HFD 2014 not 41

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ett icke processbehörigt barn kunde genom sin ställföreträdare överklaga ett beslut om omhändertagande enligt LVUtrots att ställföreträdaren ansåg att beslutet borde bestå / Ett icke processbehörigt barn kunde genom sin ställföreträdare överklaga ett beslut om omhändertagande enligt lagen om lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga trots att ställföreträdaren ansåg att beslutet borde bestå

Not 41. Överklagande av H.L. av ett beslut ang. omhändertagande enligt lagen (1990:52) om omhändertagande av unga (LVU). - Ordföranden i sociala delegationen i Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun beslutade den 24 november 2013 att omedelbart omhänderta den då 14-årige H.L. med stöd av 6 § LVU samt att enligt 11 § LVU placera honom på ett ungdomshem. Beslutet fastställdes av Förvaltningsrätten i Stockholm. Stadsdelsnämnden inkom den 19 december 2013 med en ansökan om att H.L. skulle beredas vård enligt 1 och 3 §§ LVU. Förvaltningsrätten biföll ansökningen i dom den 15 januari 2014. Förvaltningsrättens dom överklagades av E.N. i egenskap av ställföreträdare för H.L. E.N. anförde att han i förvaltningsrätten medgett stadsdelsnämndens ansökan, att han där redovisat H.L:s uppfattning att ansökningen skulle lämnas utan bifall samt att denne hade rätt att överklaga eftersom den överklagade domen gick honom emot. Kammarrätten beslutade den 10 mars 2014 att avvisa överklagandet. Som skäl angavs att H.L. saknade rätt att själv föra talan i målet eftersom han ännu inte fyllt 15 år. Han kunde inte heller ge sin ställföreträdare i uppdrag att föra hans talan. Med hänsyn till ställföreträdarens inställning i förvaltningsrätten och till att förvaltningsrätten bifallit stadsdelsnämndens ansökan hade förvaltningsrättens dom inte gått H.L. emot. Förutsättningarna enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) var därmed inte uppfyllda och överklagandet skulle avvisas. - E.N. yrkade, i egenskap av ombud och offentligt biträde för H.L., att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva beslutet om vård, alternativt återförvisa målet till kammarrätten för fortsatt handläggning. Han anförde bl.a. följande. H.L. har numera fyllt 15 år. Eftersom han nu får föra sin egen talan bör hans överklagande prövas. Vidare är kammarrättens beslut att avvisa överklagandet felaktigt eftersom det avgörande är huruvida grundbeslutet gått barnet emot, oavsett ställföreträdarens inställning i sak. H.L. ansåg i förvaltningsrätten att stadsdelsnämndens ansökan om beredande av vård skulle lämnas utan bifall. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-06-16, Jermsten, Almgren, Nord, Saldén Enérus, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Högsta förvaltningsdomstolen har i beslut denna dag i mål nr 7854-13 klargjort att ett icke processbehörigt barn genom sin ställföreträdare kan överklaga en dom om omedelbart omhändertagande enligt LVU som gått barnet emot, trots att ställföreträdarens egen uppfattning är att omhändertagandet bör bestå. - Förhållandena är likartade i förevarande mål och någon anledning att göra en annan bedömning föreligger inte. H.L. hade således rätt att genom sin ställföreträdare överklaga förvaltningsrättens dom. Överklagandet ska därför bifallas, kammarrättens avgörande upphävas och målet visas åter till kammarrätten för fortsatt handläggning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens avgörande och visar målet åter till kammarrätten för fortsatt handläggning. - (mål nr 2072-14, fd Johansson)