HFD 2014 not 38

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistades i en svensk kommun kunde nekas försörjningsstöd för vårdavgifter, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistades i en svensk kommun kunde nekas försörjningsstöd för vårdavgifter, prejudikatskäl)

Not 38. Överklagande av A.S. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). - Den litauiske medborgaren A.S. var dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och hade vårdats i Sverige de senaste fem åren. Efter avtjänat straff skulle han utvisas. A.S. ansökte om ekonomiskt bistånd till vårdavgifter om 7 680 kr för perioden 1 september - 30 november 2012. Socialnämnden i Kristinehamns kommun avslog ansökan. A.S. överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Karlstad som avslog överklagandet i dom den 24 juni 2013. Genom beslut den 30 oktober 2013 fann Kammarrätten i Göteborg inte skäl att meddela prövningstillstånd. - A.S. överklagade beslutet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-06-09, Jermsten, Nord, Bull) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten bl.a. meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt, 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Det är enligt 2 kap. 1 § den kommun där den enskilde vistas som är ansvarig för att denne får det stöd och den hjälp som behövs. - Målet gäller om en litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistas i en svensk kommun kan nekas försörjningsstöd för vårdavgifter. Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att A.S:s överklagande av förvaltningsrättens dom prövas av kammarrätten. Prövningstillstånd i kammarrätten bör därför beviljas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.S. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 24 juni 2013 i mål nr 1012-13. - (mål nr 7746-13, fd Fazlic)