsplan för väg

Not 37. Ansökan av R.S. om rättsprövning av ett beslut om fastställelse av arbetsplan för väg. - Trafikverket beslutade den 14 februari 2013 om fastställelse av arbetsplan för väg 761, delen mellan G:a Hjälmseryd och Stockaryd, m.m. samt indragning av väg inom Sävsjö kommun. Överklaganden av beslutet avslogs av regeringen (Näringsdepartementet) i beslut den 6 september 2013. - R.S. ansökte om rättsprövning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva regeringens beslut. Han anförde bl.a. följande. Trafikverket och regeringen har inte beaktat det motförslag till den planerade vägen, vilket han tillsammans med flera andra personer lämnat in. Motförslaget ger en bättre vägstandard och kostar mindre, men har inte tagits på allvar. Han känner sig överkörd och förd bakom ljuset av myndigheterna. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-06-09, Melin, Dexe, Nymansson, Rynning) : Skälen för avgörandet . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Av utredningen i målet framgår inte att R.S:s civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Ansökningen ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning. - (mål nr 7845-13, fd K. Andersson)