HFD 2014 not 47

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenninggrundande inkomst (fråga om fortsatt SGI-skydd när den försäkrade, efter att ha fått avslag på en ansökan om fortsatt sjukersättning, inte omedelbart anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen på grund av att förmedlingens kontor på hemorten var stängt, prejudikatskäl)

Not 47. Överklagande av K.L. ang. prövningstillstånd i mål om sjukpenninggrundande inkomst. - Sedan K.L. ansökt om sjukpenning beslutade Försäkringskassan den 23 april 2013 att sänka hennes sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Beslutet grundades på att hon inte hade skyddat sin tidigare SGI. K.L. hade den 19 november 2012 mottagit ett beslut om avslag på en ansökan om fortsatt sjukersättning och anmält sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen först den 22 november 2012, vilket var den första dag efter det att hon mottagit beslutet som Arbetsförmedlingens kontor på hennes hemort Robertsfors hade öppet för personliga besök. Försäkringskassan omprövade sitt beslut den 17 juli 2013 men det ändrades inte. - Sedan K.L. överklagat fann Förvaltningsrätten i Umeå i dom den 20 mars 2014 att hon fick anses ha gjort vad som rimligen hade kunnat krävas av henne för att skydda sin tidigare SGI. Försäkringskassans beslut upphävdes och målet visades åter till Försäkringskassan. Försäkringskassan överklagade förvaltningsrättens dom hos Kammarrätten i Sundsvall som den 22 april 2014 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Hos Högsta förvaltningsdomstolen yrkade Försäkringskassan att kammarrättens beslut skulle upphävas och anförde bl.a. följande. Det finns inte något utrymme enligt lagstiftning för att göra avsteg från villkoret att vara anmäld på Arbetsförmedlingen. K.L. borde, om hon inte kunde åka till ett annat av Arbetsförmedlingens kontor, ha ringt till Arbetsförmedlingen den första dagen hon var arbetssökande och bokat ett möte till den första dagen då förmedlingen på hemorten var öppen för personliga besök. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-08-25, Hamberg, Stenman, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att omedelbart avgöra frågan om prövningstillstånd i kammarrätten. - Enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - I 26 kap. 9 § första stycket socialförsäkringsbalken, SFB, anges att SGI-skydd innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten för tid då den försäkrade avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete av något skäl som anges i 11-18 §§ (SGI-skyddad tid) beräknas med utgångspunkt i förhållandena närmast före avbrottet eller inskränkningen, om den sjukpenninggrundande inkomsten därigenom blir högre än om den hade beräknats med beaktande av förhållandena under avbrottet eller inskränkningen. - Av 26 kap. 13 § framgår att SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade står till arbetsmarknadens förfogande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om de villkor som gäller för att den försäkrade ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande. - Sådana föreskrifter har tagits in i 3 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst. Av paragrafen framgår att bestämmelserna i 26 kap. 13 § SFB gäller bl.a. för en försäkrad som är arbetslös och som är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. - Några undantag från de ovan angivna villkoren följer varken av SFB eller av förordningen om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst. - I målet är ostridigt att K.L. under den 20 och 21 november 2012 varit arbetslös men inte anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Vidare är det ostridigt att Arbetsförmedlingens kontor i Robertsfors varit stängt för personliga besök de aktuella dagarna. - Frågan i målet är således om en person kan omfattas av SGI-skydd vid arbetslöshet även om personen under en tid inte har varit anmäld hos Arbetsförmedlingen av den anledningen att Arbetsförmedlingens kontor på hemorten har varit stängt för personliga besök. Det saknas vägledande avgöranden beträffande denna fråga. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar överklagandet ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Försäkringskassan prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av Försäkringskassans överklagande av Förvaltningsrätten i Umeås dom den 20 mars 2014 i mål nr 1362-13. - (mål nr 3470-14, fd Asplund)