HFD 2014 not 39

Ansökan av E.E. om återställande av försutten tid

Not 39. Ansökan av E.E. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg beslutade den 7 februari 2014 att inte meddela E.E. prövningstillstånd i ett mål om arbetsskadeförsäkring. - I en skrivelse den 28 april 2014 ansökte E.E. om återställande av försutten tid. Till stöd för ansökningen åberopade hon dödsfall inom familjen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-06-11, Nord) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Det har inte framkommit att någon sådan omständighet föreligger. Ansökan ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 2575-14, fd Perttu)

R4HFDUnr:gLnrHFD 2014 not 40

G:2901D:1653-1657-14A:2014-06-12Reg:1

Ledamöter och föredragande: Se nedan

Uppslagsord: Resning - övriga frågor - bolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning; Besvärsrätt - saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet - aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning

Lagrum:

37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Not 40. Ansökan av Ba`s Transport AB (upplöst) om resning i mål om skatt m.m. - I dom den 13 juni 2011 i mål nr 3148-3152-10 avslog Kammarrätten i Stockholm ett överklagande från Ba’s Transport AB (bolaget) av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 mars 2010 i mål nr 10902-10906-10 om inkomsttaxering, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skattetillägg samt ersättning för kostnader. - Bolaget ansökte om resning och ersättning för kostnader med hänvisning till domar i Högsta förvaltningsdomstolen avseende frågan om osanna fakturor och gjorde gällande att det därmed fanns grund att pröva saken på nytt. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-06-12, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Av 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att om ett bolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är bolaget upplöst när konkursen avslutas. I enlighet härmed har bolaget upplösts den 2 februari 2011. - Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättslig handlingsförmåga och därmed behörighet att uppträda som part (NJA 1979 s. 700). Vissa undantag från denna huvudregel har gjorts i rättspraxis. Förhållandena har då i regel varit sådana att det av särskilda skäl bedömts ligga i bolagets intresse att en tvist prövas av domstol trots att bolaget har upplösts. Vad som anförts i dessa mål utgör inte skäl att tillerkänna sökanden partshabilitet. Ansökningen om resning ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om resning och yrkandet om ersättning för kostnader i Högsta förvaltningsdomstolen. - (mål nr 1653-1657-14, fd Mathiasson)