HFD 2014 not 5

Ne bis in idem (uppgift om straffrättslig sanktion utöver påfört skattetillägg saknades i mål om överträdelse av förbudet mot dubbelbestraffning, avslag) / Ne bis in idem (uppgift om straffrättslig sanktion utöver påfört skattetillägg saknades i mål om överträdelse av förbudet mot dubbelbestraffning, resningsärende, avslag)

Not 5. Ansökan av S.K. om resning ang. överträdelse av förbudet mot dubbelbestraffning i mål om inkomsttaxering. - Skatteverket beslutade om skönsmässig höjning av S.K:s andel av resultatet i H-K Bilservice Handelsbolag vid 2009 års taxering samt påförde skattetillägg på höjningen. I dom den 26 juni 2012 avslog Förvaltningsrätten i Malmö ett överklagande från S.K. Sedan S.K. överklagat förvaltningsrättens dom avslog Kammarrätten i Göteborg överklagandet i dom den 1 februari 2013. - S.K. ansökte om resning avseende s.k. dubbelbestraffning med hänvisning till EU-domstolens utslag 2013 och yrkade återbetalning av skattetillägget. -Högsta förvaltningsdomstolen (2014-02-05, Saldén Enérus): Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I resningsansökan uppges att S.K. blivit utsatt för otillåten dubbelbestraffning. Det saknas emellertid helt uppgifter om vilken straffrättslig sanktion som S.K. varit utsatt för utöver påfört skattetillägg. Vid sådant förhållande ska resningsansökan avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökan om resning. - (mål nr 8077-13, fd Mathiasson) - Samma dag avgjordes mål nr 8078-13 där saken och utgången var densamma.