HFD 2014 not 49

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrätts dom och domen inte ändrats av kammarrätten

Not 49. Överklagande av A enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga. - Förvaltningsrätten i Göteborg beslutade i dom den 11 april 2014 att A skulle beredas vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 30 juni 2014 hennes vårdnadshavares överklagande av förvaltningsrättens dom. A överklagade kammarrättens dom och yrkade att den skulle upphävas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-08-29, Almgren) : Skälen för avgörandet . Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att en förvaltningsdomstols beslut får överklagas av den som avgörandet angår, om det gått honom eller henne emot. - A har inte överklagat förvaltningsrättens dom. Kammarrättens dom, som innebär att förvaltningsrättens dom inte ändras, kan vid sådant förhållande inte anses ha gått henne emot. A har därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom (jfr RÅ 2010 ref. 24). Hennes överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 4769-14, fd Svärd)